Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Podsumowanie ostatniej kadencji na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym

Email Drukuj PDF
(4 głosów, średnia ocena: 5.00 na 5)


01 Ogólny widok sali obrad 25 września 2011 r. przed południem członkowie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej spotkali się na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym, które odbyło się w Sali narad Urzędu Miasta w Krośnie, ul. Staszica 2. Wieńcząc XIV kadencję działalności, podsumowało ono trzy ostatnie lata pracy organizacji, wybrało nowe władze i przyjęło uchwałę wytyczającą kierunki działań na najbliższy okres.

02 Delegacja Oddziału lubelskiego SMZK z prezesem Leonem Ginalskim Zebranie otworzył prezes Marian Terlecki. W wystąpieniu inaugurującym obrady m.in. podkreślił, że Stowarzyszenie kończy kolejną kadencję dobrymi wynikami, które były możliwe dzięki ofiarnej pracy działaczy oraz owocnej współpracy z władzami lokalnymi. Powitał także gości - p. Julitę Jaśkiewicz, naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krosna, która uczestniczyła w Zebraniu z upoważnienia Prezydenta Miasta Krosna Piotra Przytockiego, p. Piotra Grudysza, radnego Rady Miasta Krosna i członka naszej korporacji oraz delegacje Oddziałów zamiejscowych. Kraków reprezentowała kilkuosobowa grupa członków na czele z prezesem dr. inż. Stanisławem Szafranem, wiceprezesem dr. inż. Czesławem Rybickim i sekretarzem mgr. inż. Albinem Wojnarem, Lublin - prezes mgr Leon Ginalski z członkami ZO mgr. płk. pil. Marianem Gniadym i mgr. Marianem Kliszczewskim, Warszawę - wiceprezes mgr Czesław Urbanik, a Wrocław - mgr Krzysztof Tenerowicz, członek ZO.

12 Dr Stanisław Szafran - Prezes Oddziału krakowskiego w rozmowie z dr Józefem Janowskim (z lewej) Następnie wszyscy uczestnicy Walnego Zebrania, poproszeni o powstanie, chwilą ciszy uczcili pamięć śp. Zmarłych członków organizacji. W okresie mijającej kadencji odeszli na zawsze do wieczności: Kazimierz Krzanowski (z Oddziału w Krakowie); Zdzisław Gonet, Mieczysław Wieliczko, Wanda Wojda (z Oddziału w Lublinie); Bogumiła Szczudlik, Helena Zając (z Oddziału w Warszawie); Andrzej Gruszka (z Oddziału we Wrocławiu) oraz Adam Barzyk, Czesław Berenda, Ryszard Budzyński, Maria Bury, Jan Stefan Czajkowski, Irena Farska, Maria Gancarz, Stanisław Inglot, Marek Kubit, Irena Okólska, Leonard Olbrycht, Wacław Paczosa, Wiesław Syrek, Władysław Warecki (z Oddziału w Krośnie). Podano również informację, że w przeddzień Zebrania delegacja Zarządu Głównego zapaliła znicze na kilkunastu grobach zmarłych prezesów i działaczy korporacji, którzy spoczywają na cmentarzach w Krośnie i w Jedliczu.

03 Rozmowy, rozmowy, rozmowy... Po przypomnieniu porządku i regulaminu obrad, Walne Zebranie jednomyślnie zaakceptowało propozycje ZG, które przedstawił M. Terlecki, aby przewodnictwo przejął Andrzej Prugar, a obowiązki sekretarza pełnił Andrzej Kosiek. Obecni na sali członkowie (68 osób) jednomyślnie wybrali także Komisję Wyborczą (Mieczysław Fejkiel, Tadeusz Łopatkiewicz, Maciej Zborowski), Komisję Uchwał i Wniosków (Adam Krzanowski, Stanisław Pomprowicz, Stanisław Steliga) oraz przyjęli protokół z poprzedniego Walnego Zebrania (28 IX 2008).

04 Marian H. Terlecki - Prezes ZG SMZK w trakcie prezentowania Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia w latach 2008-2011 W kolejnym punkcie Walne Zebranie - na wniosek ZG uzgodniony z Zarządami Oddziałów - jednomyślnie podjęło uchwałę o nadaniu tytułu "Honorowy Członek Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej". Tytuł ten otrzymali: Andrzej Gonet, Eugenia Lęcznar, Zofia Taborska, Krystyna Wojtyczek (z Oddziału w Krakowie); Leon Ginalski, Marian Gniady, Stanisław Leszczyński, Tadeusz Urban (z Oddziału w Lublinie); Stefania Czyżycka, Wacław Czyżycki (z Oddziału w Warszawie); Maria Bogaczewicz-Oleksyk, Andrzej Federkiewicz, Stanisław Solecki, Krzysztof Tenerowicz (z Oddziału we Wrocławiu) oraz Helena Chodorowska, Tadeusz Łopatkiewicz, Maciej Zborowski (z Oddziału w Krośnie). Dyplomy wręczał i gratulacje składał prezes M. Terlecki.

05 Prezes Marian H. Terlecki i Andrzej Prugar - Przewodniczący Walnego Zebrania Prezes opracował i przedstawił również obszerne i szczegółowe sprawozdanie z działalności ZG w l. 2008-2011, zaś węzłowe wątki działalności Oddziałów w tym okresie zaprezentowali: S. Szafran (Kraków), L. Ginalski (Lublin), Cz. Urbanik (Warszawa) i K. Tenerowicz (Wrocław). Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej opracowała i odczytała jej przewodnicząca Teresa Sznajder. Zawnioskowała w nim, aby Zarząd Główny otrzymał absolutorium.

09 Głos zabrał Krzysztof Tenerowicz - przedstawiciel Oddziału wrocławskiego SMZK W pierwszej części dyskusji (po przerwie na herbatę) głos zabrali kolejno: K. Tenerowicz, S. Pomprowicz, M. Kliszczewski i Władysław Łapka.

Następnie Walne Zebranie jednomyślnie podjęło uchwałę o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.

W dalszej części dyskusji udział wzięli Józef Janowski, K. Tenerowicz i Zbigniew Braja.

06 Dyplom "Honorowego Członka SMZK" z rąk Prezesa M. Terleckiego otrzymuje Maciej Zborowski W punkcie dotyczącym wyboru prezesa głos zabrał M. Terlecki, który poinformował obecnych, że w związku z ostatnio przebytą chorobą nie może kandydować. Równocześnie zarekomendował na to stanowisko Wandę Belcik, członkinię ZG SMZK, długoletnią pracownicę Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej, która pełniła różne funkcje kierownicze w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich. Ma także bogaty dorobek w zakresie publikacji regionalnych i jest autorką szeregu artykułów poświęconych działalności Stowarzyszenia. W. Belcik, która okresowo przebywa za granicą, wcześniej wyraziła zgodę na kandydowanie. Równocześnie do pełnienia tej funkcji zgłoszono z sali Jerzego Steciaka, który wyraził zgodę na kandydowanie, oraz Stanisława Steligę, który podziękował za poparcie, lecz ze względu na zły stan zdrowia zgody nie wyraził. Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, na Wandę Belcik głos oddało 38 osób, a na Jerzego Steciaka 10 osób. Dzięki takiemu wynikowi głosowania A. Prugar stwierdził, że na okres kadencji 2011-2014 Wanda Belcik została wybrana na funkcję prezesa ZG SMZK.

08 Przemawia Czesław Urbanek - wiceprezes Oddziału warszawskiego SMZK Następnie M. Zborowski, przewodniczący Komisji Wyborczej, stwierdził, że Zarząd, kierując się Regulaminem WZ (§ 9 ust.2), podjął uchwałę o zaproponowaniu Walnemu Zebraniu nazwisk kandydatów do nowych władz w liczbie stanowiącej 60 proc. ogólnego składu Zarządu Głównego (liczącego 25 osób) i Głównej Komisji Rewizyjnej (3 osoby). Do Zarządu zaproponowano następujące osoby, które wyraziły zgodę na kandydowanie: Józef Bielański, Helena Chodorowska, Zdzisław Gil, Andrzej Kosiek, Adam Krzanowski, Jan Lusznia, Tadeusz Łopatkiewicz, Zdzisław Łopatkiewicz, Stanisław Pomprowicz, Andrzej Prugar, Halina Tenerowicz, Marian Terlecki, Maciej Zborowski (razem 13 osób). Zaproponowany Stanisław Steliga złożył na piśmie rezygnację z kandydowania.

07 Zebraniu towarzyszło petyckie motto Tadeusza Różewicza Przewodniczący Komisji Wyborczej per analogiam zaproponował także w imieniu ZG do Głównej Komisji Rewizyjnej dwie osoby: Marka Jędrzejczyka i Teresę Sznajder, które wyraziły zgodę na kandydowanie.

Następnie z sali zgłoszono 11. kandydatów na członków ZG (pozostałe 40 proc.), którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. Byli to: Krystyn Błażejowski, Henryk Bogacz, Alojzy Cabała, Leon Ginalski (Lublin), Mieczysław Fejkiel, Ryszard Krzywda, Stanisław Lorens, Alfred Ostafil (Warszawa), Jerzy Steciak, Stanisław Szafran (Kraków), Krzysztof Tenerowicz (Wrocław).

10 Teresa Sznjader - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej ZG SMZK przedstawia sprawozdanie Komisji W wyniku głosowania na całą listę 24. kandydatów do ZG, Walne Zebranie wybrało ich jednomyślnie w skład Zarządu Głównego. Przewodniczący WZ A. Prugar stwierdził, że Walne Zebranie dokonało wyboru Zarządu Głównego na okres 2011-2014.

Z kolei przystąpiono do wyboru Głównej Komisji Rewizyjnej, w skład której padła z sali kandydatura Ewy Tomkiewicz (nieobecna kandydatka wcześniej wyraziła zgodę). Walne Zebranie, głosując na całą listę 3. kandydatów do GKR, dokonało wyboru (wstrzymała się tylko jedna osoba). A. Prugar stwierdził po głosowaniu, że Walne Zebranie dokonało wyboru Głównej Komisji Rewizyjnej na okres 2011-2014.

13 Maciej Zborowski - Przewodniczący Komisji Wyborczej przedstawia wyniki głosowań W końcowej części obrad miłym akcentem był zgłoszony przez S. Lorensa wniosek, aby ustępującemu ze stanowiska Marianowi Terleckiemu Walne Zebranie przyznało tytuł "Honorowy Prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej". Po jednomyślnie przyjętym wniosku, który poparto burzą oklasków, M. Zborowski odczytał list od Zarządu Głównego i złożył, wraz z innymi osobami, gratulacje Prezesowi. Obdarzony tytułem, serdecznie dziękując za niespodziewane wyróżnienie, przypomniał, że we władzach organizacji czynny jest od 1967 r. Pełniąc w l. 1984-99 obowiązki wiceprezesa, a następnie do chwili obecnej prezesa, czynił starania, aby Stowarzyszenie było korporacją widoczną w środowisku. Podkreślił, że dzięki ofiarnemu współdziałaniu członków organizacji oraz przy pomocy władz, instytucji i firm udało się owocnie realizować cele statutowe. Imiennie podziękował wszystkim członkom Prezydium ZG ostatniej kadencji, a także Zdzisławowi Łopatkiewiczowi i innym członkom ZG oraz prezesom Oddziałów za pomocną współpracę.

11 Gratulacje składane ustępujacemu Prezesowi ZG SMZK Marianowi Terleckiemu przez Macieja Zborowskiego i pozostałych członków Prezydium ZG Bezpośrednio potem M. Zborowski odczytał także okolicznościowy list, który ZG skierował na ręce ustępującego wiceprezesa Stanisława Steligi. Jego treść wyrażała gorące podziękowanie za długie i pełne trudu lata działalności we władzach organizacji (od 1973; przez w ostatnich 12 lat na stanowisku wiceprezesa). Obu zasłużonym działaczom uczestnicy Walnego Zebranie gromko i spontanicznie zaśpiewali "Sto lat".

14 Adam Krzanowski przedstawia projekt uchwały Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego członków SMZK W punkcie dotyczącym sprawy składki członkowskiej zabrał głos dotychczasowy skarbnik S. Lorens, który zaproponował, aby jej nie podnosić, lecz zwrócić większą uwagę na systematyczne jej uiszczanie przez każdego członka.

A. Krzanowski przedstawił projekt uchwały Walnego Zebrania, który zebrani jednomyślnie przyjęli.

Na zakończenie raz jeszcze zabrał głos M. Terlecki, który podziękował uczestnikom za udział, a gościom z Oddziałów wręczył okolicznościowe upominki. Podziękowania skierował też do członków ZG za czynną współpracę w zorganizowaniu Walnego Zebrania i przygotowaniu dokumentów.

Fotografował: Tadeusz Łopatkiewicz


 

 
Autorem tego artykułu jest Andrzej Kosiek

Zobacz inne artykuły tego autora >>

Aby dodawać komentarze musisz się uprzednio zalogować!

Lista artykułów

Nowości

 1. "Protokół dyplomatyczny na co dzień" - prelekcja płk Marka Kołacza - 5 marca 2024
 2. "Z zagadnień onomastyki - nazwy miejscowe i nazwy osobowe" - prelekcja dr Alicji Orzechowskiej - 6 lutego 2024
 3. Galeria fotograficzna uroczystości 161. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego - 22 stycznia 2024
 4. Tradycyjne "Spotkanie Opłatkowe" 2024 Oddziału Krakowskiego SMZK - 9 stycznia 2024
 5. "Mikołaj Kopernik - życie i działalność" - prelekcja mgr Doroty Janeczko - 7 listopada 2023
 6. Relacja z promocji albumu Zbigniewa Więcka
 7. Galeria fotograficzna promocji albumu Zbigniewa Więcka (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 8. Relacja ze Spaceru pamięci - 30 października 2023
 9. Galeria fotograficzna Spaceru pamięci - 30 października 2023 (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 10. Jubileusz 50-lecia działalności Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej - 3 października 2023
 11. Program działalności Oddziału krakowskiego SMZK w sezonie 2023/2024
 12. Wywiad Doroty Suwalskiej z Tadeuszem Łopatkiewiczem o SMZK - 14 lipca 2023
 13. Relacja z wykładu z okazji 65-lecia SMZK - 14 czerwca 2023
 14. Galeria fotograficzna wykładu „65 lat działalności SMZK” w obiektywie Joanny Łach
 15. Książka Tadeusza Łopatkiewicza dotycząca dziewiętnastowiecznych relacji konserwatorskich o zabytkach Krosna i powiatu
 16. Galeria Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 17. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Krakowskiego SMZK za kadencję 2017-2020
 18. Relacja filmowa z uroczystej LXIII Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 19. Relacja filmowa z referatu dr Tadeusza Łopatkiewicza - Prezesa ZG SMZK na uroczystej Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 20. Relacja z Jubileuszu 45-lecia oddziału krakowskiego SMZK - 2 października 2018
 21. Relacja z 45. Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec 2018" - 23 września 2018
 22. Uroczysta LXIII Sesja Rady Miasta inaugurująca uroczystości jubileuszu 60-lecia SMZK - 22 września 2018
 23. Promocja VIII tomu Studiów krośnieńskich - 22 września 2018
 24. Wernisaż wystawy "Publikacje książkowe członków SMZK" - 22 września 2018
 25. Władze Stowarzyszenia w XVIII kadencji (2022-2025)
 26. Archiwum newsletterów
 27. Archiwum Aktualności SMZK
Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar