Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Protokół Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 25 czerwca 2022

Email Drukuj PDF
(1 głos, średnia ocena: 5.00 na 5)

 

Protokół Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego

Członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 sobota, 25 czerwca 2022, godz. 10:00
sala konferencyjna Urzędu Miasta w Krośnie, ul. Stanisława Staszica 2

    


Porządek obrad (podany w zaproszeniach i na witrynie internetowej SMZK

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Uchwalenie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej.
 3. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej.
 4. Uchwalenie nowego Statutu Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej.
 5. Wybór Komisji Wyborczej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej (wyłożonego do wglądu w sali obrad oraz opublikowanego na witrynie internetowej SMZK).
 7. Podjęcie Uchwały o nadaniu tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej
 8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w latach 2017-2022 (wyłożonego do wglądu na sali obrad oraz opublikowanego na witrynie internetowej SMZK).
 9. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej SMZK.
 10. Dyskusja nad pkt. 8 i 9.
 11. Uchwała w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej.
 12. Wybór Prezesa, Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej.
 13. Wolne wnioski.
 14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz podjęcie uchwał.
 15. Zamknięcie obrad.

    

Ad 1.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej otworzył, w tzw. drugim terminie (zgodnie 1 ust. 4 Regulaminu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej) Tadeusz Łopatkiewicz, Prezes ZG SMZK. Inaugurując obrady stwierdził, że kończąca się właśnie, przedłużona XVII kadencja była, ze względu na pandemię SARS CoV-2, czasem trudnym dla działalności Stowarzyszenia. Jednocześnie była czasem udanej współpracy z władzami lokalnymi, instytucjami oraz organizacjami pożytku publicznego, czasem budowania wspólnoty członków Stowarzyszenia. Następnie Pan Tadeusz Łopatkiewicz, Prezes ZG SMZK, powitał gości Zebrania: Zbigniewa Kubita, Przewodniczącego Rady Miasta Krosna oraz Kazimierza Mrozika, członka i jednocześnie wieloletniego darczyńcę Stowarzyszenia. Następnie powitał wszystkich obecnych na Sali członków Stowarzyszenia, w tym przedstawicieli krakowskiego Oddziału SMZK z jego Prezesem - dr inż. Stanisławem Szafranem.

Tadeusz Łopatkiewicz, Prezes ZG SMZK wspomniał zmarłych w mijającej kadencji członków Stowarzyszenia i poprosił uczestników Walnego Zebrania o powstanie i uczczenie minutą ciszy: Krystynę Bielańską, Irenę Biś, Krystyna Błażejowskiego, Alojzego Cabałę, Adama Drehera, Antoniego Ginalskiego, Kazimierza Grochmala, Stanisława Jakubczyka, Józefa Janowskiego, Andrzeja Kuźniarskiego, Adama Łasowskiego, Józefa Majdurę, Jolantę Matys, Stanisława Mendelowskiego, Andrzeja Myśkę, Danutę Nawrocką, Alfreda Ostafila, Romana Piotrowskiego, Irenę Rysz, Teresę Sznajder, Zbigniewa Szubrychta, Zofię Taborską, Janusza Wojtyczka, Zbigniewa WyskielaPiotra Zołę.

   

Ad 2.

Pan Tadeusz Łopatkiewicz, Prezes ZG SMZK, zaproponował, by Regulamin Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej - w brzmieniu przyjętym przez Zarząd Główny na posiedzeniu w dniu 15 września 2014 r. i wyłożony do wglądu na sali obrad przed ich rozpoczęciem oraz opublikowany na witrynie internetowej SMZK został przyjęty bez odczytywania. Wniosek ten uchwalono jednogłośnie, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

    

Ad 3.
Pan Tadeusz Łopatkiewicz, Prezes ZG SMZK, zaproponował, aby przewodniczącym obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej został Pan Andrzej Prugar, a sekretarzem obrad Pan Roman Klara. Wymienieni wyrazili zgodę na kandydowanie na te funkcje. Przedstawione kandydatury wybrano w odrębnych głosowaniach przy pełnym poparciu uczestników obrad (jednogłośnie, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się). Pan Andrzej Prugar podziękował za wybór w imieniu swoim oraz w imieniu pana Romana Klary i objął przewodnictwo zebrania. Andrzej Prugar, przewodniczący Zebrania, poinformował, że zebranie, rozpoczęte w II terminie, jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał. Zgodnie z listą obecności - w Zebraniu bierze udział 40 osób.

    

Ad 4.
Andrzej Prugar poprosił Tadeusza Łopatkiewicza, Prezesa ZG SMZK, o przedstawienie projektu nowego Statutu Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej. Tadeusz Łopatkiewicz, Prezes ZG SMZK, przedstawił projekt nowego statutu Stowarzyszenia. Podkreślił, że "nowy statut dla Stowarzyszenia" to wymóg obecnych czasów. Zwrócił uwagę, że "nowy statut" to nie tylko poprawki językowe, to nie tylko usunięcie niedoskonałości redakcyjnych tekstu, ale również zmiany organizacyjne - zmniejszenie liczby członków Zarządu Głównego (12-20 osób), zdefiniowanie nowych środków pozwalających na osiąganie celów Stowarzyszenia. Jest to, cytuję: "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i włączanie ich do różnorodnych form aktywności fizycznej, turystycznej, kulturalnej, zdrowotnej i intelektualnej, adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań" oraz "Inicjowanie i propagowanie działań w zakresie ekologii i ochrony środowiska".

Tadeusz Łopatkiewicz, Prezes ZG SMZK, podziękował Henrykowi Bogaczowi, Andrzejowi PrugarowiMaciejowi Zborowskiemu - członkom dotychczasowego Zarządu Głównego SMZK - za pracę nad projektem nowego Statutu.

Andrzej Prugar, przewodniczący Zebrania, zaproponował, aby projekt nowego Statutu Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, który został wyłożony do wglądu w sali obrad przed ich rozpoczęciem oraz opublikowany na witrynie internetowej SMZK, został przyjęty w głosowaniu bez uprzedniego odczytywania. Wniosek ten został zaaprobowany przez zebranych jednogłośnie, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

    

Ad. 5.

Andrzej Prugar, przewodniczący Zebrania, przystąpił do przeprowadzenia wyboru Komisji Wyborczej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. Przedstawił kandydatów do Komisji Wyborczej - Henryka Bogacza, Elżbietę LeśniakBarbarę Pawlak. Poinformował jednocześnie, że wymienione osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. Poprosił zebranych o ewentualne zgłaszanie imiennych propozycji innych osób. Innych kandydatur nie przedstawiono, zatem Andrzej Prugar, przewodniczący Zebrania zamknął listę kandydatów. Następnie przewodniczący Zebrania przedstawił kandydatów do Komisji Uchwał i Wniosków - Mieczysława Fejkla, Jana KielaraZbigniewa Więcka. Poprosił zebranych o ewentualne zgłaszanie imiennych propozycji innych osób. Innych kandydatur nie przedstawiono, zatem Andrzej Prugar, przewodniczący Zebrania zamknął listę kandydatów. W odrębnych głosowaniach, Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze wybrało jednogłośnie, bez głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się, Komisję Wyborczą oraz Komisję Uchwał i Wniosków - w składach jak wyżej.
Pan Andrzej Prugar, przewodniczący Zebrania, poprosił powołane komisje o ukonstytuowanie się i przystąpienie do pracy.

    

Ad 6.
Pan Andrzej Prugar, przewodniczący Zebrania, przypomniał, że protokół poprzedniego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej (które odbyło się w dniu 23 września 2017 r.) zgodnie z informacją podaną wcześniej w przesłanych zaproszeniach, został wyłożony do wglądu w sali obrad przed ich rozpoczęciem oraz opublikowany na witrynie internetowej SMZK. Przewodniczący Zebrania zaproponował aby protokół ten został przyjęty bez uprzedniego odczytywania. Swoją uwagę dotyczącą protokołu zgłosił Maciej Zborowski, który stwierdził, że do wyłożonych na sali obrad protokołów z poprzedniego Walnego Zebrania nie jest dołączony załącznik zawierający uchwałę opracowaną przez Komisję Uchwał i Wniosków, a przyjętą przez poprzednie Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej. Tadeusz Łopatkiewicz, Prezes ZG SMZK, przeprosił uczestników Zebrania za to niedopatrzenie, potwierdził opublikowanie tego załącznika na witrynie internetowej SMZK. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej zaakceptowało wyjaśnienia i przyjęło wspomniany protokół, bez głosów przeciwnych i przy jednym głosie wstrzymującym się.

     

Ad 7.
Andrzej Prugar, przewodniczący Zebrania, poprosił Tadeusza Łopatkiewicza, Prezesa ZG SMZK, o przedstawienie treści uchwały Zarządu Głównego SMZK o nadaniu tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej. Tadeusz Łopatkiewicz, Prezes ZG SMZK, odczytał uchwałę przyjętą przez ZG SMZK w dniu 25 sierpnia 2021 r., (dodatkowo wyjaśnił datę podjętej uchwały - Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze SMZK miało odbyć się we wrześniu 2021 r.) i zaproponował, aby godność tę Walne Zebranie nadało następującym osobom:

 • prof. Janowi Machnikowi, Lucynie Kołodziej, Włodzimierzowi Kołtowskiemu - z Oddziału krakowskiego SMZK
 • Wandzie Belcik, Henrykowi Bogaczowi, Romanowi Klarze, Ewie Tomkiewicz, Aldonie Merskiej-Sroce - z Oddziału macierzystego SMZK.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej na wniosek Tadeusza Łopatkiewicza, Prezesa ZG SMZK, przyjęło przedstawioną treść uchwały, przy jednym głosie wstrzymującym, bez głosów przeciwnych. Po przeprowadzonym głosowaniu, Tadeusz Łopatkiewicz, Prezes ZG SMZK, wraz z Romanem Klarą, Sekretarzem ZG SMZK, wręczyli dyplomy osobom uhonorowanym tytułem oraz złożyli im gratulacje.

   

Ad 8.
Andrzej Prugar, przewodniczący Zebrania, poprosił Tadeusza Łopatkiewicza, Prezesa ZG SMZK, o przedstawienie zebranym Sprawozdania z działalności Zarządu Głównego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w latach 2017-2022. Zaznaczył, że sprawozdanie, w kilku egzemplarzach, zostało wyłożone do wglądu na sali obrad przed ich rozpoczęciem oraz opublikowane na witrynie internetowej SMZK. Tadeusz Łopatkiewicz, Prezes ZG SMZK odczytał wspomniane sprawozdanie.

    

Ad 9.

Andrzej Prugar, przewodniczący Zebrania, poprosił Marka Jędrzejczyka, Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej SMZK, o przedstawienie sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej SMZK. Po odczytaniu sprawozdania Marek Jędrzejczyk zgłosił wniosek, by Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej.

Andrzej Prugar, przewodniczący Zebrania, poinformował, że głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej odbędzie się po dyskusji, która będzie miała miejsce zaraz po przerwie w obradach. Zaproponował zebranym 30-minutową przerwę kawową.

    

Ad 10 - dyskusja nad pkt. 8 i 9.

Pan Andrzej Prugar, przewodniczący Zebrania, wznowił obrady po przerwie. W dyskusji jako pierwszy głos zabrał Zbigniew Kubit, Przewodniczący Rady Miasta Krosna, gość Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego. Podziękował władzom Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej za zaproszenie. Powiedział, że zawsze z wielką przyjemnością uczestniczy w spotkaniach z członkami SMZK, że ma w tym gronie wielu znajomych i przyjaciół. Stwierdził, że jest pod dużym wrażeniem, przedstawionego przez Tadeusza Łopatkiewicza, Prezesa ZG SMZK, "Sprawozdania z działalności Zarządu Głównego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w latach 2017-2022". Sprawozdanie to pokazuje ogromną pracę wykonaną przez Zarząd Główny SMZK w trakcie swojej ostatniej kadencji, pracę wykonaną w czasach trudnych dla stowarzyszeń, w czasach niesprzyjających działalności społecznej. Zwrócił uwagę na fakt, że wynika to "ze zmiany klimatu społecznego", że widoczne to jest we wszystkich stowarzyszeniach. Pan Zbigniew Kubit, Przewodniczący Rady Miasta Krosna, złożył na ręce ustępującego Zarządu Głównego SMZK podziękowania za dotychczasową pracą, a nowemu Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej życzył owocnej pracy w przyszłości. Kolejnym mówcą był dr inż. Stanisław Szafran, Prezes krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej.

Pan Stanisław Szafran, Prezes Oddziału krakowskiego SMZK, zauważył, że pogoda dla prawdziwych organizacji społecznych, dla stowarzyszeń zawsze jest brzydka, ale "nie możemy się poddawać". Stwierdził, że martwi go zmniejszanie się liczby członków krakowskiego Oddziału SMZK, że martwi go ogólny brak młodzieży wśród członków Stowarzyszenia ("brak szaleńców, którzy szukają własnych korzeni"). Zauważył, że "z tym" zawsze był problem i odwołał się do badań nad działalnością "stowarzyszeń nafciarzy" w czasach Stanisława Staszica (losowanie uczestników mających wygłosić referat naukowy na kolejnym spotkaniu). Na zakończenie powiedział, że "czasy zawsze są ciężkie, zmieniają się tylko warunki", a "pogoda dla organizacji społecznych zawsze jest niekorzystna". Zwrócił uwagę zebranych na często pomijany fakt, że "każda organizacja ma swój własny cykl życia".

Podziękował za przeprowadzanie odczytów oraz wykładów w krakowskim Oddziale Stowarzyszenia. Szczególne podziękowania skierował do Tadeusza Łopatkiewicza za prowadzenie witryny internetowej Stowarzyszenia, źródła bieżącej informacji o działalności Stowarzyszenia. Podkreślił rolę tej witryny w integracji rozsianych "po świecie" krośnian. Poinformował, że w najbliższym czasie chciałby doprowadzić do organizacji Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w krakowskim Oddziale SMZK. Dziękując Tadeuszowi Łopatkiewiczowi, Prezesowi Zarządu Głównego SMZK, przekazał na jego ręce symboliczny prezent od krakowskiego Oddziału SMZK - lampę naftową z sylwetką Ignacego Łukasiewicza, postacią szczególnie ważną dla członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej.

    

Ad 11.

Andrzej Prugar, przewodniczący Zebrania, poddał pod głosowanie złożony przed przerwą wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej SMZK o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej przy jednym głosie wstrzymującym się, bez głosów przeciwnych, udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej. W oparciu o wynik głosowania Andrzej Prugar, przewodniczący Zebrania stwierdził, że ustępujący Zarząd Główny Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej otrzymał absolutorium. W kolejnym kroku, Andrzej Prugar, przewodniczący Zebrania, poddał pod głosowanie wniosek o udzielenie absolutorium ustępującej Głównej Komisji Rewizyjnej SMZK. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej przy jednym głosie wstrzymującym się, bez głosów przeciwnych, udzieliło absolutorium ustępującej Głównej Komisji Rewizyjnej SMZK. W oparciu o wynik głosowania Andrzej Prugar, przewodniczący Zebrania stwierdził, że ustępująca Główna Komisja Rewizyjna SMZK otrzymała absolutorium.

Ad 12.
a) wybory Prezesa Zarządu Głównego

W pierwszej kolejności, zgodnie z postanowieniami § 28 ust. 3 pkt e Statutu SMZK przeprowadzono wybory prezesa Zarządu Głównego. Andrzej Prugar, przewodniczący Zebrania, poprosił zebranych o zgłaszanie kandydatur na funkcję Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej na kolejną XVIII kadencję, obejmującą lata 2022-2025. Mieczysław Fejkiel, członek dotychczasowego Zarządu Głównego SMZK, zaproponował osobę Tadeusza Łopatkiewicza do pełnienia tej funkcji. Podkreślił, że Tadeusz Łopatkiewicz jest długoletnim członkiem Stowarzyszenia, w ostatniej kadencji pełnił funkcję Prezesa Zarządu Głównego SMZK i "zdał egzamin" ze swojej działalności.

Innych kandydatów nie zgłoszono, zatem Andrzej Prugar, przewodniczący Zebrania zamknął listę kandydatów. Przeprowadzono jawne głosowanie, podczas którego zebrani poparli kandydaturę Tadeusza Łopatkiewicza, przy jednym głosie wstrzymującym się, bez głosów przeciwnych.
Andrzej Prugar, przewodniczący Zebrania, stwierdził, że Tadeusz Łopatkiewicz został wybrany na Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej na okres XVIII kadencji 2022-2025.

    

b) wybory członków Zarządu Głównego

Pan Henryk Bogacz, przewodniczący Komisji Wyborczej, wystąpił z wnioskiem, aby Walne Zebranie ustaliło liczbę członków Zarządu Głównego SMZK oraz Głównej Komisji Rewizyjnej SMZK, gdyż według § 36 Statutu, Zarząd Główny składa się z Prezesa oraz z 12 do 20 członków wybranych przez Walne Zebranie, zaś według § 41 Statutu Główna Komisja Rewizyjna SMZK składa się z 3 do 5 członków. Przeprowadzono głosowanie w tych sprawach i uchwalono, że Walne Zebranie wybierze do Zarządu Głównego 18 członków, w tym wybranego już wcześniej Prezesa (zebrani zaakceptowali tę propozycję przy jednym głosie wstrzymującym się, bez głosów przeciwnych), a do Głównej Komisji Rewizyjnej wybierze 3 członków (zebrani zaakceptowali tę propozycję bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się).

Pan Henryk Bogacz, przewodniczący Komisji Wyborczej, zaproponował do Zarządu Głównego (przypominając, że - w oparciu o § 9 ust. 2 Regulaminu Walnego Zebrania - Komisja Wyborcza zgłasza 60% kandydatów do nowego Zarządu, czyli 10 osób) następujące osoby, które wyraziły wcześniej zgodę na kandydowanie: Mieczysław Fejkiel, Zdzisław Gil, Józef Kaczor (lubelski Odział SMZK), Roman Klara, Jan Kanty Lusznia, Zdzisław Łopatkiewicz, Aldona Merska-Sroka, Andrzej Prugar, Stanisław Szafran (krakowski Oddział SMZK), Zbigniew Więcek. Następnie z sali zgłoszono kandydatury 7 kolejnych osób, które wyraziły zgodę na ubieganie się o członkostwo w Zarządzie Głównym (stanowiąc pozostałe 40%). Były to następujące osoby: Małgorzata Bacher, Piotr Grudysz, Marta Jordan, Elżbieta Leśniak, Barbara Pawlak, Urszula Perec, Krzysztof Urbanek. Innych kandydatur nie zgłoszono, zatem Andrzej Prugar, przewodniczący Zebrania zamknął listę kandydatów.

Pan Henryk Bogacz, przewodniczący Komisji Wyborczej, zaproponował, by zastosować zapis § 10 ust. 2 Regulaminu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej i przeprowadzić głosowanie na całą listę obejmującą wszystkich 17 kandydatów. Uczestnicy zebrania jednomyślnie zaakceptowali zaproponowaną procedurę głosowania. W wyniku przeprowadzonego w chwilę później głosowania Walne Zebranie jednomyślnie - bez głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się - wybrało 17 członków Zarządu Głównego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej na kadencję 2022-2025.

Andrzej Prugar, przewodniczący Zebrania, stwierdził, że Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej wybrało Zarząd Główny Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej na okres 2022-2025 w następującym składzie: Małgorzata Bacher, Mieczysław Fejkiel, Zdzisław Gil, Piotr Grudysz, Marta Jordan, Józef Kaczor (lubelski Odział SMZK), Roman Klara, Elżbieta Leśniak, Jan Kanty Lusznia, Tadeusz Łopatkiewicz, Zdzisław Łopatkiewicz, Barbara Pawlak, Urszula Perec, Andrzej Prugar, Aldona Merska-Sroka, Stanisław Szafran (krakowski Oddział SMZK), Krzysztof Urbanek, Zbigniew Więcek.

    

c) wybory Głównej Komisji Rewizyjnej

Pan Henryk Bogacz, przewodniczący Komisji Wyborczej, w imieniu Zarządu Głównego SMZK, zaproponował do Głównej Komisji Rewizyjnej następujące osoby, które potwierdziły chęć kandydowania: Marek Jędrzejczyk, Jan Kielar. Z sali zgłoszono kandydaturę Ewy Tomkiewicz. Innych kandydatur nie zgłoszono, zatem przewodniczący Zebrania zamknął listę kandydatów.

Pan Henryk Bogacz, przewodniczący Komisji Wyborczej, zaproponował, by zastosować zapis § 10 ust. 2 Regulaminu Walnego Zebrania Członków SMZK i przeprowadzić głosowanie na całą listę kandydatów do Głównej Komisji Rewizyjnej SMZK. Uczestnicy zebrania jednomyślnie zaakceptowali tę procedurę głosowania. W wyniku przeprowadzonego w chwilę później głosowania Walne Zebranie jednomyślnie - bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się - wybrało 3 kandydatów do Głównej Komisji Rewizyjnej.

Pan Andrzej Prugar, przewodniczący Zebrania, stwierdził, że Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej dokonało wyboru Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej na okres 2022-2025 w następującym składzie: Marek Jędrzejczyk, Jan KielarEwa Tomkiewicz. Na tym wybory władz zakończono.

Andrzej Prugar, przewodniczący Zebrania, podziękował Henrykowi Bogaczowi, Przewodniczącemu Komisji Wyborczej, za przeprowadzenie wyborów władz Stowarzyszenia. Poprosił Tadeusza Łopatkiewicza, nowo wybranego Prezesa ZG SMZK, o zajęcie miejsca za stołem prezydialnym i poprowadzenie dalszej części obrad. Pan Tadeusz Łopatkiewicz podziękował za wybór i obdarzenie go zaufaniem. Poprosił wszystkich o wsparcie go w działaniach na rzecz utrzymania wysokiego poziomu działalności merytorycznej Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej.

    

Ad 13.

Pan Tadeusz Łopatkiewicz, Prezes ZG SMZK, przeszedł do realizacji punktu porządku obrad dotyczącego wolnych wniosków. Pan Zbigniew Więcek zgłosił wniosek o podjęcie przez Zarząd Główny SMZK działań w celu nadania jednej z krośnieńskich ulic imienia Eugeniusza Romera, wybitnego geografa walczącego o ustalenie korzystnych granic II Rzeczpospolitej, związanego z Krosnem - jego ojciec był starostą krośnieńskim. W związku z brakiem innych wniosków Tadeusz Łopatkiewicz, Prezes ZG SMZK, zamknął ten punkt obrad.

   

Ad 14.

Pan Zbigniew Więcek, przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków, złożył sprawozdanie z jej prac i przedstawił projekt uchwały.

Na wniosek Pana Tadeusza Łopatkiewicza, Prezesa ZG SMZK, projekt uchwały został poddany pod głosowanie. Walne Zebranie - bez głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się - przyjęło go jednomyślnie.

    

Ad 15.
Na zakończenie obrad Pan Tadeusz Łopatkiewicz, Prezes ZG SMZK, pogratulował nowo wybranym członkom Zarządu Głównego wyboru, podkreślił, że bardzo liczy na ich aktywność i dobrą współpracę. Podziękował przedstawicielom władz oraz przedstawicielom krakowskiego Oddziału SMZK za udział w Zebraniu. Podziękował członkom dotychczasowego Zarządu Głównego za czynną pomoc w zorganizowaniu Walnego Zebrania, w tym za przygotowanie dokumentów potrzebnych w jego przeprowadzeniu.

Tadeusz Łopatkiewicz, nowo wybrany Prezes ZG SMZK, szczególne podziękowania skierował do Wandy Belcik, Henryka Bogacza, Leona Ginalskiego, Haliny Kudrykiewicz, Stanisława Lorensa, Jana Stachyraka, Krystyny Surdej, Mariana TerleckiegoMacieja Zborowskiego - dotychczasowych członków Zarządu Głównego XVII kadencji, którzy z różnych przyczyn nie zdecydowali się na kandydowanie i dalszą pracę w Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej.

Zamykając obrady Pan Tadeusz Łopatkiewicz, Prezes ZG SMZK, poinformował, że ukonstytuowanie się składu Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej XVIII kadencji nastąpi na jego pierwszym posiedzeniu, to jest 29 czerwca 2022 r., o godzinie 17:00.

    

Krosno, 25 czerwca 2022 roku

Sekretarz Walnego Zebrania

Roman Klara

 

Przewodniczący Walnego Zebrania

Andrzej Prugar


 

 
Autorem tego artykułu jest Roman Klara

Zobacz inne artykuły tego autora >>

Aby dodawać komentarze musisz się uprzednio zalogować!

Lista artykułów

Nowości

 1. "Z zagadnień najstarszej ikonografii niezachowanych kościołów drewnianych Małopolski Południowej" - prelekcja dr Tadeusza Łopatkiewicza - 4 czerwca 2024
 2. "Pamięci Żydów z Jedlicza oraz osób ratujących ich życie w czasie zagłady" - prelekcja st. ofic. ż.w. Bogdana Jaskółki - 7 maja 2024
 3. "Z zagadnień najstarszej ikonografii niezachowanych kościołów drewnianych Małopolski Południowej" - wykład dra t. Łopatkiewicza - 15 maja 2024
 4. "Ks. płk. Józef Panaś - duchowny, społecznik, żołnierz, patriota" - prelekcja dr inż. Stanisława Szafrana - 9 kwietnia 2024
 5. Galeria fotograficzna uroczystości 161. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego - 22 stycznia 2024
 6. Relacja z promocji albumu Zbigniewa Więcka
 7. Galeria fotograficzna promocji albumu Zbigniewa Więcka (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 8. Relacja ze Spaceru pamięci - 30 października 2023
 9. Galeria fotograficzna Spaceru pamięci - 30 października 2023 (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 10. Jubileusz 50-lecia działalności Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej - 3 października 2023
 11. Program działalności Oddziału krakowskiego SMZK w sezonie 2023/2024
 12. Wywiad Doroty Suwalskiej z Tadeuszem Łopatkiewiczem o SMZK - 14 lipca 2023
 13. Relacja z wykładu z okazji 65-lecia SMZK - 14 czerwca 2023
 14. Galeria fotograficzna wykładu „65 lat działalności SMZK” w obiektywie Joanny Łach
 15. Książka Tadeusza Łopatkiewicza dotycząca dziewiętnastowiecznych relacji konserwatorskich o zabytkach Krosna i powiatu
 16. Galeria Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 17. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Krakowskiego SMZK za kadencję 2017-2020
 18. Relacja filmowa z uroczystej LXIII Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 19. Relacja filmowa z referatu dr Tadeusza Łopatkiewicza - Prezesa ZG SMZK na uroczystej Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 20. Relacja z Jubileuszu 45-lecia oddziału krakowskiego SMZK - 2 października 2018
 21. Relacja z 45. Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec 2018" - 23 września 2018
 22. Uroczysta LXIII Sesja Rady Miasta inaugurująca uroczystości jubileuszu 60-lecia SMZK - 22 września 2018
 23. Promocja VIII tomu Studiów krośnieńskich - 22 września 2018
 24. Wernisaż wystawy "Publikacje książkowe członków SMZK" - 22 września 2018
 25. Władze Stowarzyszenia w XVIII kadencji (2022-2025)
 26. Archiwum newsletterów
 27. Archiwum Aktualności SMZK
Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar