Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Protokół Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 28 września 2008

Email Drukuj PDF
(2 głosów, średnia ocena: 5.00 na 5)


Protokół Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego

Członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

Niedziela, 28 września 2008, godz. 10.30;
sala konferencyjna Urzędu Miasta w Krośnie, ul. Staszica 2


Porządek obrad (podany w zaproszeniach)

 1. Otwarcie Zebrania
 2. Uchwalenie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania
 3. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania
 4. Wybór Komisji Wyborczej oraz Komisji Uchwał i Wniosków
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania (wyłożonego do wglądu)
 6. Podjęcie uchwały o nadaniu tytułu Honorowy Członek Stowarzyszenia
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany treści Statutu
 8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego i Zarządów Oddziałów w latach 2005-2008
 9. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej
 10. Dyskusja nad pkt. 7, 8 i 9
 11. Uchwała w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego
 12. Wybór prezesa, Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej
 14. Wolne wnioski
 15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz podjęcie uchwał
 16. Zamknięcie obrad


Ad. 1

Walne Zebranie otworzył prezes Marian Terlecki, który nawiązując ogólnie do konkretnego wymiaru działalności, podkreślił zaangażowanie członków Stowarzyszenia oraz pomoc świadczoną dla niego przez władze i instytucje.

Dziękując wszystkim, witał kolejno: przewodniczącego Rady Miasta Krosna Stanisława Słysia, przewodniczącą Komisji Kultury i Sportu Rady Miasta Krosna Annę Dubiel, delegacje: z Krakowa - z prof. Arturem Bębnem, prezesem Zarządu Oddziału; z Lublina - z Leonem Ginalskim, prezesem Zarządu Oddziału; z Warszawy - z Alfredem Ostafilem, prezesem Zarządu Oddziału; z Wrocławia - z Tadeuszem Kochankiem, przedstawicielem Zarządu Oddziału.

Następnie wymienił osoby, które zmarły w okresie mijającej kadencji. Byli to: Maria Gonet-Teklińska, Karol Wojnar z Oddziału krakowskiego; Adam Witusik, Stanisław Wojda z Oddziału lubelskiego; Stanisław Boczar, Jan Buczyński, Władysław Chajec, Józef Cisowski, Stanisław Fołta, Adela Kolanko, Anna Koska, Weronika Łącka, Zygmunt Rygiel, Wilhelm Stanisz, Fryderyk Węgrzyn, Bronisław Wojnakowski z Oddziału krośnieńskiego. Obecni, poproszeni o powstanie, uczcili śp. Zmarłych chwilą ciszy.

Z kolei zabrał głos S. Słyś, który powitał przybyłych, zwłaszcza osoby spoza Krosna, i poinformował o sesji Rady Miasta Krosna, która odbyła się 27 września 2008 r. Przekazał też członkom Walnego Zebrania pozdrowienia od Andrzeja Matusiewicza, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego (przeczytał treść listu) oraz przypomniał prezentację multimedialną, którą dzień wcześniej na sesji Rady przedstawił Piotr Przytocki, Prezydent Miasta Krosna.

Przewodniczący Rady wręczył listy gratulacyjne i medale tym osobom, zwłaszcza spoza Krosna, które dzień wcześniej były nieobecne na sesji Rady lub przekazał je dla uhonorowanych obecnym na Zebraniu przedstawicielom Oddziałów. Także Zdzisław Gil, w imieniu grona przyjaciół, wręczył Pani Lidii Terleckiej ozdobny flakon.

M. Terlecki przedstawił podany w zaproszeniach porządek dzienny Walnego Zebrania, który przyjęty został jednomyślnie.


Ad. 2

M. Terlecki odczytał Regulamin Obrad Walnego Zebrania i poddał go pod głosowanie - regulamin przyjęto jednomyślnie.


Ad. 3

M. Terlecki zaproponował, aby przewodniczącym Walnego Zebrania został Adam Krzanowski, a sekretarzem Andrzej Kosiek. Walne Zebranie w głosowaniu jednomyślnie przyjęło te propozycje (jedynie w/w kandydaci wstrzymali się od głosu).


Ad. 6

A. Krzanowski, dziękując za wybór, przejął przewodnictwo obrad i poprosił prezesa o przedstawienie treści uchwały o nadaniu tytułu Honorowy Członek Stowarzyszenia. Prezes M. Terlecki odczytał ją i zaproponował, aby ten tytuł Walne Zebranie przyznało następującym osobom:

 • z Oddziału krakowskiego: Kazimierzowi Grochmalowi;
 • z Oddziału lubelskiego: Józefowi Kołodziejowi;
 • z Oddziału warszawskiego: Krystynie Szufnarskiej, Ewie Szymańskiej;
 • z Oddziału krośnieńskiego: Bronisławie Betlej, Józefowi Bielańskiemu, Józefowi Cymermanowi, Adamowi Krzanowskiemu.

Walne Zebranie, głosując jednomyślnie, przyjęło przedstawioną treść uchwały, a Prezes wręczył akty osobom uhonorowanym.


Ad. 4

Przystępując do wyboru Komisji Wyborczej oraz Komisji Uchwał i Wniosków, Przewodniczący Zebrania poprosił o zgłaszanie propozycji. Głos zabrał Zbigniew Więcek, który odczytując fragment protokołu z ostatniego zebrania Zarządu Głównego zgłosił do Komisji Wyborczej: Andrzeja Prugara, Zbigniewa Więcka i Macieja Zborowskiego, a do Komisji Uchwał i Wniosków: Stanisława Steligę, Adama Krzanowskiego i Jerzego Steciaka. Równocześnie poinformował, że osoby te wyraziły zgodę na kandydowanie. Wobec braku innych propozycji z sali Walne Zebranie jednomyślnie wybrało w/w komisje w zaproponowanym składzie.


Ad. 5

Przewodniczący przypomniał, że zgodnie z informacją podaną wcześniej (w przesłanych zaproszeniach) protokół z poprzedniego Walnego Zebrania był i jest wyłożony do wglądu w sekretariacie Walnego Zebrania. Był czas, aby indywidualnie zapoznać się z tym dokumentem, stąd zaproponował jego przyjęcie. Członkowie Walnego Zebrania, nie zgłaszając sprzeciwu, jednomyślnie przyjęli protokół z poprzedniego Walnego Zebrania, które odbyło się 1 października 2005 r.


Ad. 7

W imieniu Komisji Statutowej (wybranej na ostatnim zebraniu Zarządu Głównego) Halina Tenerowicz zaproponowała szereg zmian w treści Statutu Stowarzyszenia, prosząc zebranych o ustosunkowanie się do tych propozycji poprzez uwagi w dyskusji.


Ad. 8

Prezes M. Terlecki odczytał sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego i Zarządów Oddziałów w latach 2005-2008.

A. Krzanowski informując, że zgodnie z listą obecności w Walnym Zebraniu uczestniczy 67 osób, stwierdził, iż jest ono prawomocne i zdolne do podejmowania stosownych uchwał.


Ad. 9

Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej odczytał jej przewodniczący Jan Pudło. Sprawozdawca, przedstawiając także wnioski, zgłosił propozycję udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządu Głównego.

Przewodniczący ogłosił przerwę (20 min.) na herbatę.


Ad. 10 - dyskusja nad pkt. 7, 8, 9

Stanisław Słyś, przewodniczący Rady Miasta Krosna, w imieniu władz podziękował Stowarzyszeniu za promocję oraz propagowanie miasta i regionu. Poinformował, że obecnie Rada zajmuje się zwłaszcza tym, o czym wczoraj na uroczystej sesji Rady mówił Prezydent Krosna. Pochwalił hejnał jako inicjatywę Stowarzyszenia, ale stwierdził, że Rada dąży także do ustalenia "umownej" daty lokacji miasta m.in. z grupą osób, w której są członkowie Stowarzyszenia. Rada pracuje nad przygotowaniem insygniów miasta (pieczęć, klucz), nad uznaniem wizerunku Matki Bożej Murkowej patronką i opiekunką Krosna (obecnie trwa procedura tej intencji, która ma oprzeć się o decyzję Stolicy Apostolskiej). Zapowiedziana koronacja obrazu M. B. Murkowej (VI 2010) i przyjęcie Jej za Patronkę miasta mają być połączone z ufundowaniem chorągwi Krosna z wizerunkiem M. B. Murkowej.

W imieniu Rady Miasta Krosna mówił o przekazaniu Oddziałom Stowarzyszenia materiałów informacyjno-promocyjnych, wydanych z funduszów unijnych. Dziękując za pracę społecznikowską, wspólnie z A. Dubiel, przewodniczącą Komisji Rady, wręczył te materiały przedstawicielom Oddziałów.

Prof. Artur Bęben (Kraków) omówił w zarysie dorobek Oddziału w Krakowie i przedstawił program działalności na r. 2008/09. Bronisławie Betlej z Jedlicza i Marianowi Kliszczewskiemu z Lublina przekazał upominki książkowe w postaci publikacji własnego autorstwa.

Alfred Ostafil (Warszawa) podkreślił, że stołeczny Oddział składa się nie tylko z krośnian, ale także z reprezentantów innych miast podkarpackich. Zaznaczył, że obecnie Oddział ma bardzo trudną i niejasną sytuację lokalową, a mimo to działa i nawet "przyhołubił" Oddział Stowarzyszenia M. Konopnickiej. Z przykrością stwierdził, że kadra członkowska starzeje się i coraz częściej przychodzi żegnać na zawsze odchodzących członków. Zaproponował, ponieważ nie może uczestniczyć w posiedzeniach ZG w Krośnie, że nie powinien być do niego wybierany.


Ad. 11

A. Krzanowski zapytał - zgodne z wnioskiem Głównej Komisji Rewizyjnej - czy Walne Zebranie ma wolę udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego. Zaproponował w tej sprawie przyjęcie uchwały. Walne Zebranie było jednomyślne głosując, aby udzielić absolutorium Zarządowi Głównemu. W wyniku głosowania Przewodniczący stwierdził, że ustępujący Zarząd Główny otrzymał absolutorium.


Ad. 10 - dyskusja nad pkt. 7, 8, 9 (cd.)

Stanisław Pomprowicz, nawiązując do omawianej dzień wcześniej na sesji Rady Miasta "Strategii rozwoju miasta Krosna", wskazał na konieczność włączenia do niej koncepcji dotyczącej działań na rzecz uruchomienia w Krośnie uzdrowiska. Koncepcję tę przed wieloma laty opracował nasz członek mgr Władysław Chajec. Zaproponował włączać w działalność Stowarzyszenia młodzież akademicką lokalnego środowiska, sporządzić album osób zasłużonych dla m. Krosna oraz pamiętać w roku bieżącym (90. rocznica odzyskania niepodległości) o udziale Krośnian i mieszkańców regionu w walkach o wolną Polskę w l. 1914-21 i 1939-45. Na koniec złożył organizacji życzenia pomyślnej działalności.

Leon Ginalski (Lublin), wspominając spotkania członków (36 osób) Oddziału, podkreślił współpracę ze Związkiem Podhalan w Lublinie, a z racji Jubileuszu Stowarzyszenia wręczył prezesowi M. Terleckiemu okolicznościowy adres.


Ad. 12

Maciej Zborowski, przewodniczący Komisji Wyborczej, zaproponował do Zarządu Głównego (zgodnie z jego uchwałą, iż tenże zgłasza 60 proc. kandydatur do nowego Zarządu) następujące osoby, które wyraziły zgodę na kandydowanie: Leon Ginalski (Lublin), Stanisław Szafran (Kraków), Alfred Ostafil (Warszawa), Józef Bielański, Irena Farska, Zdzisław Gil, Andrzej Kosiek, Adam Krzanowski, Tadeusz Łopatkiewicz, Zdzisław Łopatkiewicz, Stanisław Pomprowicz, Stanisław Steliga, Halina Tenerowicz.

Przewodniczący Komisji Wyborczej zaproponował także per analogiam w imieniu ZG do Komisji Rewizyjnej dwie osoby: Marka Jęrzejczyka i Teresę Sznajder, które wyraziły zgodę na kandydowanie.

Na wniosek Przewodniczącego Komisji Wyborczej, aby Walne Zebranie ustaliło liczbę kandydatów wybieranych do Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej (zgodnie z & 33 i 38 Statutu i & 9 pkt. 2 Regulaminu Obrad), po przeprowadzonym głosowaniu jednomyślnie ustalono, że Zarząd Główny ma liczyć 25. członków, a Główna Komisja Rewizyjna 3. członków.

Na prośbę o zgłaszanie propozycji kandydatów na funkcję prezesa Zarządu Głównego, Józef Bielański zgłosił kandydaturę Mariana Terleckiego, który wyraził zgodę. Ponieważ innych kandydatur nie było, kandydaturę tę poddano pod głosowanie. Po przeprowadzonym głosowaniu A. Krzanowski stwierdził, że Marian Terlecki został jednomyślnie wybrany na prezesa Zarządu Głównego na okres kadencji 2008-2011. Fakt ten zebrani potwierdzili oklaskami.

Następnie zgłaszano z sali kandydatury osób na członków Zarządu Głównego; równocześnie osoby te wyrażały zgodę na kandydowanie. Byli to proponowani kolejno: Halina Chodorowska, Andrzej Prugar, Krzysztof Błażejowski, Wanda Bełcik, Jerzy Steciak, Bronisława Betlej, Stanisław Lorenc, Zdzisław Fogelman, Mieczysław Fejkiel, Jan Lusznia, Maciej Zborowski.

Walne Zebranie, przystępując do głosowania na całą listę 25. kandydatów do Zarządu Głównego, przegłosowało ją jednomyślnie.

Po przeprowadzonym głosowaniu A. Krzanowski stwierdził, iż Walne Zebranie dokonało wyboru Zarządu Głównego na okres 2008-2011.

Następnie przystąpiono do wyboru Głównej Komisji Rewizyjnej, w skład której z sali padła kandydatura Ewy Tomkiewicz, a kandydatka wyraziła zgodę.

Walne Zebranie, głosując na całą listę 3. kandydatów do Głównej Komisji Rewizyjnej dokonało jednomyślnego wyboru.

Po głosowaniu A. Krzanowski stwierdził, iż Walne Zebranie dokonało wyboru Głównej Komisji Rewizyjnej na okres 2008-2011.


Ad. 10 - dyskusja nad pkt. 7, 8, 9 (cd.)

Anna Dubiel, przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu Rady Miasta Krosna, złożyła gratulacje nowo wybranemu Zarządowi Głównemu, życząc wytrwałości i cierpliwości w działaniu.

Marian Kliszczewski (Lublin) poinformował, że od kilku lat przy każdej okazji kręci swą kamerą filmy o Stowarzyszeniu i tę "nieobrobioną" dokumentację przekazuje prezesowi M. Terleckiemu. Dziękując prof. A. Bębnowi za książkę, którą od niego otrzymał, zgłosił też nowemu Zarządowi Głównemu propozycję zorganizowania w przyszłym roku 3-dniowej wycieczki dla członków Stowarzyszenia na trasie Zamość - Chełm - Włodawa - Lublin, oferując pomoc w jej przygotowaniu.

Dr Stanisław Szafran (Kraków) wyraził życzenie, aby w związku z jubileuszem, przy współpracy z władzami Krosna, została zrealizowana sprawa lokalu dla SMZK oraz aby korporacja założyła swoja stronę w Internecie. Na koniec wszystkim członkom życzył zdrowia od podobnych organizacji, w których działa - Stowarzyszenia Odrzykoniaków oraz Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego.


Ad. 7

H. Tenerowicz przedstawiła zmiany, które do Statutu korporacji wnieśli i zaproponowali uczestnicy Walnego Zebrania. Jego Przewodniczący poddał pod głosowanie zaproponowane zmiany w treści Statutu. Walne Zebranie jednomyślnie uznało, że należy dokonać tychże zmian (poprawek) w Statucie wg protokołu zgłoszonego przez Komisję Statutową.

Przewodniczący Zebrania stwierdził, że Walne Zebranie dokonało zmian w Statucie Stowarzyszenia.


Ad. 15

S. Steliga, przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków, składając sprawozdanie z jej prac przedstawił Walnemu Zebraniu projekt uchwały. Projekt ten, po poddaniu go pod głosowanie Walnemu Zebraniu, został jednomyślnie przyjęty.


Ad. 13

S. Steliga zgłosił propozycję, aby od 1 stycznia 2009 r. wysokość rocznej indywidualnej składki członkowskiej wynosiła 25 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych). Po poddaniu propozycji jako wniosku pod głosowanie, Walne Zebranie jednogłośnie przyjęło treść uchwały w sprawie zaproponowanej wysokości składki członkowskiej.


Ad. 10 - dyskusja nad pkt. 7, 8, 9 (cd.)

Bronisława Betlej podziękowała wszystkim osobom za gesty przyjaźni, które jej pomogły w trudnej sytuacji rodzinnej. Informując, że otrzymała Złoty Medal od Instytutu Geograficznego w Stanach Zjednoczonych, odczytała swój nowo napisany utwór poetycki na okoliczność jubileuszu Stowarzyszenia; zebrani nagrodzili utwór oklaskami.

Po zakończeniu dyskusji A. Krzanowski, przewodniczący Walnego Zebrania, poprosił nowo wybranego prezesa Zarządu Głównego o zwołanie pierwszego posiedzenia w nowej kadencji i przedstawienie składu Prezydium Zarządu, a przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej o sprawozdanie z ukonstytuowania się Komisji.

Przekazując przewodniczenie, poprosił o zabranie głosu nowo wybranego prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia i dalsze prowadzenie obrad Walnego Zebrania.

M. Terlecki zaproponował ukonstytuowanie Prezydium Zarządu w składzie: Marian Terlecki (prezes), Stanisław Steliga (I wiceprezes) Halina Tenerowicz (II wiceprezes), Andrzej Kosiek (sekretarz), Irena Farska (skarbnik) oraz Andrzej PrugarMaciej Zborowski (członkowie).

Równocześnie Walne Zebranie zostało poinformowane, że na czele Głównej Komisji Rewizyjnej stanęła Teresa Sznajder.


Ad. 14

M. Terlecki wręczył okolicznościowe upominki przedstawicielom zamiejscowych Oddziałów Stowarzyszenia, a Adamowi Krzanowskiemu podziękował za prowadzenie Walnego Zebrania.


Ad. 16

M. Terlecki, dziękując członkom organizacji za ostatnie dni, za miłe przeżycia, zaprosił wszystkich na wieczorny jubileuszowy koncert galowy, który z udziałem zespołów zagranicznych i miejscowych odbędzie się w sali widowiskowej Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. Podziękował też wszystkim za udział w Walnym Zebraniu, a życzeniami zdrowia i pomyślności zamknął obrady.


Krosno, 28 września 2008 r.
 
Protokół sporządził: Andrzej Kosiek

  
Autorem tego artykułu jest Andrzej Kosiek

Zobacz inne artykuły tego autora >>

Aby dodawać komentarze musisz się uprzednio zalogować!

Lista artykułów

Nowości

 1. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Krakowskiego SMZK za kadencję 2017-2020
 2. Sprawozdanie z działalności Oddziału krakowskiego SMZK w roku 2019 - 30 czerwca 2020
 3. Relacja z wykładu mgra inż. Piotra Korpantego w Oddziale krakowskim SMZK - 3 marca 2020
 4. Zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję Naukową
 5. Relacja z wykładu dra Piotra Łopatkiewicza o drewnianej architekturze kościelnej - 13 lutego 2020
 6. Galeria fotograficzna wykładu dra Piotra Łopatkiewicza o drewnianej architekturze kościelnej - 13 lutego 2020
 7. Biogram Profesora Artura Bębna
 8. Plan pracy SMZK w roku 2020
 9. Sprawozdanie z działalności SMZK w roku 2019
 10. Relacja ze Spotkania Noworocznego - 10 stycznia 2020
 11. Tradycyjny "Opłatek" 2020 Oddziału Krakowskiego SMZK - 7 stycznia 2020
 12. Informacja o spotkaniu członków Oddziału wrocławskiego SMZK
 13. "Z Poetą pod rękę..." - relacja z V Konkursu recytatorskiego poezji Jana Zycha - 23 października 2019
 14. Relacja ze Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Rymanów 2019" - 21 września 2019
 15. Plan pracy Oddziału krakowskiego SMZK w sezonie 2019/2020
 16. 10 lat witryny internetowej SMZK - 19 lutego 2019
 17. Relacja filmowa z uroczystej LXIII Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 18. Relacja filmowa z referatu dr Tadeusza Łopatkiewicza - Prezesa ZG SMZK na uroczystej Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 19. Relacja z Jubileuszu 45-lecia oddziału krakowskiego SMZK - 2 października 2018
 20. Relacja z 45. Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec 2018" - 23 września 2018
 21. Uroczysta LXIII Sesja Rady Miasta inaugurująca uroczystości jubileuszu 60-lecia SMZK - 22 września 2018
 22. Promocja VIII tomu Studiów krośnieńskich - 22 września 2018
 23. Wernisaż wystawy "Publikacje książkowe członków SMZK" - 22 września 2018
 24. Władze Stowarzyszenia w XVII kadencji (2017-2020)
 25. Archiwum newsletterów
 26. Archiwum Aktualności SMZK
Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

Pogoda

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar