Sprawozdanie Zarządu Oddziału Krakowskiego SMZK z działalności w 2018 roku

niedziela, 12 maja 2019 11:00 Stanisław Szafran
Drukuj
(3 głosów, średnia ocena: 5.00 na 5)

     

     

SPRAWOZDANIE

Zarządu Oddziału Krakowskiego SMZK z działalności w 2018 roku

     

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w Krakowie, stosownie do § 39 ust. b Statutu SMZK, przedkłada sprawozdanie z działalności Oddziału za rok 2018.

W roku sprawozdawczym działalność Oddziału była prowadzona zgodnie z sezonowymi planami pracy, przyjmowanymi zwyczajowo na sezon od października do czerwca roku następnego. W roku 2018 działalność Oddziału była ustalona planami sezonowymi na lata 2017/2018 (od stycznia do czerwca 2018 ) i 2018/2019 (od października do grudnia 2018). Zwyczajowo w okresie od lipca do września trwa przerwa w organizowaniu spotkań członków Oddziału.

Rok 2018 był drugim rokiem XV kadencji działalności Oddziału SMZK w Krakowie, a był ważnym w historii Stowarzyszenia, gdyż wyznaczył dwa jubileusze - 60-lecia działalności SMZK i 45-lecia działalności Oddziału SMZK w Krakowie.

    

Stan organizacyjny

W minionym roku Oddział liczył 26 czynnych członków, ale w organizowanych spotkaniach uczestniczyło liczne grono sympatyków, lub osób zainteresowanych tematyką spotkania.

Zarząd Oddziału Krakowskiego SMZK działał w składzie wybranym na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w dniu 9 maja 2017 r.

- Stanisław Szafran - prezes,
- Czesław Rybicki - wiceprezes,
- Janusz Wojtyczek - wiceprezes,
- Jolanta Ulman - sekretarz,
- Albin Wojnar - skarbnik,
- Roman Kahul - członek,
- Włodzimierz Kołtowski - członek,
- Szymon Krasicki - członek,
- Marek Kołacz - członek,
- Jan Machnik - członek,
- Maria Magdalena Szafran - członkini,
- Elżbieta Zuzak-Kędracka - członkini.

W styczniu 2018 roku zmarła członkini Zarządu Pani Elżbieta Zuzak-Kędracka.

Komisja Rewizyjna Oddziału Krakowskiego SMZK działała w składzie:

- Lucyna Kołodziej - przewodnicząca,
- Andrzej Kuźniarski - zastępca przewodniczącej,
- Maria Panaś - sekretarz.

W 2018 r. z naszych szeregów odeszło na zawsze 3 osoby:

- mgr inż. Elżbieta Zuzak-Kędracka (zm. 18.01.2018 r.),
- dr hab. inż. Jerzy Jaskólski - profesor PK (zm. 21.06.2018 r.),
- prof. Stanisław Jakubczyk (zm. 22.11.2018 r.).

    

Zakres działalności

Zakres działalności Oddziału był warunkowany ramami statutowymi SMZK oraz możliwościami materialnymi i lokalowymi oraz zainteresowaniem członków.

Oddział prowadził działalność zgodnie z usankcjonowanym tradycją, jak wyżej wspomniano, sezonowym planem pracy, wypracowanym i przyjętym przez ogół członków. Tematyka spotkań dotyczyła w większości zagadnień związanych z Ziemią Krośnieńską, ale często włączane były tematy z zakresu różnych dziedzin nauki, kultury i sztuki.

Spotkania odbywały się w sali wykładowej Katedry Inżynierii Naftowej AGH Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH, w pawilonie A-0, przy Al. Mickiewicza 30. Zarząd Oddziału składa podziękowanie Władzom Wydziału i Uczelni za uprzejmość nieodpłatnego korzystania z wymienionego obiektu dydaktycznego na spotkania członków Oddziału Krakowskiego SMZK.

W minionym roku odbyło się łącznie 9 spotkań, z których każde wzbudzało duże zainteresowanie członków:

Dwa spotkania miały szczególnie uroczysty charakter i zgromadziły liczne grono osób:

Nie sposób nie wspomnieć o tradycyjnym "Spotkaniu opłatkowym", na którym zebrało się liczne grono zarówno członków oraz sympatyków Stowarzyszenia i jak zawsze było przyjęte z wielkim zadowoleniem uczestników.

Obszerne informacje o spotkaniu poświęconym wspomnieniu byłego prezesa Oddziału prof. Artura Bębna, zostały zamieszczone w periodyku AGH "Vivat Akademia"(nr 18, czerwiec 2018, s. 60-63) oraz na witrynie internetowej Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej (7 czerwca 2018 r.). Równie obszernie i wyczerpująco została przedstawiona na witrynie internetowej SMZK informacja o spotkaniach jubileuszowych Stowarzyszenia (3 października 2018 r.). Na uwagę zasługuje przytoczenie prezentacji dr S. Szafrana przedstawiającej syntetyczną historię Oddziału na tle powstania i rozwoju Stowarzyszenia.

Każde spotkanie jest dokumentowane listą obecności i licznymi fotografiami. Informacja o wszystkich spotkaniach podawana jest na witrynie internetowej SMZK. W artykułach informacyjnych o spotkaniach podawana jest synteza treści referatu, a także informacja o autorze referatu lub prelekcji. Ten sposób podawania informacji o działalności Oddziału tworzy nowoczesną formę kroniki Stowarzyszenia.

    

Współpraca z Zarządem Głównym SMZK

Zarząd Oddziału starał się prowadzić bieżącą współpracę z Zarządem Głównym SMZK. Opierała się ona głównie na bezpośrednich kontaktach członków Zarządu Oddziału z prezesem SMZK lub innymi członkami Zarządu Głównego.

W minionym roku za najważniejsze wydarzenia należy uznać:

Zarówno w uroczystościach Jubileuszu 60-lecia SMZK jak i w spotkaniu "Na Rodzinnej Ziemi" brało udział grono przedstawicieli Oddziału Krakowskiego SMZK: Roman Kahul, Marek Kołacz, Marta Kołtowska, Włodzimierz Kołtowski, Henryka Rybicka, Czesław Rybicki, Maria Szafran, Maria Magdalena Szafran, Stanisław Szafran, Albin Wojnar, Krystyna Wojtyczek, Janusz Wojtyczek.

Jubileuszowi 45-lecia Oddziału SMZK w Krakowie poświęcone zostało spotkanie w dniu 2 października 2018 r. Skromny Jubileusz Oddziału zaszczyciła dostojna delegacja Zarządu Głównego SMZK w składzie: Wanda Belcik, Henryk Bogacz, Jan Kielar, Roman Klara, Stanisław Lorens, Tadeusz Łopatkiewicz, Zdzisław Łopatkiewicz i Urszula Perec. Z wdzięcznością przyjęliśmy wspaniałe dary od Zarządu Głównego, wśród których darem niezwykłym był tort jubileuszowy.

Ogromnym wysiłkiem Zarządu Głównego SMZK było wydanie VIII tomu serii wydawniczej Stowarzyszenia "Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu". W treści tego tomu zamieszczony został artykuł Stanisława Szafrana pt. "Profesor Artur Bęben - uczony, nauczyciel, wychowawca, piewca tradycji górniczych i miłośnik Ziemi Krośnieńskiej".

Członkowie Oddziału biorą również udział w imprezach organizowanych przez Zarząd Główny (wycieczki, kuligi, zwiedzanie wystaw itd.).

   

Podsumowanie

Oddział Krakowski SMZK nie posiada własnego lokalu na spotkania Zarządu lub innych organów Stowarzyszenia. Dlatego wszelkie ustalenia dotyczące działalności Oddziału podejmowane są w konsultacjach telefonicznych i mailowych, a ostateczne decyzje zapadają podczas comiesięcznych spotkań.

Obsługę finansową Oddziału prowadzi skarbnik - Pan Albin Wojnar, a sprawozdanie finansowe za rok 2018 przedstawione jest w oddzielnym dokumencie.

Zarząd Oddziału SMZK w Krakowie przedkładając niniejsze sprawozdanie z działalności w roku 2018 uprzejmie dziękuje wszystkim członkom naszego Oddziału za aktywność, oraz wspieranie dobrymi myślami i swoim uczestnictwem w spotkaniach przyjęte programy działania.

Szczególnie serdecznie dziękujemy Panu dr Tadeuszowi Łopatkiewiczowi - prezesowi SMZK za ogromny trud kierowania Stowarzyszeniem, redagowania witryny internetowej, a w szczególności za redagowanie i doprowadzenie do wydania VIII tomu "Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu". Dziękujemy Zarządowi Głównemu i licznemu gronu przyjaciół z Krosna i Regionu Krośnieńskiego, za okazywane nam wyrazy przyjaźni oraz wspieranie nas w naszych działaniach w minionym 2018 roku.

Prezes Oddziału Krakowskiego SMZK
Dr inż. Stanisław Szafran


 
Autorem tego artykułu jest Stanisław Szafran

Zobacz inne artykuły tego autora >>