Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Sprawozdanie z działalności w latach 2011-2014

Email Drukuj PDF
(2 głosów, średnia ocena: 5.00 na 5)

 

S p r a w o z d a n i e   z   d z i a ł a l n o ś c i

Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

w latach 2011-2014

 

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze SMZK, które obradowało w Krośnie 25 września 2011 r., dokonało wyboru władz organizacji - Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej. Prezesem została mgr Wanda Belcik, natomiast ZG ukonstytuował się w składzie: I wiceprezes - dr Tadeusz Łopatkiewicz, II wiceprezes - mgr Halina Tenerowicz, sekretarz - mgr Andrzej Kosiek, skarbnik - mgr Stanisław Lorens; członkowie Prezydium - mgr Andrzej Prugar, Maciej Zborowski; członkowie Zarządu - Józef Bielański, Krystyn Błażejowski, mgr Henryk Bogacz, mgr Alojzy Cabała, Helena Chodorowska, mgr Mieczysław Fejkiel, mgr Zdzisław Gil, mgr Leon Ginalski (Lublin), mgr Adam Krzanowski, Ryszard Krzywda, mgr Jan Kanty Lusznia, mgr Zdzisław Łopatkiewicz, mgr inż. Alfred Ostafil (Warszawa), mgr Stanisław Pomprowicz, Jerzy Steciak, dr inż. Stanisław Szafran (Kraków), mgr Krzysztof Tenerowicz (Wrocław), mgr Marian Hubert Terlecki.

Główna Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w składzie: przewodnicząca mgr Teresa Sznajder, wiceprzewodnicząca Ewa Tomkiewicz, sekretarz Marek Jędrzejczyk.

W związku z rezygnacją Andrzeja Kośka z funkcji sekretarza w dniu 25 lutego 2013 r., ZG na posiedzeniu 30 kwietnia 2013 r. powierzył pełnienie tej tę funkcji Janowi Kantemu Luszni.

W minionej kadencji prezesami Zarządów Oddziałów byli: w Krakowie - dr inż. Stanisław Szafran, w Lublinie - mgr Leon Ginalski, w Warszawie - mgr inż. Alfred Ostafil, we Wrocławiu - ppłk mgr Antoni Chojcan (zm. 4 XII 2013).

Kierunki działalności Stowarzyszenia zostały przyjęte w uchwale Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w dniu 25 września 2011 r., a konkretne zadania ustalał i realizował ZG w ramach rocznych planów pracy. W każdym roku aktualne były następujące zadania:

 • popularyzowanie i wzbogacanie tematyki regionalnej z uwzględnieniem różnych dziedzin wiedzy,
 • rozwijanie działalności programowej i wzbogacanie jej o nowe elementy,
 • inspirowanie badań regionalnych i prowadzenie własnej działalności wydawniczej oraz wspieranie innych wydawców,
 • utrzymywanie kontaktów z członkami Oddziałów w Krakowie, Lublinie, Warszawie i Wrocławiu,
 • współdziałanie z władzami samorządowymi, jednostkami kultury, szkołami i organizacjami społecznymi,
 • podejmowanie różnych inicjatyw w celu pozyskiwania nowych członków.

 

I. Upowszechnianie tematyki regionalnej

W latach 2011-2014 realizowane były różne formy pracy Stowarzyszenia - wykłady, konferencje, wystawy, promocje książek, kiermasze, doroczne spotkania "Na rodzinnej ziemi", wycieczki krajoznawcze, noworoczne spotkania integracyjne i inne; działalność tą prowadzono systematycznie. W okresie kadencji zrealizowano łącznie 16 wykładów, 10 prezentacji książek, 1 wystawę, 1 konferencję popularnonaukową, 6 wycieczek, 6 spotkań, 1 prezentację filmu, 3 kiermasze książek (podczas "Dni Krosna").

Ponadto w dniu 22 stycznia 2013 r. ZG był inicjatorem i współorganizatorem uroczystych obchodów 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.

Tematyka wykładów dotyczyła głównie Krosna, była różnorodna i obejmowała oprócz tematów historycznych, zagadnienia z zakresu historii sztuki, biografistyki, religii i sportu. Wypadki z lat 1846-48 w Krośnie i okolicy omówiła dr Ewa Bereś, znane z historii postacie Anny Oświęcimówny, dr. Dionizego Mazurkiewicza i Bogusza Zygmunta Stęczyńskiego przedstawili Andrzej Kosiek i Marian H. Terlecki. Rodzinie Łopackich poświęcił wykład dr Piotr Łopatkiewicz. Tematy związane z zabytkami Krosna (kościół Świętej Trójcy, dzwonnica kościoła farnego) podejmowali Tadeusz i Piotr Łopatkiewiczowie oraz Zdzisław Gil, który ponadto omówił prace rzeźbiarskie Andrzeja Lenika. Historię krośnieńskiego sportu przedstawił dr Adam Przybysz. Staraniem ZG członkowie Stowarzyszenia mieli możliwość obejrzenia filmu biograficznego o Karolu Lewakowskim udostępnionego bezpłatnie przez kanał TVP Historia. Komentarz do filmu wygłosił Andrzej Kosiek, który był jednym z konsultantów reżysera filmu red. Marka Maldisa.

W ramach popularyzacji tematyki regionalnej członkowie ZG wygłaszali prelekcje poza organizacją: w Krośnieńskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku (Alojzy Cabała, Marian H. Terlecki), w Muzeum Historycznym - Pałac w Dukli (Marian Terlecki), w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej (Ryszard Krzywda), w Zespole Szkół w Potoku podczas sesji Powstania narodowe - powstanie listopadowe, powstanie styczniowe (Marian Terlecki, Zdzisław Łopatkiewicz), a także w krakowskim Oddziale Stowarzyszenia (Zdzisław Gil, Tadeusz i Zdzisław Łopatkiewiczowie). Swoją poezję prezentowała tam również Bronisława Betlej.

W minionej kadencji ważnym wydarzeniem była organizacja uroczystych obchodów 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego i udziału mieszkańców Krosna i regionu w tym wielkim zrywie niepodległościowym. ZG był inicjatorem wmurowania tablicy pamiątkowej w bazylice mniejszej w Krośnie oraz organizatorem okolicznościowej wystawy "Powstanie Styczniowe w pamięci pokoleń" i konferencji popularnonaukowej "Udział Krosna i regionu w Powstaniu Styczniowym".

Przy współpracy organizacyjnej i wsparciu finansowym Urzędu Miasta Krosna, pomocy organizacyjnej ks. prał. Karola Brysia, proboszcza parafii Św. Trójcy oraz Komitetu Ratowania Starego Cmentarza, dnia 22 stycznia 2013 r. odbyły się główne uroczystości ku czci powstańców styczniowych. O godz. 15:00 delegacja Stowarzyszenia w obecności przedstawicieli władz miasta i powiatu, organizacji kombatanckich i harcerzy złożyła wieńce i zapaliła znicze na grobach powstańców pochowanych na Starym Cmentarzu w Krośnie. O godz. 18:00 po uroczystej Mszy św. w intencji powstańców, w bazylice mniejszej nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej z czarnego marmuru zamontowanej w nawie głównej, na której wyryto napis:

Bóg-Honor-Ojczyzna
Pamięci mieszkańców Krosna i okolicy
którzy walczyli z zaborcą rosyjskim
o niepodległość ojczyzny w latach 1863-1864
W 150 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego
Krośnianie, 22 stycznia 2013 r
Królowo Polski módl się za nami

Tablicę odsłoniły prawnuczki powstańców (Barbara Szergiel i Janina Prajsnar). W uroczystości uczestniczyli: władze miasta Krosna i powiatu krośnieńskiego, duchowieństwo, poczty sztandarowe, harcerze, młodzież, mieszkańcy miasta, Chór Mieszany "Echo" ZNP w Krośnie. Wspomniane uroczystości poprzedziło w dniu 9 stycznia otwarcie wystawy "Powstanie Styczniowe w pamięci pokoleń" w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej zorganizowanej przy współpracy krośnieńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Komentarz do wystawy wygłosili Marian Terlecki i Zbigniew Więcek.

W dniu 25 kwietnia ZG zorganizował konferencję zatytułowaną "Udział Krosna i regionu w Powstaniu Styczniowym", na której referaty wygłosili: dr hab. Krzysztof Ślusarek (z Uniwersytetu Jagiellońskiego), mgr Andrzej Kosiek, mgr Marian H. Terlecki i mgr Zdzisław Łopatkiewicz. W konferencji uczestniczyła liczna grupa młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Krośnie.

Zgodnie z wieloletnią tradycją ZG kontynuował organizację dorocznych spotkań "Na rodzinnej ziemi", których celem jest ukazywanie przemian w Krośnie i regionie. 22 września 2012 r. spotkanie z udziałem przedstawicieli Oddziałów z Krakowa, Lublina i Warszawy odbyło się w auli Instytutu Politechnicznego PWSZ w Krośnie-Suchodole. Program obejmował prezentację historii Szkoły i jej dokonań w środowisku, wystąpienia prof. dr. Artura Bębna i mgr. Adama Krzanowskiego, którzy omówili "Tradycje szkolnictwa na poziomie wyższym w Krośnie przed rokiem 1999", zwiedzanie obiektów Szkoły przy ul. Dmochowskiego 12, Biblioteki PWSZ (Rynek 1) oraz zwiedzanie Centrum Dziedzictwa Szkła. Podczas spotkania w auli IP PWSZ prof. dr Artur Bęben i prof. dr Franciszek Leśniak otrzymali z rąk prezydenta miasta Krosna Piotra Przytockiego medal "Za zasługi dla Krosna".

Kolejne spotkanie odbyło się 21 września 2013 r. w gminie Jaśliska. Jego współorganizatorami byli: wójt gminy Jaśliska, Dyrekcja Zespołu Szkół w Jaśliskach oraz proboszcz parafii ks. Grzegorz Polasz. Uczestnicy zapoznali się z sytuacją gospodarczą i demograficzną gminy, którą przedstawił wójt gminy Ignacy Lorenc, zwiedzili jaśliski Rynek, Izbę Regionalną w dawnej szkole oraz zapoznali się z historią kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej i cudownego obrazu Matki Boskiej z Dzieciątkiem czczonego od 1771 r. W Jasielu pod pomnikiem pomordowanych w 1946 r. żołnierzy WOP i milicjantów złożono wiązankę kwiatów i zapalono znicz. W taki sam sposób uczczono kurierów beskidzkich przy obelisku z 1981 r. Spotkanie zakończono obiadem i biesiadą przy ognisku na terenie Zespołu Szkół w Jaśliskach.

20 września 2014 r. miejscem spotkania był Skansen Archeologiczny "Karpacka Troja" w Trzcinicy. Jego program obejmował: zwiedzanie wystawy, Parku Archeologicznego i grodziska, prezentację dokonań gminy Jasło, którą przestawił zastępca wójta mgr Jan Lazar, zwiedzanie zabytkowego drewnianego kościoła pw. Św. Doroty oraz spotkanie przy ognisku w Bierówce (Nadleśnictwo Kołaczyce) z udziałem kapeli Trzcinicoki.

Spotkania przygotowywał zespół w składzie: w 2012 r. - Halina Tenerowicz, Stanisław Lorens i Wanda Belcik, w 2013 r. - Adam Krzanowski, Stanisław Lorens, Halina Tenerowicz, Andrzej Prugar i Henryk Bogacz, w 2014 r. - Tadeusz Łopatkiewicz, Stanisław Lorens i Halina Tenerowicz.

Każdego roku w styczniu organizowaliśmy tradycyjne towarzyskie "Spotkania Noworoczne". W ich programie znajdowały się informacja o dokonaniach Stowarzyszenia, planach na rok następny, opłatek, wspólna kolacja i kolędy. Wszystkie spotkania odbyły się w stołówce Krośnieńskich Hut Szkła, uatrakcyjnione zostały oprawą muzyczną zrealizowaną przez p. Roberta Czelnego, a w 2013 r. również występem amatorskiej grupy kolędniczej.

Zespołowi przygotowującemu spotkania przewodniczyła Halina Tenerowicz przy współpracy Stanisława Lorensa, Heleny Chodorowskiej i Teresy Sznajder.

Ważne miejsce w naszej działalności zajmowały prezentacje książek, przede wszystkim wydawnictw własnych. W listopadzie 2011 r. odbyła się prezentacja książki Tadeusza Łopatkiewicza "Karykatury z teki Stanisława Kochanka. Podkarpacie 1970-1973", w której uczestniczyło liczne grono członków SMZK, Jacek Kochanek, syn malarza z żoną, b. pracownicy redakcji tygodnika "Podkarpacie". Promocję książki kontynuowano w 2012 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle (15 lutego), Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorlicach (15 marca) i Gminnej Bibliotece Publicznej w Jedliczu (11 maja).

Na przełomie roku 2012/2013 ukazał się szósty tom wydawnictwa "Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu" pod red. prof. dr. Franciszka Leśniaka. Spotkanie promocyjne odbyło się 9 lutego 2013 r. w Czytelni Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej. Uczestniczyło w nim ok. 100 osób, w tym autorzy artykułów, prof. dr hab.Franciszek Leśniak, Bronisław Baran, zastępca prezydenta Krosna, przedstawicielki Starostwa Powiatowego w Krośnie, wydawca Rafał Barski. Tom ukazał się dzięki wsparciu finansowemu Gminy Krosno i Starostwa Powiatowego. Radio Rzeszów wyemitowało audycję o tym wydarzeniu oraz wywiady z autorami: prof. dr. F. Leśniakiem, Wandą Belcik, Andrzejem Kośkiem i Piotrem Łopatkiewiczem. Prezentacja tomu z udziałem autorów artykułów odbyła się jeszcze dwukrotnie: w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krościenku Wyżnym i Gminnej Bibliotece Publicznej w Jedliczu (obie w kwietniu).

ZG zorganizował prezentacje książek innych wydawców, których autorami byli członkowie Stowarzyszenia. Były to książki: Zdzisława Gila "Dwonnica kościoła farnego - Bazyliki Mniejszej pw. Trójcy Świętej w Krośnie", Adama Krzanowskiego "Antoni Bal (1906-1979). W służbie człowiekowi i miastu", Jana Kantego Luszni "Człowiek, który nie był bierny. Rzecz o Bronisławie Burku", Dariusza Kuliga i Zbigniewa Więcka "Katalog widokówek Krosna z lat 1949-1989", t. 1 oraz Zdzisława Łopatkiewicza "Marii Konopnickiej żarnowieckie lata". Wszystkie prezentacje odbyły się w Czytelni Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej.

Formą popularyzacji wydawnictw Stowarzyszenia były kiermasze książek podczas "Dni Krosna"; trzykrotnie przygotował je zespół w składzie: Teresa Sznajder, Ewa Tomkiewicz, Marek Jędrzejczyk.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się jednodniowe wycieczki, które ZG organizował corocznie w miesiącach letnich (czerwiec, sierpień). Starannie przygotowane od strony merytorycznej, realizowane w dużym stopniu siłami członków ZG, poszerzały wiedzę o historii i zabytkach bliższych i dalszych regionów południowo-wschodniej Polski, które sąsiadują z Krośnieńskiem.

W 2012 r. celem czerwcowej wycieczki były zabytki Tarnowa i obiekty na "Szlaku Jana Szczepanika", wynalazcy, który związany był również z Krosnem. Natomiast w sierpniu Muzeum-Zamek w Łańcucie i Skansen Etnograficzny w Markowej, gdzie grupę krośnian przyjęli gościnnie przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Markowej.

W czerwcu 2013 r. wyjechaliśmy do Sandomierza, a w sierpniu zwiedzaliśmy zabytki drewnianej architektury kościelnej na ziemi brzozowskiej (Haczów, Jasienica Rosielna, Blizne, Humniska, Jaćmierz).

W bieżącym roku, w związku z 100. rocznicą wybuchu I wojny światowej, ZG zorganizował w czerwcu wycieczkę "Na przedpole Beskidu Niskiego" (cmentarze wojenne w regionie jasielskim) oraz w sierpniu wyjazd do Krynicy i Kamiannej.

W zespołach programowych przygotowujących wycieczki uczestniczyli: Tadeusz i Piotr Łopatkiewiczowie, Zdzisław Gil, Alojzy Cabała, Jan Kanty Lusznia, Stanisław Lorens przy współpracy Haliny Tenerowicz i Heleny Chodorowskiej. W związku z wycieczkami opracowano 2 informatory rozdawane uczestnikom. Oba przygotował Tadeusz Łopatkiewicz, natomiast Adam Krzanowski opracował folder dla uczestników spotkania w Jaśliskach. Wykaz wszystkich zorganizowanych imprez zawiera załącznik do niniejszego sprawozdania.

 

II. Wydawnictwa

Bardzo ważnym przedsięwzięciem rozpoczętym przez ZG jeszcze w 2011 r. była decyzja o wydaniu VI tomu "Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu". Na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2011 r. przyjęto zmiany w planie zawartości tomu, a następnie od wiosny 2012 r. kontynuowano prace redakcyjne w oparciu o ustalone zasady dotyczące objętości artykułów i liczby ilustracji. Po zapewnieniu, w październiku 2012 r., o wsparciu finansowym ze strony Urzędu Miasta, ZG na posiedzeniu w dniu 13 listopada 2012 r. ustalił wysokość nakładu i powierzył realizację wydawniczą Wydawnictwu "Ruthenus". Pierwszą partię książek otrzymaliśmy początkiem grudnia 2012 r., następne egzemplarze w styczniu 2013 r. Trafiły one do Oddziałów Stowarzyszenia, jednostek kultury i autorów artykułów.

Tom, który ukazał się pod red. prof. dr. hab. Franciszka Leśniaka, zawiera 14 artykułów, w tym 9 autorstwa członków Stowarzyszenia: Wandy Belcik, Andrzeja Kośka, Adama Krzanowskiego, Piotra Łopatkiewicza, Tadeusza Łopatkiewicza, Zdzisława Łopatkiewicza, Stanisława Szafrana i Kazimierza Szmyda. Liczy on 479 stron, zawiera 164 ilustracje, rysunki i mapy oraz indeksy - geograficzny i osobowy. Obwolutę projektowała Ewa Cisowska. W komitecie redakcyjnym pracowali: Franciszek Leśniak, Tadeusz Łopatkiewicz, Andrzej Kosiek, Marian H. Terlecki, Zdzisław Łopatkiewicz, Wanda Belcik. Wydanie tomu było możliwe dzięki wsparciu finansowemu Gminy Krosno i Starostwa Powiatowego w Krośnie.

Na posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2013 r. podjęliśmy decyzję o kontynuowaniu studiów. Otwarcie teki VII tomu nastąpiło z początkiem 2014 r. Prace związane z gromadzeniem materiałów prowadzi Tadeusz Łopatkiewicz, sekretarz redakcji.

W 2011 r. Stowarzyszenie było wydawcą książki autorstwa T. Łopatkiewicza "Karykatury z teki Stanisława Kochanka. "Podkarpackie 1970-1973". W związku z uroczystościami rocznicowymi wybuchu Powstania Styczniowego organizacja wydała kilka okolicznościowych druków ulotnych, w tym reprint karty pocztowej "Pomnik ku czci poległych bohaterów Powstania Styczniowego wzniesiony w 1903 r. (reprint). Z inicjatywy SMZK Wydawnictwo "Ruthenus" wydało kartę pocztową "Krosno-Bazylika Mniejsza. Tablica pamiątkowa poświęcona uczestnikom Powstania Styczniowego Krosna i okolicy (1863-2013). 150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego 22 stycznia 2013 r.".

Stowarzyszenie było współwydawcą "Katalogu widokówek Krosna z lat 1949-1989" Dariusza Kuliga i Zbigniewa Więcka. Członkowie Stowarzyszenia opracowali lub wydali własnym nakładem wiele publikacji. Byli to: Zdzisław Gil, Adam Krzanowski, Stanisław Pomprowicz, Jan Kanty Lusznia, Kazimierz Szmyd. Kolejne tomiki wydała Bronisława Betlej.

 

III. Współdziałanie

ZG utrzymywał kontakty z Oddziałami w formie bezpośrednich spotkań lub tylko w formie korespondencji (spotkania tematyczne w Krakowie zostały omówione wcześniej).

Stowarzyszenie wspierało kolejne edycje Krośnieńskiego Konkursu Literackiego organizowanego przez Krośnieńską Bibliotekę Publiczną. Zarząd nagradzał w konkursie tych uczestników, którzy nadsyłali prace związane tematyczne z Krosnem.

Znaczna część zadań statutowych mogła być realizowana dzięki współdziałaniu i dużej pomocy z zewnątrz. Otrzymywaliśmy ją od władz samorządowych Krosna i powiatu, gmin Jaśliska, Jasło, jednostek kultury w Krośnie i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Pomoc gminy Krosno umożliwiła wydanie VI tomu studiów i organizację uroczystych obchodów 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.

Na zaproszenie władz i instytucji uczestniczyliśmy w różnych naradach, spotkaniach, uroczystościach. Sekretarz Andrzej Kosiek, wiceprezes Halina Tenerowicz i Jan Kanty Lusznia reprezentowali Stowarzyszenie na XVIII, XIX, XX i XXI Forum Organizacji Pozarządowych organizowanym przez Prezydenta Miasta Krosna. Prezes Wanda Belcik uczestniczyła w spotkaniach jubileuszowych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Przedstawiciele Stowarzyszenia byli obecni na uroczystościach 15-lecia Stowarzyszenia Kulturalnego "Dębina" w Krościenku Wyżnym i 60-lecia Muzeum Podkarpackiego w Krośnie. Większa część pracy merytorycznej odbywała się w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej dzięki życzliwości p. dyrektor mgr Teresy Leśniak oraz w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza dzięki uprzejmości jego dyrektora p. mgr Doroty Cząstki. Współpracowaliśmy także z Biurem Wystaw Artystycznych w Krośnie i Muzeum Historycznym-Pałac w Dukli.

Zarząd składa wszystkim serdeczne podziękowania za okazaną pomoc i wspieranie naszych inicjatyw.

Działalność Stowarzyszenia była często przedmiotem artykułów i notatek zamieszczanych w pismach lokalnych "Nasz Głos", "Croscena", "Przystań" i na krośnieńskich portalach internetowych. Po prezentacji VI tomu Radio Rzeszów wyemitowało obszerny wywiad z udziałem redaktora naukowego Franciszka Leśniaka, Andrzeja Kośka, Wandy Belcik i Piotra Łopatkiewicza. Radio to nadało także odrębną audycję poświęconą książce o Stanisławie Kochanku autorstwa Tadeusza Łopatkiewicza.

Szereg materiałów informacyjnych zamieszczono na witrynie internetowej Stowarzyszenia, którą systematycznie aktualizował Tadeusz Łopatkiewicz. Ich autorami byli: Wanda Belcik, Małgorzata Bacher, Andrzej Kosiek i Adam Krzanowski. Autorem niemal 6 tys. fotografii w galerii witryny internetowej jest Tadeusz Łopatkiewicz.

 

IV. Sprawy organizacyjne

ZG dokładał starań o pozyskanie nowych członków. Służyły temu rozmowy oraz informacje interesująco prezentowane na witrynie internetowej. Wzrost liczby członków w kolejnych latach przedstawiał się następująco: w roku 2012 - 11 osób, 2013 - 8 osób, 2014 -3 osoby. Chociaż w Krośnie mamy 229 członków, to blisko połowa z nich nie opłaca składek przez co nie respektuje i nie wypełnia statutowego obowiązku członkostwa; zaległości w zakresie opłacania składek obejmują czas od roku do kilku lat. Część członków, ze względu na wiek i stan zdrowia, nie uczestniczy w proponowanych przez ZG wykładach i spotkaniach. Nie ma także w Stowarzyszeniu ludzi młodych skłonnych do aktywności społecznej. Zanikły, nie w z winy organizacji, kontakty ze szkołami i nauczycielami, mimo naszych propozycji i zaproszeń.

W okresie sprawozdawczym (do 20 września 2014) ZG odbył 24 posiedzenia: w roku 2011 - 3 (od 25 września), w 2012 - 8, w 2013 - 7, w 2014 - 6. Omawiano na nich zagadnienia związane z bieżącą działalnością, plany pracy i sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej, programy imprez. Każde posiedzenie zawierało co najmniej 4 tematy. Odbywały się także posiedzenia zespołów powołanych do organizacji wycieczek i spotkań.

 

Zakończenie

Wszystkie zadania wymienione w niniejszym sprawozdaniu zostały wykonane dzięki pracy społecznej członków ZG, GKR i wielu osób spoza Stowarzyszenia, którzy służyli pomocą w zakresie współorganizowania imprez oraz poprzez udostępnianie prywatnych samochodów, materiałów biurowych, telefonów i innych. Za wszystko - co czyniliście Państwo dotychczas - składam wszystkim serdeczne podziękowanie. To były i są działania dla dobra wspólnego mieszkańców naszej "małej ojczyzny", dla Krosna i regionu.

 

PREZES

mgr Wanda Belcik

 
 

 


Załącznik do Sprawozdania

 


Wykaz wykładów, spotkań, prezentacji książek, wycieczek

zrealizowanych przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

w latach 2011 - 2014 (do 20 września)

 

Rok 2011 (od 25 września)

 • Prezentacja książki dr Tadeusza Łopatkiewicza "Karykatury z teki Stanisława Kochanka.  Podkarpacie 1970-1973"(24 listopada)
 • Wykład: Dzieła z pracownia artystyczno-rzeźbiarskiej Andrzeja Lenika na Kresach - mgr Zdzisław Gil (8 grudnia)Rok 2012- Spotkanie noworoczne (12 stycznia)
 • Wykład: Glosa do bieszczadzkiej wycieczki SMZK. Z problematyki Chrześcijaństwa Wschodniego - mgr Alojzy Cabała (13 lutego)
 • Wykład: Chłopski etos Podkarpacia a nowoczesność - prof. Kazimierz Szmyd (20 marca)
 • Wykład: Antoni Bal (1906-1979) w służbie człowiekowi i miastu - mgr Adam Krzanowski (23 marca)
 • Wykład: Listy żony Franciszka Pika Mirandoli z czasów bitwy warszawskiej 1920 roku - mgr Andrzej Kosiek (3 kwietnia)
 • Wykład: Wypadki z lat 1846-1848 w Krośnie i okolicy - dr Ewa Bereś (10 maja)
 • Wycieczka: Tarnów (16 czerwca)
 • Wycieczka: Łańcut - Markowa (25 sierpnia)
 • Spotkanie przedstawicieli Oddziałów "Na rodzinnej ziemi - Krosno 2012" (22 września)
 • Wykład: Anna Oświęcimówna. O postaci znanej i nieznanej - zapomniany epizod z doby romantyzmu - mgr Andrzej Kosiek (22 października)
 • Wykład: Krosno w twórczości Bogusza Zygmunta Stęczyńskiego - mgr Marian Terlecki (26 listopada)

 

Rok 2013

 • Wystawa: Powstanie Styczniowe w pamięci pokoleń (9 stycznia)
 • Spotkanie noworoczne (10 stycznia)
 • Obchody 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego (22 stycznia)
 • Prezentacja VI tomu serii "Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu" (9 lutego)
 • Wykład: O Łopackich w Krośnie w wieku XVII. Niezwykła kariera rodziny mieszczańskiej w świetle źródeł pisanych i zachowanych dzieł artystycznych - dr Piotr Łopatkiewicz (18 marca)
 • Prezentacja VI tomu "Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu" - GBP Krościenko Wyżne (15 kwietnia)
 • Prezentacja VI tomu "Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu" - GBP Jedlicze (17 kwietnia)
 • Konferencja popularnonaukowa: Udział Krosna i regionu w Powstaniu Styczniowym (25 kwietnia)
 • Wykład: Zasłużeni dla krośnieńskiego sportu działacze, sportowcy, trenerzy - dr Adam Przybysz (15 maja)
 • Prezentacja książki Jana Luszni "Być zawsze czynnym - rzecz o Bronisławie Burku" (27 maja)
 • Wycieczka: Sandomierz (8 czerwca)
 • Wykład: Dziewiętnastowieczna ikonografia kościoła Św. Trójcy w Krośnie - dr Tadeusz Łopatkiewicz (19 czerwca)
 • Wycieczka: Zabytki drewnianej architektury kościelnej ziemi brzozowskiej (31 sierpnia)
 • Spotkanie przedstawicieli Oddziałów " Na rodzinnej ziemi - Jaśliska 2013 (21 września)
 • Wykład: Problemy konserwatorskie dzwonnicy kościoła farnego Św. Trójcy w Krośnie - mgr Zdzisław Gil (25 października)
 • Wykład: Dr med. Dionizy Mazurkiewicz, powstaniec styczniowy z 1863 roku i lekarz miejski w Krośnie (1809-1902) - mgr Andrzej Kosiek (18 listopada)
 • Prezentacja książki Dariusza Kuliga i Zbigniewa Więcka "Katalog widokówek Krosna z lat 1949-1989", tom 1 (16 grudnia)

 

Rok 2014 (do 20 września)

 • Spotkanie noworoczne (9 stycznia)
 • Wykład: Witryna internetowa SMZK - dorobek pięciolecia - dr Tadeusz Łopatkiewicz (19 lutego)
 • Prezentacja filmu: Po co ci te chłopy? Rzecz o Karolu Lewakowskim - komentarz do filmu wygłosił mgr Andrzej Kosiek (17 marca)
 • Prezentacja książki Zdzisława Łopatkiewicza "Marii Konopnickiej żarnowieckie lata" (29 kwietnia)
 • Wykład: Kościół pw. Trójcy Świętej w Krośnie w świetle badań architektonicznych i konserwatorskich - dr Piotr Łopatkiewicz (15 maja)
 • Wycieczka: Na przedpole Beskidu Niskiego (28 czerwca)
 • Wycieczka: Kamianna - Krynica (30 sierpnia)
 • Spotkanie przedstawicieli Oddziałów "Na rodzinnej ziemi - Trzcinica" (20 września)
 

PREZES

mgr Wanda Belcik

 
Autorem tego artykułu jest Wanda Belcik

Zobacz inne artykuły tego autora >>

Aby dodawać komentarze musisz się uprzednio zalogować!

Lista artykułów

Nowości

 1. "Protokół dyplomatyczny na co dzień" - prelekcja płk Marka Kołacza - 5 marca 2024
 2. "Z zagadnień onomastyki - nazwy miejscowe i nazwy osobowe" - prelekcja dr Alicji Orzechowskiej - 6 lutego 2024
 3. Galeria fotograficzna uroczystości 161. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego - 22 stycznia 2024
 4. Tradycyjne "Spotkanie Opłatkowe" 2024 Oddziału Krakowskiego SMZK - 9 stycznia 2024
 5. "Mikołaj Kopernik - życie i działalność" - prelekcja mgr Doroty Janeczko - 7 listopada 2023
 6. Relacja z promocji albumu Zbigniewa Więcka
 7. Galeria fotograficzna promocji albumu Zbigniewa Więcka (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 8. Relacja ze Spaceru pamięci - 30 października 2023
 9. Galeria fotograficzna Spaceru pamięci - 30 października 2023 (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 10. Jubileusz 50-lecia działalności Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej - 3 października 2023
 11. Program działalności Oddziału krakowskiego SMZK w sezonie 2023/2024
 12. Wywiad Doroty Suwalskiej z Tadeuszem Łopatkiewiczem o SMZK - 14 lipca 2023
 13. Relacja z wykładu z okazji 65-lecia SMZK - 14 czerwca 2023
 14. Galeria fotograficzna wykładu „65 lat działalności SMZK” w obiektywie Joanny Łach
 15. Książka Tadeusza Łopatkiewicza dotycząca dziewiętnastowiecznych relacji konserwatorskich o zabytkach Krosna i powiatu
 16. Galeria Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 17. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Krakowskiego SMZK za kadencję 2017-2020
 18. Relacja filmowa z uroczystej LXIII Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 19. Relacja filmowa z referatu dr Tadeusza Łopatkiewicza - Prezesa ZG SMZK na uroczystej Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 20. Relacja z Jubileuszu 45-lecia oddziału krakowskiego SMZK - 2 października 2018
 21. Relacja z 45. Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec 2018" - 23 września 2018
 22. Uroczysta LXIII Sesja Rady Miasta inaugurująca uroczystości jubileuszu 60-lecia SMZK - 22 września 2018
 23. Promocja VIII tomu Studiów krośnieńskich - 22 września 2018
 24. Wernisaż wystawy "Publikacje książkowe członków SMZK" - 22 września 2018
 25. Władze Stowarzyszenia w XVIII kadencji (2022-2025)
 26. Archiwum newsletterów
 27. Archiwum Aktualności SMZK
Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar