Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Protokół Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 25 września 2011

Email Drukuj PDF
(1 głos, średnia ocena: 5.00 na 5)

Protokół Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego

Członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

Niedziela, 25 września 2011, godz. 10:30;
sala konferencyjna Urzędu Miasta w Krośnie, ul. Staszica 2


Porządek obrad (podany w zaproszeniach)

 1. Otwarcie Zebrania
 2. Uchwalenie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania
 3. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania
 4. Wybór Komisji Wyborczej oraz Komisji Uchwał i Wniosków
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania (wyłożonego do wglądu)
 6. Podjęcie uchwały o nadaniu tytułu "Honorowy Członek Stowarzyszenia"
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego i Zarządów Oddziałów w l. 2008-2011
 8. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej
 9. Dyskusja nad pkt. 7 i 8
 10. Uchwała w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego
 11. Wybór prezesa, Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej
 13. Wolne wnioski
 14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz podjęcie uchwał
 15. Zamknięcie obrad


Ad. 1

Walne Zebranie otworzył prezes ZG Marian Terlecki, który inaugurując obrady podkreślił m.in., że Stowarzyszenie kończy kolejną kadencję dobrymi wynikami. Były one możliwe dzięki ofiarnej pracy działaczy oraz owocnej współpracy z władzami i instytucjami lokalnymi, które świadczyły pomoc organizacji.

Dziękując wszystkim, powitał kolejno gości:

- p. Julitę Jaśkiewicz, naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krosna, która uczestniczyła w Zebraniu z upoważnienia Prezydenta Miasta Krosna Piotra Przytockiego,
       - p. Piotra Grudysza, radnego Rady Miasta Krosna i członka naszej korporacji oraz delegacje Oddziałów zamiejscowych:
      - z Krakowa, który reprezentowała kilkuosobowa grupa członków na czele z prezesem dr. inż. Stanisławem Szafranem, wiceprezesem dr. inż. Czesławem Rybickim i sekretarzem mgr. inż. Albinem Wojnarem,
      - z Lublina który reprezentowali prezes mgr Leon Ginalski i członkowie ZO mgr płk pil. Marian Gniady i mgr Marian Kliszczewski,
      - z Warszawy - Oddział reprezentował wiceprezes mgr Czesław Urbanik,
      - z Wrocławia, który reprezentował mgr Krzysztof Tenerowicz, członek ZO.
Następnie, wymieniwszy osoby, które w okresie mijającej kadencji odeszły do wieczności, poprosił uczestników Walnego Zebrania, aby przez powstanie chwilą ciszy uczcili pamięć śp. Zmarłych członków organizacji:
      - z Oddziału w Krakowie: Kazimierz Krzanowski;
      - z Oddziału w Lublinie: Zdzisław Gonet, Mieczysław Wieliczko, Wanda Wojda;
      - z Oddziału w Warszawie: Bogumiła Szczudlik, Helena Zając;
      - z Oddziału we Wrocławiu: Andrzej Gruszka;
      - z Oddziału w Krośnie: Adam Barzyk, Czesław Berenda, Ryszard Budzyński, Maria Bury, Irena Farska, Maria Gancarz, Stanisław Inglot, Marek Kubit, Irena Okólska, Leonard Olbrycht, Wacław Paczosa, Władysław Warecki.
Prezes podał również informację, że w przeddzień Zebrania delegacja ZG zapaliła znicze na kilkunastu grobach zmarłych prezesów i działaczy korporacji, którzy spoczywają na cmentarzach w Krośnie i w Jedliczu. Następnie przedstawił podany w zaproszeniach porządek dzienny Walnego Zebrania, który przyjęty został jednomyślnie.


Ad. 2

M. Terlecki odczytał Regulamin Obrad Walnego Zebrania i poddał go pod głosowanie - regulamin przyjęto jednomyślnie.


Ad. 3

M. Terlecki zaproponował, aby przewodniczącym Walnego Zebrania został Andrzej Prugar, a sekretarzem Andrzej Kosiek. W głosowaniu przyjęto te propozycje (jedna osoba wstrzymała się od głosu).


Ad. 6

Dziękując za wybór, przewodnictwo obrad przejął A. Prugar. Poprosił on prezesa o przedstawienie treści uchwały ZG wnioskującego nadanie godności: "Honorowy Członek Stowarzyszenia". Prezes M. Terlecki odczytał uchwałę i zaproponował, aby godność tą Walne Zebranie Członków nadało następującym osobom:

 • Andrzej Gonet, Eugenia Lęcznar, Zofia Taborska, Krystyna Wojtyczek (z Oddziału w Krakowie);
 • Leon Ginalski, Marian Gniady, Stanisław Leszczyński, Tadeusz Urban (z Oddziału w Lublinie);
 • Stefania Czyżycka, Wacław Czyżycki (z Oddziału w Warszawie);
 • Maria Bogaczewicz-Oleksyk, Andrzej Federkiewicz, Stanisław Solecki, Krzysztof Tenerowicz (z Oddziału we Wrocławiu);
 • Helena Chodorowska, Tadeusz Łopatkiewicz, Maciej Zborowski (z Oddziału w Krośnie).

 • Walne Zebranie, głosując jednomyślnie, przyjęło przedstawioną treść uchwały, a prezes M. Terlecki wręczył dyplomy osobom uhonorowanym i złożył im gratulacje.


Ad. 4

Przystępując do wyboru Komisji Wyborczej oraz Komisji Uchwał i Wniosków, przewodniczący Zebrania poprosił o zgłaszanie propozycji. Głos zabrał Maciej Zborowski, który po odczytaniu fragmentów protokołów z ostatnich zebrań ZG (25 VIII i 6 IX 2011) zgłosił do Komisji Wyborczej: Mieczysława Fejkla, Tadeusza Łopatkiewicza i Macieja Zborowskiego, a do Komisji Uchwał i Wniosków: Adama Krzanowskiego, Stanisława Steligę i Stanisława Pomprowicza. Równocześnie poinformował, że osoby te wyraziły zgodę na kandydowanie. Przy braku innych propozycji z sali, Walne Zebranie jednomyślnie wybrało w/w komisje w zaproponowanym składzie.


Ad. 5

Przewodniczący A. Prugar przypomniał, że zgodnie z informacją podaną wcześniej (w przesłanych zaproszeniach) protokół poprzedniego Walnego Zebrania jest dziś wyłożony do wglądu w sekretariacie Walnego Zebrania. Podał też, że od dwóch tygodni znajduje się on w Internecie na witrynie Stowarzyszenia. Ponieważ był czas, aby indywidualnie zapoznać się z tym dokumentem, zaproponował jego przyjęcie. Walne Zebranie, nie zgłaszając sprzeciwu, jednomyślnie przyjęło protokół poprzedniego Walnego Zebrania, które odbyło się 28 września 2008 r.

Przewodniczący informując, że zgodnie z listą obecności w Walnym Zebraniu uczestniczy 68 osób stwierdził, iż jest ono prawomocne i zdolne do podejmowania stosownych uchwał.


Ad. 7

Prezes M. Terlecki odczytał sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego w latach 2008-2011, natomiast węzłowe wątki działalności Zarządów Oddziałów w tym okresie przedstawili: Stanisław Szafran (Kraków), Leon Ginalski (Lublin), Czesław Urbanik (Warszawa) i Krzysztof Tenerowicz (Wrocław).
    
Stanisław Szafran, dziękując prezesowi M. Terleckiemu i Zarządowi Głównemu oraz władzom Krosna i okolicznych gmin za dobrą współpracę, m.in. podał, że w Krakowie opracowywane są roczne programy działalności (ok. 9 spotkań). Podkreślił wzorowe opracowanie V tomu wydawnictwa Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu oraz pochwalił T. Łopatkiewicza za stronę organizacji w Internecie. Równocześnie zaniepokojony był brakiem młodzieży w szeregach organizacji i skromną współpracą SMZK ze stowarzyszeniami na wsi, np. w Odrzykoniu i w Rogach.

Leon Ginalski, dziękując za wyróżnienie 4. osób z Lublina tytułem "Honorowy Członek Stowarzyszenia", zauważył, że tamtejszy Oddział stara się nawiązywać współpracę z przedstawicielami młodzieży i w związku z tym przygotowuje spotkanie z doradcą Prezydenta RP prof. dr. hab. Romanem Kuźniarem. Pogratulował ZG udanych corocznych spotkań "Na rodzinnej ziemi".

Czesław Urbanik podał, że krośnianie w stolicy są aktualnie nieliczną grupą. Tworzy ją formalnie ok. 25 osób, chociaż na spotkania, które w ostatni piątek każdego miesiąca odbywają się tradycyjnie w Społecznym Domu Kultury WSM na Żoliborzu, przychodzi ok. 15 osób. Oddział działa jednak nadal, a inspiracją do dyskusji, wymiany myśli i wspomnień są tematy zaczerpnięte z regionalnej prasy krośnieńskiej. Oddział współpracuje z ZG Towarzystwa im. M. Konopnickiej w Warszawie, z którym spotyka się dwa razy w roku. Delegat podkreślając rangę potrzebnego spotkania "Na rodzinnej ziemi", dziękował zwłaszcza za stronę internetową Stowarzyszenia, bardzo potrzebny łącznik między Krosnem a Warszawą. Wspomniał też b. członka Oddziału Stefana Grzyba z Sanoka, kuriera z lat II wojny światowej i żołnierza AK. Dla jego upamiętnienia planuje się wystąpić z wnioskiem do władz gminy Sanok, podobnie jak do władz stołecznych o nadanie nazwy: ul. Krośnieńska w Warszawie (w tej sprawie konieczne jest jednak zebranie podpisów 50 osób).


Krzysztof Tenerowicz, występując w imieniu prezesa płk. pil. mgr. Antoniego Chojcana, podkreślił, że wrocławski Oddział promuje Krosno w stolicy Dolnego Śląska. Przypomniał wystawę lamp naftowych z krośnieńskich zbiorów muzealnych we wrocławskim Ratuszu (1997) oraz wskazał na nowo wydaną publikację Adama Sznajderskiego Dwie miłości, która mówi o wkładzie krośnian w rozwój Wrocławia, charakteryzuje prezydentów obu miast (Dutkiewicz, Przytocki) oraz zawiera noty biograficzne wielu osób związanych wcześniej z Krosnem i regionem. Mówca podał, że ostatnio Oddział pozyskał 6. nowych członków.


Ad. 8

Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej odczytała jej przewodnicząca Teresa Sznajder. Przedstawiając także wnioski, zgłosiła propozycję udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.

Przewodniczący ogłosił przerwę (20 min.) na herbatę.


Ad. 9 - dyskusja nad pkt. 7 i 8

Krzysztof Tenerowicz wręczył książkę Dwie miłości M. Terleckiemu i reprezentantom trzech Oddziałów oraz przedstawicielce Prezydenta Krosna. Wystąpił też w sprawie rodziny Wachalów i prosił o uratowanie z nią związanego ostatniego budynku d. rafinerii nafty w rejonie dworca kolejowego.

Stanisław Pomprowicz, gratulując ustępującemu ZG, ponowił wniosek o ul. Modesta Humieckiego w Krośnie. Pytał też dlaczego usunięto ulicę artysty malarza Stanisława Kochanka kosztem przedłużenia ul. Zagórze. Wnioskując opracowanie słownika zasłużonych krośnian (wnioskodawca opracował ponad 160 biogramów), życzył pomyślności nowemu ZG.

Marian Kliszczewski zgłosił wniosek, aby ZG odbywał spotkania z przedstawicielami Oddziałów. Wyraził też uznanie Zdzisławowi Łopatkiewiczowi za zorganizowanie spotkania w Jedliczu a synowi Tadeuszowi za prowadzenie strony internetowej, którą nazwał "oknem na świat".

Władysław Łapka, dziękując prezesowi i wiceprezesom ZG, podkreślił bardzo wyczerpujące sprawozdania z działalności ZG i GKR. Oświadczył też, iż ceni wystąpienia reprezentantów wszystkich Oddziałów i będzie głosował za udzieleniem absolutorium ZG.


Ad. 10

A. Prugar zapytał - zgodne z wnioskiem Głównej Komisji Rewizyjnej - czy Walne Zebranie ma wolę udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego. Zaproponował w tej sprawie przyjęcie uchwały. Walne Zebranie było jednomyślne głosując, aby udzielić absolutorium Zarządowi Głównemu. W wyniku głosowania Przewodniczący stwierdził, że ustępujący Zarząd Główny otrzymał absolutorium.


Ad. 9 - dyskusja nad pkt. 7 i 8 (cd.)

Józef Janowski poparł wniosek, aby w stolicy była ul. Krośnieńska, np. w dzielnicy Wilanów. Sugerował pozyskiwać do organizacji ludzi młodych, aby poza regionem utrwalała się "świadomość krośnieńska".

Zbigniew Braja złożył wniosek, aby Stowarzyszenie ufundowało coroczną nagrodę za najlepszą książkę o tematyce regionalnej.


Ad. 11

a) wybory Prezesa Zarządu Głównego
W pierwszej kolejności, zgodnie z postanowieniami § 25 ust. 3 pkt. d/ Statutu przeprowadzono wybory prezesa Zarządu Głównego. Przewodniczący Andrzej Prugar udzielił głosu Marianowi Terleckiemu, który poinformował obecnych, że w związku z ostatnio przebytą chorobą nie będzie mógł kandydować i równocześnie zgłosił kandydaturę Wandy Belcik, która chociaż nieobecna wcześniej wyraziła zgodę (okresowo przebywa za granicą). W. Belcik była członkiem ZG SMZK (2008-2011), jest długoletnim pracownikiem Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej, pełniła różne funkcje kierownicze w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich, ma bogaty dorobek w zakresie publikacji regionalnych i jest autorką szeregu artykułów poświęconych działalności Stowarzyszenia. 

Równocześnie do pełnienia tej funkcji zgłoszeni zostali z sali Jerzy Steciak, który wyraził zgodę na kandydowanie oraz Stanisław Steliga, który podziękował za poparcie, lecz ze względu na zły stan zdrowia zgody nie wyraził. Upadł wniosek podany o przeprowadzenie tajnego głosowania.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, na kandydaturę Wandy Belcik głos oddało 38 osób, a na Jerzego Steciaka 10 osób. Po przeprowadzonym głosowaniu przewodniczący Zebrania stwierdził, że Wanda Belcik została wybrana na prezesa Zarządu Głównego na okres kadencji 2011-14.

b) wybory członków Zarządu Głównego
Przewodniczący Komisji Wyborczej M. Zborowski złożył wniosek, aby Walne Zebranie ustaliło liczbę członków Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej, ponieważ według § 33 Statutu Zarząd Główny składa się z 20. do 25. członków, zaś według § 38 Statutu Główna Komisja Rewizyjna z 3. do 5. członków. Po przeprowadzonym głosowaniu, jednomyślnie uchwalono, że do Zarządu Głównego Walne Zebranie wybierze 25. członków (w tym wybrany już prezes Zarządu), a do Głównej Komisji Rewizyjnej 3. członków.

Przewodniczący Komisji Wyborczej zaproponował do Zarządu Głównego (zgodnie z jego uchwałą, iż tenże w oparciu o § 9 ust. 2 Regulaminu Walnego Zebrania zgłasza 60 proc. kandydatur do nowego Zarządu, tj. 13 osób) następujące osoby, które wyraziły zgodę na kandydowanie: Józef Bielański, Helena Chodorowska, Zdzisław Gil, Andrzej Kosiek, Adam Krzanowski, Jan Kanty Lusznia, Tadeusz Łopatkiewicz, Zdzisław Łopatkiewicz, Stanisław Pomprowicz, Andrzej Prugar, Halina Tenerowicz, Marian Terlecki, Maciej Zborowski (razem 13 osób). Zaproponowany Stanisław Steliga złożył na piśmie rezygnację z kandydowania.

Następnie zgłoszono z sali kandydatury osób na członków ZG (pozostałe 40 proc.), a osoby te równocześnie wyrażały zgodę na kandydowanie. Byli to: Krystyn Błażejowski, Henryk Bogacz, Alojzy Cabała, Leon Ginalski (Lublin), Mieczysław Fejkiel, Ryszard Krzywda, Stanisław Lorens, Alfred Ostafil (Warszawa), Jerzy Steciak, Stanisław Szafran (Kraków), Krzysztof Tenerowicz (Wrocław). Innych kandydatur nie było.

Przewodniczący Komisji Wyborczej zaproponował dwie formy głosowania na zgłoszonych kandydatów: 1) na każdego kandydata oddzielnie, 2) na całą listę 24. kandydatów. Zebrani uchwalili jednomyślnie drugą formę. W wyniku głosowania Walne Zebranie wybrało jednomyślnie 24. członków Zarządu Głównego.

Po przeprowadzonym głosowaniu przewodniczący Zebrania A. Prugar stwierdził, że Walne Zebranie dokonało wyboru Zarządu Głównego na okres 2011-2014 w następującym składzie: Wanda Belcik, Józef Bielański, Krystyn Błażejowski, Henryk Bogacz, Alojzy Cabała, Helena Chodorowska, Mieczysław Fejkiel, Zdzisław Gil, Leon Ginalski (Lublin), Andrzej Kosiek, Adam Krzanowski, Ryszard Krzywda, Stanisław Lorens, Jan Kanty Lusznia, Tadeusz Łopatkiewicz, Zdzisław Łopatkiewicz, Alfred Ostafil (Warszawa), Stanisław Pomprowicz, Andrzej Prugar, Jerzy Steciak, Stanisław Szafran (Kraków), Halina Tenerowicz, Krzysztof Tenerowicz (Wrocław), Marian Terlecki, Maciej Zborowski.

c) wybory Głównej Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący Komisji Wyborczej zaproponował w imieniu ZG do Głównej Komisji Rewizyjnej dwie osoby: Marka Jędrzejczyka i Teresę Sznajder, które wyraziły zgodę na kandydowanie. Z sali padła kandydatura Ewy Tomkiewicz, która wyraziła zgodę.

Walne Zebranie, głosując na całą listę 3. kandydatów do Głównej Komisji Rewizyjnej, dokonało wyboru (wstrzymała się jedna osoba).

Po głosowaniu A. Prugar stwierdził, że Walne Zebranie dokonało wyboru Głównej Komisji Rewizyjnej na okres 2011-2014 w następującym składzie: 1. Marek Jędrzejczyk, 2. Teresa Sznajder, 3. Ewa Tomkiewicz.

Na tym wybory władz zakończono.


Ad. 12

W punkcie dotyczącym sprawy składki członkowskiej zabrał głos dotychczasowy skarbnik Stanisław Lorens, który zaproponował, aby jej nie podnosić, lecz zwrócić większą uwagę na systematyczne jej uiszczanie przez każdego członka.


Ad. 13

W końcowej części obrad miłym akcentem był zgłoszony przez Stanisława Lorensa wniosek, aby ustępującemu ze stanowiska Marianowi Terleckiemu Walne Zebranie przyznało tytuł "Honorowy Prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej". Po jednomyślnie przyjętym wniosku, który poparto burzą oklasków, M. Zborowski odczytał list od Zarządu Głównego i złożył, wraz z innymi osobami, gratulacje Prezesowi. Obdarzony tytułem, serdecznie dziękując za niespodziewane wyróżnienie, przypomniał, że we władzach organizacji czynny jest od 1967 r. Pełniąc w l. 1984-99 obowiązki wiceprezesa, a następnie do chwili obecnej prezesa, czynił starania, aby Stowarzyszenie było korporacją widoczną w środowisku. Podkreślił, że dzięki ofiarnemu współdziałaniu członków organizacji oraz przy pomocy władz, instytucji i firm udało się owocnie realizować cele statutowe. Imiennie podziękował wszystkim członkom Prezydium ZG ostatniej kadencji, a także Zdzisławowi Łopatkiewiczowi i innym członkom ZG oraz prezesom Oddziałów za pomocną współpracę.

Bezpośrednio potem M. Zborowski odczytał także okolicznościowy list, który ZG skierował na ręce ustępującego wiceprezesa Stanisława Steligi. Jego treść wyrażała gorące podziękowanie za długie i pełne trudu lata działalności we władzach organizacji (od 1973; przez w ostatnich 12 lat na stanowisku wiceprezesa). Obu zasłużonym działaczom uczestnicy Walnego Zebranie gromko i spontanicznie zaśpiewali "Sto lat".

Za ofiarną i czynną współpracę we wspieraniu i pomocy niesionej Zarządowi Głównemu kwiaty, upominek i gratulacje otrzymała Lidia Terlecka, a ciepłe słowa podziękowań skierowała Halina Tenerowicz.


Ad. 14

Adam Krzanowski, przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków, składając sprawozdanie z jej prac, przedstawił Walnemu Zebraniu projekt uchwały. Projekt ten, po poddaniu go pod głosowanie Walnemu Zebraniu, został jednomyślnie przyjęty.


Ad. 15

Na koniec obrad A. Prugar raz jeszcze oddał głos M. Terleckiemu, który wszystkim uczestnikom podziękował za udział w Walnym Zebraniu, a gościom z Oddziałów wręczył okolicznościowe upominki. Podziękował A. Prugarowi za prowadzenie Walnego Zebrania, a członkom ZG za czynną współpracę w zorganizowaniu Walnego Zebrania i przygotowaniu dokumentów. Marian Terlecki zamykając obrady Walnego Zebrania poinformował, że ukonstytuowanie się składu Prezydium Zarządu Głównego nastąpi na jego pierwszym posiedzeniu w nowej kadencji, które zwoła prezes Wanda Belcik.
 

Krosno, 25 września 2011 r.

Sekretarz Walnego Zebrania

Andrzej Kosiek

 

Przewodniczący Walnego Zebrania

Andrzej Prugar


 

 
Autorem tego artykułu jest Andrzej Kosiek

Zobacz inne artykuły tego autora >>

Aby dodawać komentarze musisz się uprzednio zalogować!

Lista artykułów

Nowości

 1. "Z zagadnień onomastyki - nazwy miejscowe i nazwy osobowe" - prelekcja dr Alicji Orzechowskiej - 6 lutego 2024
 2. Galeria fotograficzna uroczystości 161. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego - 22 stycznia 2024
 3. Tradycyjne "Spotkanie Opłatkowe" 2024 Oddziału Krakowskiego SMZK - 9 stycznia 2024
 4. "Mikołaj Kopernik - życie i działalność" - prelekcja mgr Doroty Janeczko - 7 listopada 2023
 5. Relacja z promocji albumu Zbigniewa Więcka
 6. Galeria fotograficzna promocji albumu Zbigniewa Więcka (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 7. Relacja ze Spaceru pamięci - 30 października 2023
 8. Galeria fotograficzna Spaceru pamięci - 30 października 2023 (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 9. Jubileusz 50-lecia działalności Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej - 3 października 2023
 10. Program działalności Oddziału krakowskiego SMZK w sezonie 2023/2024
 11. Wywiad Doroty Suwalskiej z Tadeuszem Łopatkiewiczem o SMZK - 14 lipca 2023
 12. Relacja z wykładu z okazji 65-lecia SMZK - 14 czerwca 2023
 13. Galeria fotograficzna wykładu „65 lat działalności SMZK” w obiektywie Joanny Łach
 14. Książka Tadeusza Łopatkiewicza dotycząca dziewiętnastowiecznych relacji konserwatorskich o zabytkach Krosna i powiatu
 15. Galeria Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 16. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Krakowskiego SMZK za kadencję 2017-2020
 17. Relacja filmowa z uroczystej LXIII Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 18. Relacja filmowa z referatu dr Tadeusza Łopatkiewicza - Prezesa ZG SMZK na uroczystej Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 19. Relacja z Jubileuszu 45-lecia oddziału krakowskiego SMZK - 2 października 2018
 20. Relacja z 45. Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec 2018" - 23 września 2018
 21. Uroczysta LXIII Sesja Rady Miasta inaugurująca uroczystości jubileuszu 60-lecia SMZK - 22 września 2018
 22. Promocja VIII tomu Studiów krośnieńskich - 22 września 2018
 23. Wernisaż wystawy "Publikacje książkowe członków SMZK" - 22 września 2018
 24. Władze Stowarzyszenia w XVIII kadencji (2022-2025)
 25. Archiwum newsletterów
 26. Archiwum Aktualności SMZK
Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar