Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Wieczór wspomnień o śp. Profesorze Arturze Bębnie

Email Drukuj PDF
(3 głosów, średnia ocena: 5.00 na 5)

 

01 Prof. zw. dr hab. inż. Artur Bęben 1930-2017. Fot S. Szafran 2013 8 maja 2018 r. w gmachu Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie odbyło się VIII w bieżącym sezonie spotkanie Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej. Spotkanie miało charakter wyjątkowo uroczysty, gdyż zostało poświęcone postaci zmarłego przed rokiem prof. zw. dr hab. inż. Artura Bębna - profesora honorowego Akademii Górniczo-Hutniczej, byłego dziekana Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH, prorektora AGH i długoletniego prezesa Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, wiceprzewodniczącego Stowarzyszenia Wychowanków AGH, redaktora naczelnego periodyku AGH "Vivat Akademia", wielbiciela historii górnictwa i piewcę znakomitych tradycji górniczych. W spotkaniu uczestniczyła rodzina Profesora: Zofia Bębnowa - żona, Iwona Bystrowska - córka, wnuk Marcin i Grażyna Gunia - chrześnica. Ponadto na spotkanie przybyli: prof. dr hab. inż. Piotr Czaja - przewodniczący SW AGH oraz dr inż. Piotr Gospodarczyk - przedstawiciel Katedry Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych, w której Profesor pracował przez całe swoje życie zawodowe.

02 Dr inż. Stanisław Szafran otwiera spotkanie. Fot. M.M. Szafran Spotkaniu przewodniczył dr inż. Stanisław Szafran, który przypomniał postać Profesora zachowaną w pamięci i tworzonych dziełach. Natura wspomnień i czasu przeszłego jest taka, że przez utrwalone w pamięci i dziełach drogi życiowe i dokonania bliskiej osoby, przywołujemy chwile z nią spędzone, eksponując wszystko, co może być wzorem dla innych w wyborze swoich celów i sposobów dochodzenia do nich.

03 Pani Zofia Bębnowa - żona Profesora i Pani Iwona Bystrowska - córka. Fot. M.M. Szafran Prof. zw. dr hab. inż. Artur Bęben urodził się 1 stycznia 1930 r. w Turaszówce (obecnie osiedle Krosna), jako syn Aleksandra i Heleny z domu Świerk. Tam spędził dzieciństwo i wczesną młodość, wychowując się w domu rodzinnym wraz z młodszą siostrą Teresą oraz zdobywając podstawowe wykształcenie w Szkole Powszechnej w Turaszówce. Po przejściu działań wojennych uczył się w Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Krośnie, które ukończył w czerwcu 1947 r. zdając "mała maturę", a dalsze kształcenie odbywał w Liceum im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu, w którym w 1949 r. zdał maturę. W tym czasie doświadczenie organizacyjne zdobywał w 8 Drużynie Związku Harcerstwa Polskiego im. Henryka Dąbrowskiego w Polance k. Krosna, a później w 4 Brygadzie Młodzieżowej Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Bemowie. W 1949 roku podjął studia inżynierskie na Wydziale Elektromechanicznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, podzielonym w 1952 r. na Wydział Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa oraz Wydział Mechanizacji Górnictwa i Hutnictwa, z którym związał się na całe życie zawodowe. Już w 1953 r. po ukończeniu studiów inżynierskich rozpoczął pracę w Katedrze Maszyn i Urządzeń Górniczych, w której zdobywał wszystkie stanowiska akademickie oraz stopnie i tytuły naukowe. Studia magisterskie ukończył w 1955 r. i z nakazem pracy został zatrudniony w Akademii Górniczo Hutniczej w w/w katedrze na stanowisku asystenta. Pracę w Uczelni łączył z działalnością dydaktyczną w Technikum Górniczym MGiE w Krakowie i Zaocznym Techniku Budowlanym oraz pracą w kopalniach odkrywkowych (najpierw w Kopalni Porfiru w Miękini, a później w Kopalni Wapienia w Czatkowicach).

04 Uczestnicy spotkania. Fot. M.M. Szafran Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w 1963 r., a w 1966 r. otrzymał stopień doktora habilitowanego, w następstwie czego w następnym roku został nominowany na stanowisko docenta, a równocześnie powołany na kierownika Zakładu Odkrywkowych Maszyn Górniczych. W 1973 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1989 r. profesora zwyczajnego.

05 Uczestnicy spotkania. Fot. M.M. Szafran Ponad 60 lat pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej Profesora zaowocowało ogromnym dorobkiem publikacyjnym, kształcenia kadr oraz twórczej działalności w wielu dziedzinach życia akademickiego i poza uczelnianego: ponad 300 publikacji w czasopismach naukowych (w tym ponad 170 samodzielnych), 9 książek (w tym 5 napisanych samodzielnie), 7 skryptów, 20 patentów, 5 wzorów użytkowych, 2 projekty racjonalizatorskie i ponad 100 referatów wygłoszonych na krajowych i zagranicznych konferencjach, sympozjach, zjazdach i innych gremiach naukowo-technicznych. Ponadto opracował On dla firm przemysłowych, kopalń odkrywkowych, biur projektowych i instytucji naukowych ponad 60 ekspertyz oraz 58 opinii i koreferatów. Był promotorem ponad 200 prac inżynierskich i magisterskich oraz 14 prac doktorskich.

W swojej uczelnianej działalności organizacyjnej pełnił 53 różnej rangi funkcje, a m.in.: opiekuna praktyk studenckich, opiekuna 4 punktów konsultacyjnych, prodziekana i dziekana Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych i prorektora AGH, a ponadto członka wielu rad, zespołów ekspertów, komitetów redakcyjnych oraz komisji rektorskich, senackich i wydziałowych do rozwiązywania kluczowych zadań Uczelni. Niezależnie od tego aktywnie uczestniczył w działalności Uczelnianej Organizacji ZNP i Stowarzyszenia Wychowanków AGH, w którym od 2004 r. był wiceprezesem, a od 2005 r. również redaktorem naczelnym periodyku "Vivat Akademia".

06 Prof. dr hab. inż. Piotr Czaja - przewodniczący SW AGH wspomina profesora A. Bębna. Fot. M.M. Szafran Wysoki autorytet Profesora sprawiał, że był On powoływany do prestiżowych gremiów naukowych, a m.in. był: stałym członkiem Państwowej Rady Górnictwa przy Urzędzie Rady Ministrów, członkiem Rady Naukowej Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, członkiem Rady Naukowej Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie, członkiem Rady Naukowej Instytutu Wiążących Materiałów Budowlanych w Opolu, wiceprzewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, członkiem Komitetu Naukowego Mechanizacji i Automatyzacji Górnictwa Odkrywkowego Rady Naukowej COBPCO-POLTEGOR we Wrocławiu , członkiem Rady Naukowej Zakładów Badawczych i Projektowych Miedzi CUPRUM we Wrocławiu, członkiem Komitetu ds. Maszyn i Urządzeń Górnictwa Węglowego Rady Naukowej ZKMPW w Gliwicach (1964-1976). 

Aktywnie współpracował z renomowanymi instytucjami naukowymi, a przede wszystkim, od 1977 r., z Komitetem Górnictwa Polskiej Akademii Nauk, gdzie w latach 1981-1990 był członkiem prezydium i przewodniczącym Sekcji Mechanizacji Górnictwa oraz członkiem Sekcji Wiertnictwa i Eksploatacji Surowców Płynnych i członkiem Sekcji Górnictwa Odkrywkowego.

07 Pani Iwona Bystrowska wspomina dom rodzinny. Fot. M.M. Szafran Profesor miał również szerokie zainteresowania pozanaukowe, a niezwykłe swoje uzdolnienia rozwijał w działalności pozauczelnianych organizacji społecznych. Aktywnie uczestniczył w pracy Klubu Oficerów Rezerwy, a także w latach osiemdziesiątych działał w małopolskich strukturach Stronnictwa Demokratycznego. Z niezwykłym sentymentem odnosił się do ziemi rodzinnej i zaangażował się w zorganizowanie w 1973 r. Koła Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w Krakowie, a później sprawował przez cztery kadencje funkcję prezesa Oddziału.

Fascynował się historią górnictwa i bogatymi tradycjami stanu górniczego, a wynikiem Jego pasji było wydanie książki pt. "Górnicza lampa się pali. O tradycjach górniczych i hutniczych w Akademii Górniczo-Hutniczej - i nie tylko - bogato ilustrowany przewodnik subiektywny", która stała się bestsellerem Uczelnianych Wydawnictw Naukowo-Dydaktycznych AGH. Natomiast swoje wspomnienia z doświadczeń życiowych w Uczelni zapisał w książce "Nie tylko z przymrużeniem oka".

08 Dr inż. Piotr Gospodarczyk wspomina współpracę z Profesorem w Katedrze. Fot. M.M. Szafran Wielopłaszczyznowa działalność Profesora Artura Bębna była wielokrotnie wysoko oceniana oraz honorowana wieloma różnymi prestiżowymi nagrodami, tytułami honorowymi i odznaczeniami państwowymi, resortowymi, regionalnymi, związkowymi, wojskowymi i stowarzyszeniowymi, a m. in.: Krzyż Komandorski OOP, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Odznaka Złota "Zasłużony dla Górnictwa RP", Złota Odznaka "Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych", Odznaka Honorowa "Zasłużony dla Kultury Polskiej", Tytuł Honorowy "Zasłużony Nauczyciel PRL, Tytuł "Honorowy Obywatel Krosna", Członek Honorowy Stowarzyszenia Wychowanków AGH i in.

Od swojej Almae Matris otrzymał Profesor tytuł Profesora Honorowego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, za wybitne osiągnięcia naukowo-techniczne w dyscyplinie projektowania, budowy i eksploatacji maszyn górniczych oraz działalność dydaktyczną, organizacyjną i społeczną na rzecz AGH, nauki i kultury polskiej, jak również współpracę z przemysłem i organizacjami naukowymi w Polsce i za granicą.

Wielką troską, oddaniem i serdecznością otaczał Profesor rodzinę, którą założył w 1955 r. wstępując w związek małżeński ze swoją rodaczką - Zofią z d. Kasza, a następnie wychowując córki: Annę i Iwonę.

09 Prof. dr hab. Grażyna Gunia wspomina spotkania rodzinne. Fot. M.M. Szafran 26 czerwca 2017 r. śmierć przerwała życie prof. zw. dr hab. inż. Artura Bębna, okrywając smutkiem i głębokim żalem najbliższych oraz wszystkich, którzy mieli szczęście towarzyszyć Mu przez jakiś czas w Jego pracy naukowej i dydaktycznej oraz działalności społecznej.
3 lipca 2017 r. rodzina oraz wielka rzesza przyjaciół i uczniów odprowadziła Profesora na miejsce wiecznego spoczynku na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie. Wielu uczestników tej smutnej uroczystości z czcią pochyliło głowy nad Jego mogiłą przywołując w myślach chwile spotkań oraz wspólnej pracy, działalności, czy zabawy oraz uzmysłowiła jak wybitną i wyjątkową był On osobowością oraz jak trudne, a wręcz niemożliwe będzie wypełnienie pustki, którą pozostawił.

Po wystąpieniu wspomnieniowym dr Stanisława Szafrana głos zabierali uczestnicy spotkania dzieląc się własnymi wspomnieniami z kontaktów lub współpracy z prof. Arturem Bębnem.

Pani Iwona Bystrowska - córka Profesora - w imieniu rodziny podziękowała Zarządowi Oddziału Krakowskiego SMZK za zorganizowanie tego spotkania, a następnie podzieliła się swoimi wspomnieniami ze spotkań rodzinnych, z czasów ich nauki szkolnej i wspólnego udziału w różnych imprezach, z których zawsze wynosiła niezatarte wrażenia. Profesor do tych spotkań wnosił zawsze dobra atmosferę, pełną radości życia i szacunku dla otoczenia.

Pan prof. dr hab. inż. Piotr Czaja - przewodniczący Stowarzyszenia Wychowanków AGH w serdecznych słowach przypomniał niezwykle aktywna działalność profesora Artura Bębna na forum SW AGH. Ze szczególną pasją redagował stowarzyszeniowy periodyk "Vivat Akademia", zwracając uwagę na przywracanie zerwanych więzi koleżeńskich pomiędzy wychowankami, rozwijania koleżeńskiej przyjaźni pomiędzy wychowankami wszystkich Wydziałów Uczelni, pielęgnowania tradycji górniczych i hutniczych oraz wzbogacanie wiedzy historycznej o Uczelni i branżach, dla których kształci specjalistów, a także o ludziach zasłużonych dla Uczelni, nauki i przemysłu.

10 Kwiaty dla Pani Zofii Bębnowej na zakończenie spotkania. Fot. M.M. Szafran Wspomnieniami dzielili się również: dr hab. inż. Czesław Rybicki, dr inż. Janusz Wojtyczek, mgr inż. Albin Wojnar, dr inż. Piotr Gospodarczyk, dr inż. Elżbieta Wojna Dyląg, mgr inż. Roman Kahul i prof. dr hab. Grażyna Gunia.

Pan dr inż. Janusz Wojtyczek przypomniał zapisane na kartach książki Profesora swoiste wyznaczniki Jego drogi życiowej:

"Miej czas na pracę - jest ceną sukcesu.
 Miej czas na rozmyślanie - jest źródłem siły.
 Miej czas na zabawę - jest eliksirem wiecznej młodości.
 Miej czas na czytanie - jest skarbnicą mądrości.
 Miej czas na życzliwość - jest drogą do szczęścia.
 Miej czas na miłość - jest pokarmem duszy.
 Miej czas na dzielenie się - życie jest zbyt krótkie, by chować je dla siebie.
 Miej czas na śmiech - jest muzyką serca.
 Miej czas na przyjemności - to nagroda za twoja pracę.
 Miej czas na marzenia - przybliżają cię do gwiazd."

Pani profesor Grażyna Gunia przytoczyła zdanie zapisane przez prof. Zbigniewa Engela na 50 lecie pracy naukowej profesora Artura Bębna: "Profesor wyższej uczelni musi wyróżniać się nie tylko twórczością naukową, działalnością dydaktyczną i organizacyjną, lecz również bogatą wiedzą, doświadczeniem życiowym i kulturą osobistą. Wszystkie te walory posiadał Profesor Artur Bęben".

Na zakończenie dr inż. Stanisław Szafran podziękował uczestnikom za przybycie na spotkanie wspomnieniowe o wieloletnim prezesie Oddziału Krakowskiego SMZK, za przypomnienie postaci profesora Artura Bębna - uczonego, wychowawcę, znakomitego organizatora, miłośnika tradycji górniczych i ziemi rodzinnej, serdecznego przyjaciela i wiernego wychowanka Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie.

   

    

 
Autorem tego artykułu jest Maria Magdalena Szafran

Zobacz inne artykuły tego autora >>

Aby dodawać komentarze musisz się uprzednio zalogować!

Lista artykułów

Nowości

 1. "Protokół dyplomatyczny na co dzień" - prelekcja płk Marka Kołacza - 5 marca 2024
 2. "Z zagadnień onomastyki - nazwy miejscowe i nazwy osobowe" - prelekcja dr Alicji Orzechowskiej - 6 lutego 2024
 3. Galeria fotograficzna uroczystości 161. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego - 22 stycznia 2024
 4. Tradycyjne "Spotkanie Opłatkowe" 2024 Oddziału Krakowskiego SMZK - 9 stycznia 2024
 5. "Mikołaj Kopernik - życie i działalność" - prelekcja mgr Doroty Janeczko - 7 listopada 2023
 6. Relacja z promocji albumu Zbigniewa Więcka
 7. Galeria fotograficzna promocji albumu Zbigniewa Więcka (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 8. Relacja ze Spaceru pamięci - 30 października 2023
 9. Galeria fotograficzna Spaceru pamięci - 30 października 2023 (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 10. Jubileusz 50-lecia działalności Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej - 3 października 2023
 11. Program działalności Oddziału krakowskiego SMZK w sezonie 2023/2024
 12. Wywiad Doroty Suwalskiej z Tadeuszem Łopatkiewiczem o SMZK - 14 lipca 2023
 13. Relacja z wykładu z okazji 65-lecia SMZK - 14 czerwca 2023
 14. Galeria fotograficzna wykładu „65 lat działalności SMZK” w obiektywie Joanny Łach
 15. Książka Tadeusza Łopatkiewicza dotycząca dziewiętnastowiecznych relacji konserwatorskich o zabytkach Krosna i powiatu
 16. Galeria Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 17. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Krakowskiego SMZK za kadencję 2017-2020
 18. Relacja filmowa z uroczystej LXIII Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 19. Relacja filmowa z referatu dr Tadeusza Łopatkiewicza - Prezesa ZG SMZK na uroczystej Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 20. Relacja z Jubileuszu 45-lecia oddziału krakowskiego SMZK - 2 października 2018
 21. Relacja z 45. Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec 2018" - 23 września 2018
 22. Uroczysta LXIII Sesja Rady Miasta inaugurująca uroczystości jubileuszu 60-lecia SMZK - 22 września 2018
 23. Promocja VIII tomu Studiów krośnieńskich - 22 września 2018
 24. Wernisaż wystawy "Publikacje książkowe członków SMZK" - 22 września 2018
 25. Władze Stowarzyszenia w XVIII kadencji (2022-2025)
 26. Archiwum newsletterów
 27. Archiwum Aktualności SMZK
Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar