Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Sprawozdanie z działalności w latach 2008-2011

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 
(1 głos, średnia ocena: 5.00 na 5)

 

S p r a w o z d a n i e   z   d z i a ł a l n o ś c i

Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

w latach 2008-2011


Na Walnym Zebraniu w dniu 28 września 2008 r. członkowie wybrali władze Stowarzyszenia - Zarząd Główny i Główną Komisję Rewizyjną. Prezesem został ponownie mgr Marian H. Terlecki, Zarząd ukonstytuował się następująco: I wiceprezes inż. Stanisław Steliga, II wiceprezes mgr Halina Tenerowicz, sekretarz mgr Andrzej Kosiek, skarbnik mgr Irena Farska, członkowie Prezydium: mgr Andrzej Prugar, Maciej Zborowski, Członkowie Zarządu: mgr Wanda Belcik, Bronisława Betlej, mgr inż. Józef Bielański, inż. Krystyn Błażejowski, Helena Chodorowska, mgr Mieczysław Fejkiel, mgr Zdzisław Gil, mgr Leon Ginalski (Lublin), mgr Adam Krzanowski, mgr Stanisław Lorens, mgr Jan Lusznia, dr Tadeusz Łopatkiewicz, mgr inż. Alfred Ostafil (Warszawa), mgr Stanisław Pomprowicz, Jerzy Steciak, dr inż. Stanisław Szafran (Kraków). Główna Komisja Rewizyjna: przewodnicząca Teresa Sznajder, wiceprzewodnicząca Ewa Tomkiewicz, sekretarz Marek Jędrzejczyk.

Po tragicznej śmierci Ireny Farskiej nastąpiła zmiana w składzie Prezydium. Zarząd na posiedzeniu 19 sierpnia 2009 r. wybrał skarbnika Stanisława Lorensa.

Oddziały Stowarzyszenia posiadały własne Zarządy i Komisje Rewizyjne. W minionej kadencji prezesami Zarządów byli: w Krakowie dr inż. Stanisław Szafran, a prof. zw. dr hab. inż. Artur Bęben został prezesem honorowym, w Lublinie mgr Leon Ginalski, w Warszawie mgr inż. Alfred Ostafil, we Wrocławiu ppłk mgr Antoni Chojcan.

Kierunki i formy działalności Stowarzyszenia zostały przyjęte w Uchwale Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego 28 września 2008 r., zaś konkretne zadania ustalał i realizował Zarząd Główny w ramach rocznych planów pracy.
W każdym roku aktualne były następujące zadania:

 • popularyzowanie i wzbogacanie tematyki regionalnej z uwzględnieniem różnych dziedzin wiedzy,
 • rozwijanie działalności programowej i wzbogacanie jej o nowe elementy,
 • inspirowanie badań naukowych i prowadzenie własnej działalności wydawniczej oraz wspieranie innych wydawców,
 • utrzymywanie kontaktów z członkami Oddziałów w Krakowie, Lublinie, Warszawie, Wrocławiu,
 • współdziałanie z władzami samorządowymi, jednostkami kultury, szkołami, organizacjami społecznymi,
 • podejmowanie różnych inicjatyw organizacyjnych w celu pozyskiwania nowych członków.


I. Upowszechnianie problematyki regionalnej

W latach 2008-2011 realizowane były różne formy pracy Stowarzyszenia, jak wykłady, promocje książek, doroczne spotkania przedstawicieli Oddziałów pod nazwą "Na rodzinnej ziemi", wycieczki krajoznawcze pod hasłem "Poznaj swój region". Każdy rok rozpoczynało towarzyskie Spotkanie Noworoczne. Działalność Stowarzyszenia prowadzona była systematycznie, w każdym roku odbyło się 8 do 12 różnego rodzaju imprez.

W okresie kadencji zorganizowano łącznie: 17 wykładów, 7 spotkań, 4 prezentacje książek, 7 wycieczek, 2 wystawy. Szczegółowy wykaz zrealizowanych w tym zakresie prac Stowarzyszenia, zawiera załącznik do niniejszego sprawozdania.

Tematyka wykładów dotyczyła głównie Krosna. Zarząd dokładał starań aby była ona zróżnicowana. Wyjątkiem był przeprowadzony w pierwszej połowie 2010 roku cykl wykładów na temat historii i zabytków kościoła oo. Franciszkanów, który nawiązywał do zaplanowanej na 13 czerwca uroczystej koronacji Matki Boskiej Murkowej i ogłoszenia jej Patronką Miasta Krosna. Poszczególne tematy z tego cyklu przedstawili dr Piotr Łopatkiewicz, dr Tadeusz Łopatkiewicz, mgr Zbigniew Więcek, mgr Andrzej Kosiek.

Wykłady na temat regionu krośnieńskiego dotyczyły: przeszłości wsi Rogi - dr Tadeusz Łopatkiewicz, zamku Kamieniec - mgr Zdzisław Gil, nie istniejącego już kościoła św. Marcina w Krościenku Wyżnym - dr T. Łopatkiewicz, Zakładu Wychowawczego w Miejscu Piastowym - mgr Jan Lusznia.

Nasi prelegenci odwiedzali też członków Oddziałów w Krakowie: dr Tadeusz Łopatkiewicz, mgr Zdzisław Gil, mgr Zdzisław Łopatkiewicz i w Lublinie: mgr Zdzisław Gil. Z członkami Oddziału lubelskiego spotkali się wiceprezesi Zarządu Głównego inż. Stanisław Steliga i mgr Halina Tenerowicz. W spotkaniach w Krakowie brała udział Bronisława Betlej, prezentując swoją twórczość poetycką.

W drugiej połowie września każdego roku Zarząd Główny organizował Spotkanie Przedstawicieli Oddziałów pod nazwą "Na rodzinnej ziemi". Pierwsze odbyło się w gminie Miejsce Piastowe 26 września 2009 r. Uczestnicy spotkali się z Wójtem Markiem Klarą, zwiedzili kościół księży Michalitów, składając wiązankę róż na grobie bł. Ks. Bronisława Markiewicza, Muzeum, Rogi, Wrocankę i Targowiska. W czasie obiadu wysłuchali koncertu kapeli ludowej "Piasty". Na spotkanie przybył przewodniczący Rady Miasta Krosna Stanisław Słyś.

Drugie, odbyło się w gminie Korczyna 25 września 2010 r. Rozpoczęło się na terenie dworu w Komborni, gdzie wójt Jan Zych zapoznał nas z przeszłością i dorobkiem gminy. Po zwiedzeniu dworu uczestnicy przybyli do Korczyny, zwiedzili kościół parafialny p.w. Matki Boskiej Królowej Polski - Sanktuarium św. bp. Józefa Sebastiana Pelczara. Po świątyni oprowadzał i mówił o życiu świętego ks. Prałat Edward Sznaj. Następne etapy zwiedzania to Podzamcze i Węglówka. Tutaj uczestnicy wysłuchali prelekcji mgr inż. Józefa Bielańskiego o miejscowej kopalni ropy naftowej, a przy obiedzie - koncertu Zespołu Pieśni i Tańca z Komborni.

Trzecie spotkanie odbyło się w Jedliczu w dniu 24 września 2011 r. Z przeszłością i obecnym życiem miasta zapoznał nas burmistrz Zbigniew Sanocki. Następnie prezentowane były zabytki Jedlicza i Żarnowca; oprowadzał Zdzisław Łopatkiewicz. Spotkanie zakończył wspólny obiad w dzielnicy Borek w Jedliczu.

Spotkania te przygotowały i realizowały zespoły członków Stowarzyszenia: w 2009 r.- przewodniczący Maciej Zborowski, członkowie Halina Tenerowicz, Helena Chodorowska, Stanisław Lorens; w 2010 roku - przewodniczący Stanisław Steliga, członkowie Halina Tenerowicz, Ewa Tomkiewicz, Helena Chodorowska, Marek Jędrzejczyk, Stanisław Lorens, Teresa Sznajder; w 2011 roku: przewodniczący Stanisław Steliga, członkowie Halina Tenerowicz, Zdzisław Łopatkiewicz, Adam Krzanowski, Stanisław Lorens. Wszystkie spotkania odbyły się przy udziale i wsparciu miejscowych władz samorządowych.

Każdy rok rozpoczynaliśmy Spotkaniem Noworocznym z bardzo licznym udziałem członków naszej korporacji. W programie spotkania towarzyskiego znajdowała się informacja o dokonaniach minionego roku, planach na najbliższy okres, opłatek i życzenia, były kolędy i pastorałki, wspólna kolacja. Zespołom przygotowującym Spotkania Noworoczne przewodniczyła Halina Tenerowicz przy współpracy Heleny Chodorowskiej, Marka Jędrzejczyka, Stanisława Lorensa, Stanisława Steligi, Teresy Sznajder.

Ważne miejsce w działalności Stowarzyszenia miały prezentacje książek. Na pierwszym miejscu należy wymienić kolejny, już piąty tom z serii "Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu". Został zaprezentowany 5 lutego 2011 r. przy udziale ponad 100 osób. Przybył na to spotkanie, wicestarosta Andrzej Guzik, zastępca prezydenta Miasta Bronisław Baran, przewodniczący Rady Miasta Stanisław Słyś, z Krakowa - prof.zw. dr hab. Franciszek Leśniak - redaktor naukowy V tomu. Przybyło wielu autorów, wydawca Rafał Barski. Stoisko z książkami cieszyło się dużym zainteresowaniem, co potwierdza, że ten tom był oczekiwany.

Stowarzyszenie było współorganizatorem prezentacji trzech książek wydanych przez innych wydawców. Pod koniec 2008 r. ukazała się książka dr Ewy Bereś "Krosno i jego samorząd w dobie autonomii galicyjskiej". Prezentacja, z udziałem wydawnictwa "Ruthenus" Rafała Barskiego, odbyła się w Czytelni Głównej Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej. Autorka szeroko omówiła zakres tematyczny, uczestnicy podkreślali cenne, naukowe opracowanie przez autorkę mało znanych faktów z tego okresu.
Następny prezentowany tytuł to książka Zdzisława Łopatkiewicza "Jedlicze i około Jedlicza". Spotkanie miało miejsce w Czytelni Głównej KBP 20 stycznia 2010 r. Autor przedstawił wybrane zagadnienia z tej obszernej pracy i zilustrował bogatym materiałem fotograficznym. Wypowiedzi licznych uczestników świadczyły o zainteresowaniu tematem. W przedmowie prof. zw.dr hab. Władysław Lubaś napisał m.in. "Zdzisław Łopatkiewicz napisał 'o Jedliczu' książkę niezwykłą. Zadziwi ona czytelników z wielu powodów. Ci dociekliwsi zauważą od razu nieprzebrane bogactwo źródeł, którymi się Autor posłużył, opisując z wysublimowaną dokładnością (…) kilkaset ważnych dla tytułowej miejscowości i okolic - tych bliższych, jak na przykład gorlickich i tych wręcz odległych, np. tarnobrzeskich, lwowskich i w ogóle kresowych - wydarzeń, ludzi, przedmiotów, najczęściej zabytków architektury i sztuki". Warto dodać, że książkę wydała Gminna Biblioteka Publiczna im. Kaspra Wojnara w Jedliczu z dotacji Gminy Jedlicze.

Stowarzyszenie wspólnie z Podkarpackim Instytutem Książki i Marketingu w Rzeszowie prezentowało 9 listopada 2009 r. książkę Jana Tulika "Legendy. Krosno i okolice". Jej znaczenie podkreślił Jerzy J. Fąfara: "Po raz pierwszy w swej historii Krosno otrzymało legendy w wersji literackiej. Jak słynny "Or-Ot" (Artur Oppman) przed wiekiem stworzył 'mityczną' Warszawę, tak obecnie Jan Tulik namalował metaforami Krosno".

Członkowie Stowarzyszenia udostępnili własne materiały na dwie wystawy. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie eksponowała prace i artykuły Stanisława Pomprowicza (w październiku 2009 r.). Drugą wystawę przygotował Zbigniew Więcek, na której eksponował zbiory związane z Zakładem Wychowawczym w Miejscu Piastowym, były to fotografie, dokumenty, pocztówki, druki, medale (7 grudnia 2010 r.)

Dużym zainteresowaniem członków i sympatyków naszego Stowarzyszenia cieszyły się wycieczki. Zespół powołany przez Zarząd Główny zorganizował 7 wycieczek. Były to wycieczki 1 dniowe z wyjątkiem jednej, która wiodła trasą Krosno - Zamość - Chełm - Włodawa - Lublin i trwała od 22 do 24 maja 2009 r. Uczestnicy zwiedzili wymienione miasta, zostali przyjęci przez Zespół Śpiewaczy "Prządki" w Kolanie (pow. Parczew) kierowany przez mgr Mariana Kliszczewskiego, spotkali się z członkami Oddziału Stowarzyszenia w Lublinie. Inicjatorem i autorem programu tej wycieczki był członek Zarządu Oddziału w Lublinie Marian Kliszczewski. Ostatnia wycieczka w Bieszczady, 6 sierpnia 2011 r. była najliczniejsza, uczestnicy w liczbie 73 osób wyruszyli dwoma autokarami. Wykaz wycieczek znajduje się w załączniku do sprawozdania, a barwne relacje z każdej z nich wraz z galerią zdjęć, można przeczytać i zobaczyć na stronie www.smzk.org

Wszystkie wycieczki realizował zespół w składzie: przewodniczący Stanisław Steliga, członkowie: Halina Tenerowicz, Alojzy Cabała, Helena Chodorowska, Mieczysław Fejkiel, Stanisław Lorens, Tadeusz Łopatkiewicz, Andrzej Prugar, Jerzy Steciak. W związku z wycieczkami opracowano 5 informatorów, które wręczano uczestnikom; dwa z nich przygotował Stanisław Steliga, trzy - Tadeusz Łopatkiewicz.


II. Wydawnictwa

Bardzo ważnym przedsięwzięciem, rozpoczętym przez Zarząd jeszcze w 2003 r. było wydanie V tomu serii "Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu". Plan tomu został przyjęty 15 października 2003 r. Później terminy niektórych prac bardzo się wydłużały z winy autorów artykułów, nie przynosiły też rezultatów starania o uzyskanie pełnej kwoty środków finansowych, niezbędnej do podpisania umowy z wydawcą. Z kolei trzech autorów zrezygnowało z napisania artykułów, a jeden został wyłączony przez Zarząd. Ostateczny plan V tomu został przyjęty na posiedzeniu Zarządu w sierpniu 2005 r. Realizację wydawniczą przyjęło Wydawnictwo "Ruthenus" Rafała Barskiego. Wreszcie, w roku 2010 Zarząd otrzymał od zastępcy prezydenta Miasta Krosna Bronisława Barana zapewnienie pełnego wsparcia finansowego. Komitet Redakcyjny i pracownicy Wydawnictwa wznowili w szybkim tempie prace przygotowujące tom do druku; umowę z wydawnictwem Zarząd podpisał 2 listopada 2010 r., a pierwszą partię książek otrzymał 20 stycznia 2011 r. Pierwsze egzemplarze książki trafiły do jednostek kultury, Oddziałów Stowarzyszenia w Krakowie, Lublinie, Warszawie, Wrocławiu, autorów artykułów.

Zarząd poświęcił ten tom pamięci prezesów Stowarzyszenia: Stanisława Chrzanowskiego, Franciszka Krausa, Jana Krzanowskiego, Adolfa Marczaka.

Tom ukazał się pod redakcją prof. zw. dr hab. Franciszka Leśniaka, zawiera 16 artykułów, w tym 10 autorstwa członków Stowarzyszenia: Wiesława Syrka, Andrzeja Kośka, Mariana Terleckiego, dwa artykuły Zdzisława Łopatkiewicza, Stanisława Pomprowicza, Adama Krzanowskiego, Zdzisława Gila, Tadeusza Łopatkiewicza, Artura Bębna, Stanisława Szafrana. Posiada indeksy: geograficzny i osobowy oraz spis ilustracji. W Komitecie Redakcyjnym pracowali: Andrzej Kosiek, Zdzisław Łopatkiewicz, Andrzej Prugar, Marian Terlecki. Obwolutę projektowała Ewa Cisowska. Tom liczy 608 stron, nakład 1000 egzemplarzy. Wydanie V tomu było możliwe dzięki wsparciu finansowemu Gminy Krosno, PGNiG S.A. w Warszawie - Oddział w Sanoku oraz darowiznom Elżbiety Buczek, Zdzisława Goneta, Lidii Terleckiej i Jerzego Zielińskiego.

Od 2008 r. trwały prace związane z wydaniem reprintu I tomu wymienionej serii. Tom ten ukazał się w 1972 roku, dawno został wyczerpany i był poszukiwany przez czytelników. Z inicjatywy członka Prezydium Zarządu Głównego - Macieja Zborowskiego podjęte zostały starania o wydanie reprintu. Druk książki wsparli finansowo: Starostwo Powiatowe, Gmina Krosno, samorządy miast i gmin z terenu powiatu krośnieńskiego, jednostki gospodarcze i osoby fizyczne. Poza tym Zarząd przyjmował przedpłaty. Sponsorami reprintu I tomu są: Firma "Frac" S.A. w Rzeszowie, PUH "Grosik" w Krośnie, Elżbieta Buczek, Stanisław Lorens, Maciej Zborowski. Reprint trafił niedawno do rąk czytelników, nakład wynosi 500 egzemplarzy.

Po wydaniu V tomu Zarząd postanowił kontynuować serię "Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu". Zostały już nawiązane kontakty z autorami, na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia br. Zarząd przyjął plan VI tomu obejmujący 17 artykułów. Obecnie trwają ustalenia dotyczące objętości artykułów, liczby ilustracji.

Przygotowana do edycji jest nowa książka, autorstwa Tadeusza Łopatkiewicza "Karykatury z teki Stanisława Kochanka 'Podkarpacie' 1970- 1973", której wydawcą będzie Stowarzyszenie.

Stowarzyszenie było współwydawcą albumów Zbigniewa Więcka: III wydanie "Krosno na starych pocztówkach i dokumentach", Krosno 2009, "Krośnieńskie kościoły na starych pocztówkach i fotografiach", Krosno 2010.

Członkowie Stowarzyszenia publikowali własnym staraniem, napisane przez siebie książki. Ukazały się prace Adama Krzanowskiego, Stanisława Pomprowicza, Macieja Zborowskiego. Nowe tomiki poezji wydali Bronisława Betlej i Józef Janowski.

W br. ukazał się "Słownik biograficzny twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski południowo-wschodniej" nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Znalazły się w nim 74 biografie osób z Krosna i regionu. Część opracowali członkowie Stowarzyszenia Adam Krzanowski, Tadeusz i Zdzisław Łopatkiewiczowie, Kazimierz Szmyd.


III. Współdziałanie

Zarząd utrzymywał kontakty z Oddziałami w formie bezpośrednich spotkań lub tylko w formie korespondencji. Spotkania tematyczne w Krakowie i Lublinie zostały omówione wcześniej.
Stowarzyszenie wspierało kolejne edycje Krośnieńskiego Konkursu Literackiego, organizowanego przez Krośnieńska Bibliotekę Publiczną. Niedawno Biblioteka podsumowała wyniki za 10 letni okres. Zarząd nagradzał w konkursie tych uczestników, którzy nadsyłali prace związane tematycznie z Krosnem i regionem.

Trzeba nadmienić, że w minionej kadencji osłabły, żywe wcześniej, kontakty Stowarzyszenia ze szkołami i nauczycielami. Wielu nauczycieli nie odpowiadało na zaproszenia i zrezygnowało z udziału w organizowanych spotkaniach oraz zaprzestało płacenia składek członkowskich.

Znaczna część zadań statutowych Stowarzyszenia mogła być zrealizowana dzięki współdziałaniu i dużej pomocy z zewnątrz. Otrzymywaliśmy ją od władz samorządowych Krosna, powiatu, gmin Miejsce Piastowe, Korczyna, Jedlicze, jednostek kultury i niektórych firm. Wiele osób przekazało darowizny. Pomoc Gminy Krosno umożliwiła wydanie V tomu i reprintu I tomu z serii "Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu".

Na zaproszenie władz i instytucji uczestniczyliśmy w różnych naradach, spotkaniach, uroczystościach. Wiceprezes Halina Tenerowicz reprezentowała Stowarzyszenie na XIII i XIV Forum Organizacji Pozarządowych organizowanych przez Prezydenta Miasta Krosna. Członkowie uczestniczyli w obchodach 20-lecia działalności Muzeum Rzemiosła w Krośnie i 50-lecia Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce. Zarząd skierował do wymienionych instytucji listy z gratulacjami i życzeniami.
Część pracy merytorycznej i organizacyjnej odbywała się w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza, gdzie za zgodą dyrektor Doroty Cząstki przenieśliśmy z początkiem 2009 r. wszystkie spotkania z Muzeum Podkarpackiego.

Kontynuowaliśmy współpracę z Krośnieńską Biblioteką Publiczną, Muzeum Podkarpackim i Muzeum Rzemiosła, otrzymywaliśmy pomoc z Biura Wystaw Artystycznych, Muzeum Historycznego - Pałac w Dukli, Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu.

Zarząd składa wszystkim serdeczne podziękowanie za okazaną pomoc i wspieranie naszych inicjatyw. Wysoko cenimy fakt, że nasze prośby zawsze spotykały się z życzliwością i zrozumieniem. Dzięki tej pomocy praca Stowarzyszenia była pełniejsza, a nasze przedsięwzięcia dobrze zrealizowane.

Działalność Stowarzyszenia była często przedmiotem artykułów, informacji i notatek prasowych, zamieszczanych przede wszystkim w tygodniku "Nasz Głos" i miesięczniku "Croscena".

Po prezentacji V tomu "Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu", Radio Rzeszów wyemitowało obszerny wywiad z udziałem redaktora naukowego Franciszka Leśniaka, wydawcy Rafała Barskiego, Tadeusza Łopatkiewicza i Mariana Terleckiego.

Dużo informacji zamieszczano na stronie internetowej dzięki staraniom gospodarza Tadeusza Łopatkiewicza. Wśród autorów są nasi członkowie m.in. Wanda Belcik, Zdzisław Gil, Andrzej Kosiek, Adam Krzanowski, Tadeusz Łopatkiewicz, Jan Tulik.


IV. Sprawy organizacyjne

Zarząd dokładał starań o pozyskanie nowych członków Stowarzyszenia. Zachętą do wstąpienia do SMZK były otwarte, ciekawe wykłady, prezentacje wydanych książek, wycieczki, informacje na stronie internetowej prowadzonej rzeczowo, ciekawie i barwnie, a także rozmowy w gronie znajomych i sympatyków. Wzrost liczby członków w Krośnie w poszczególnych latach kształtował się następująco: rok 2008 - 20 nowych członków, rok 2009 - 9 osób, 2010 - 16 osób, 2011 - do 31 sierpnia - 8 nowych członków. W wyniku przeprowadzonego przeglądu, Zarząd na posiedzeniu w dniu 6 września 2011 r. podjął decyzję o skreśleniu 26 osób. Obecnie w Krośnie należy do Stowarzyszenia 274 członków, jednak połowa tej liczby członków nie wykonuje obowiązku statutowego w postaci opłacania składek członkowskich - zaległości obejmują od 1 roku do kilku lat. Przybyło też 6 nowych członków we Wrocławiu.

Posiedzenia Zarządu odbywały się dość często: w 2008 r. (od września) - 4 posiedzenia, w 2009 - 8, w 2010 r. - 6, w 2011 r. - 8, razem 26. Zarząd omawiał roczne plany merytoryczne i finansowe, sprawozdania roczne i okresowe, programy i oceny organizowanych imprez, plany wydawnicze, programy spotkań, wycieczek, a w roku bieżącym przygotowania do Walnego Zebrania. Na każdym posiedzeniu rozpatrywano 3-5 tematów i dziesiątki bieżących spraw różnych. Nadto odbywały się posiedzenia zespołów powoływanych przez Zarząd do wykonania niektórych zadań specjalnych.


Zakończenie

Załącznik do sprawozdania obejmuje zestawienie zorganizowanych przez Stowarzyszenie imprez. Wszystko to zostało wykonane dzięki pracy społecznej członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i wielu osób spoza władz Stowarzyszenia. Często też Stowarzyszenie korzystało z pomocy członków w postaci udostępniania prywatnych samochodów, urządzeń technicznych, materiałów biurowych, telefonów. Za to wszystko, co czyniliście Państwo dotychczas, składam wszystkim serdeczne podziękowanie. Realizując nasze zamierzenia, służyliśmy mieszkańcom Krosna i regionu, a także czerpaliśmy satysfakcję z naszej pracy. Efekty naszej działalności dostrzegła też mieszkająca w Australii pani Danuta Wiśniewska, która po otrzymaniu zamówionych przez internet wydawnictw Stowarzyszenia, w tym V tomu Studiów, napisała: "Bardzo dziękuję, książki otrzymałam 28/4/2011 (…) Jestem wdzięczna, gdyż będę mogła zgłębić wiedzę o tak wspaniałej historii Krosna".

PREZES

mgr Marian Terlecki

 
 

 

 

 


Załącznik do Sprawozdania

 


Wykaz wykładów, spotkań, prezentacji książek, wycieczek

zrealizowanych przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

w latach 2008 - 2011 (do 24 września)W poszczególnych latach przedstawia się to następująco:

Rok 2008 (od listopada):

 • Wykład: Rogi w Krośnieńskiem. Przystanek w zabytkoznawczej podróży Stanisława Tomkowicza w 1893 roku - dr Tadeusz Łopatkiewicz (25 listopada)
 •  Wykład: Zamek Kamieniec w Odrzykoniu - mgr Zdzisław Gil (9 grudnia).


Rok 2009

 • Spotkanie Noworoczne (15 stycznia)
 • Prezentacja książki dr Ewy Bereś "Krosno i jego samorząd w dobie autonomii galicyjskiej (wspólnie z Krośnieńską Biblioteką Publiczną i Wydawnictwem "Ruthenus", (4 lutego),
 • Wykład: Samorząd i Powiatowy Komitet Narodowy w Krośnie w okresie I wojny światowej - dr Ewa Bereś (10 marca),
 • Wykład: Gen. Stanisław Maczek - związki z Krosnem i regionem - mgr Stanisław Pomprowicz (31 marca),
 • Wykład: Drogi ku wolnej Ojczyźnie. Przyczynek do żołnierskiej biografii krośnian - por. Stanisława Gorczycy i Władysława Nowaka - mgr Andrzej Kosiek (22 kwietnia),
 • Spotkanie z Kazimierzem Buczkiem autorem wspomnień "Z Podola przez Syberię i Donbas", Prezesem Wydawnictwa KaBe s.c. (12 maja),
 • Wycieczka: Krosno - Zamość - Chełm - Włodawa - Lublin. Spotkanie z członkami Oddziału w Lublinie (22-24 maja),
 • Wycieczka: Krosno - Krasiczyn - Przemyśl - Bolestraszyce - Kalwaria Pacławska (20 czerwca)
 • Wycieczka: Krosno - Sanok - Sobień - oprowadzał dr Tadeusz Łopatkiewicz (12 września),
 • Spotkanie Przedstawicieli Oddziałów "Na rodzinnej ziemi: Krosno - Miejsce Piastowe 2009" (26 września),
 • Wykład: Mieczysław Potocki - pierwszy konserwator zabytków Krosna i okolic - dr Tadeusz Łopatkiewicz (26 października),
 • Wystawa publikacji Stanisława Pomprowicza w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krośnie (październik),
 • Prezentacja książki Jana Tulika "Legendy. Krosno i okolice" (wspólnie z Podkarpackim Instytutem Książki i Marketingu w Rzeszowie - 9 listopada),
 • Wykład: Matka Boska Rożniatowska - Kresowa Misericordia Domini - mgr Zdzisław Gil (7 grudnia)

Rok 2010

 • Prezentacja książki Zdzisława Łopatkiewicza "Jedlicze i około Jedlicza" - wspólnie z Krośnieńska Biblioteka Publiczną (20 stycznia)
 • Spotkanie Noworoczne (21 stycznia)
 • Wykład: Kościół oo. Franciszkanów w Krośnie. Historia i zabytki - dr Piotr Łopatkiewicz (22 lutego),
 • Wykład: Kościół franciszkański w Krośnie w okresie zaborów. Z problematyki konserwatorskiej - dr Tadeusz Łopatkiewicz (22 marca),
 • Wycieczka: Krosno - Przemyśl (20 maja),
 • Wykład: Krośnieńskie kościoły na starych pocztówkach - mgr Zbigniew Więcek (24 maja),
 • Wykład: Matka Boska Murkowa - Patronka Krosna - mgr Andrzej Kosiek (7 czerwca),
 • Wycieczka: Krosno - Barwinek - Słowacja (19 sierpnia),
 • Spotkanie Przedstawicieli Oddziałów "Na rodzinnej ziemi: Krosno - Korczyna 2010" (25 września),
 • Wykład: Krosno odkryte na nowo - mgr Zdzisław Gil (12 października),
 • Wykład: Krośnieńskie analekta konserwatorskie z II połowy XIX wieku - dr Tadeusz Łopatkiewicz (25 października),
 • Wykład: Zarys dziejów Zakładu Wychowawczego w Miejscu Piastowym - rzecz o ludziach i ich dziełach - mgr Jan Lusznia (7 grudnia),
 • Wystawa: Zakład Wychowawczy w Miejscu Piastowym. Ze zbiorów Zbigniewa Więcka.

Rok 2011 (do 25 września)

 • Spotkanie Noworoczne (13 stycznia),
 • Prezentacja książki "Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu", tom V (5 lutego),
 • Wykład: Listy Elżbiety Pikowej do męża z czasów Bitwy Warszawskiej - mgr Andrzej Kosiek (15 marca),
 • Wykład: Kościół św. Marcina w Krościenku Wyżnym. Archiwalne źródła ikonograficzne - dr Tadeusz Łopatkiewicz (11 kwietnia),
 • Wycieczka: Krosno - Nowy Sącz - Stary Sącz. Oprowadzał dr Tadeusz Łopatkiewicz i mgr Alojzy Cabała (28 maja),
 • Wycieczka w Bieszczady - oprowadzali dr Tadeusz Łopatkiewicz, mgr Alojzy Cabała i mgr Edward Marszałek (6 sierpnia),
 • Spotkanie Przedstawicieli Oddziałów "Na rodzinnej ziemi: Krosno - Jedlicze 2011" (24 września).

PREZES

mgr Marian Terlecki
 

 

Aby dodawać komentarze musisz się uprzednio zalogować!

Lista artykułów

Nowości

 1. Galeria wycieczki autokarowej Klimkówka, Łosie, Bielanka, Szymbark - 6 lipca 2024
 2. Promocja książki Zdzisława Gila "Refleksje konserwatora zabytków" - 26 czerwca 2024
 3. "Z zagadnień najstarszej ikonografii niezachowanych kościołów drewnianych Małopolski Południowej" - prelekcja dr Tadeusza Łopatkiewicza - 4 czerwca 2024
 4. "Pamięci Żydów z Jedlicza oraz osób ratujących ich życie w czasie zagłady" - prelekcja st. ofic. ż.w. Bogdana Jaskółki - 7 maja 2024
 5. "Z zagadnień najstarszej ikonografii niezachowanych kościołów drewnianych Małopolski Południowej" - wykład dra t. Łopatkiewicza - 15 maja 2024
 6. "Ks. płk. Józef Panaś - duchowny, społecznik, żołnierz, patriota" - prelekcja dr inż. Stanisława Szafrana - 9 kwietnia 2024
 7. Galeria fotograficzna uroczystości 161. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego - 22 stycznia 2024
 8. Relacja z promocji albumu Zbigniewa Więcka
 9. Galeria fotograficzna promocji albumu Zbigniewa Więcka (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 10. Relacja ze Spaceru pamięci - 30 października 2023
 11. Galeria fotograficzna Spaceru pamięci - 30 października 2023 (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 12. Jubileusz 50-lecia działalności Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej - 3 października 2023
 13. Program działalności Oddziału krakowskiego SMZK w sezonie 2023/2024
 14. Wywiad Doroty Suwalskiej z Tadeuszem Łopatkiewiczem o SMZK - 14 lipca 2023
 15. Relacja z wykładu z okazji 65-lecia SMZK - 14 czerwca 2023
 16. Galeria fotograficzna wykładu „65 lat działalności SMZK” w obiektywie Joanny Łach
 17. Książka Tadeusza Łopatkiewicza dotycząca dziewiętnastowiecznych relacji konserwatorskich o zabytkach Krosna i powiatu
 18. Galeria Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 19. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Krakowskiego SMZK za kadencję 2017-2020
 20. Relacja filmowa z uroczystej LXIII Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 21. Relacja filmowa z referatu dr Tadeusza Łopatkiewicza - Prezesa ZG SMZK na uroczystej Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 22. Relacja z Jubileuszu 45-lecia oddziału krakowskiego SMZK - 2 października 2018
 23. Relacja z 45. Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec 2018" - 23 września 2018
 24. Uroczysta LXIII Sesja Rady Miasta inaugurująca uroczystości jubileuszu 60-lecia SMZK - 22 września 2018
 25. Promocja VIII tomu Studiów krośnieńskich - 22 września 2018
 26. Wernisaż wystawy "Publikacje książkowe członków SMZK" - 22 września 2018
 27. Władze Stowarzyszenia w XVIII kadencji (2022-2025)
 28. Archiwum newsletterów
 29. Archiwum Aktualności SMZK
Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar