Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Statut SMZK 2022

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 
(1 głos, średnia ocena: 5.00 na 5)

 

STATUT

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI KROŚNIEŃSKIEJ

(tekst uchwalony na Walnym Zebraniu członków SMZK 25 czerwca 2022 r.)

   

    

Rozdział I
NAZWA, TEREN, SIEDZIBA, CHARAKTER PRAWNY

§ 1.  Stowarzyszenie nosi nazwę - Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, w skrócie SMZK.

§ 2.  Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 3.  SMZK jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, a terenem jego działalności jest obszar Polski.

§ 4.  SMZK ma prawo zakładania Oddziałów i Kół według zasad organizacyjnych, przewidzianych w niniejszym Statucie. Siedzibą władz naczelnych Stowarzyszenia jest miasto Krosno.

§ 5.  Stowarzyszenie posiada własne środki materialne, własną odznakę oraz ma prawo używania pieczęci prostokątnej i okrągłej z herbem Krosna i napisem: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej - Zarząd Główny w Krośnie.

§ 6.  1. Stowarzyszenie może nawiązywać łączność i współpracę z organizacjami o podobnych celach, istniejącymi w kraju i za granicą.

        2. Stowarzyszenie może przystępować do krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji, których cele są zbliżone do jego zadań i celów.

    

Rozdział II
CELE, ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 7.  1. SMZK jest zrzeszeniem obywateli związanych pochodzeniem, zamieszkaniem lub sympatią z ziemią krośnieńską. Obejmuje swą działalnością zagadnienia nauki, kultury i sztuki oraz gospodarki ziemi krośnieńskiej.

        2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

§ 8.  Celami SMZK są:

               a) współdziałanie w podnoszeniu poziomu życia kulturalnego i gospodarczego ziemi krośnieńskiej,

               b) krzewienie w społeczeństwie właściwego stosunku do dziedzictwa dóbr kultury i uczestnictwa w ich ochronie,

               c) rozbudzanie wśród mieszkańców zainteresowania życiem, wyglądem oraz rozwojem Krosna i ziemi krośnieńskiej i pogłębianie przywiązania do niej,

               d) współdziałanie na rzecz ochrony zabytków miasta i ziemi krośnieńskiej.

§ 9.  Podstawowymi środkami dla osiągnięcia celów Stowarzyszenia są:

               a) pomoc w określaniu potrzeb rozwojowych ziemi krośnieńskiej przez nawiązywanie współpracy z naukowcami i fachowcami wielu dziedzin,

               b) organizowanie odczytów, sesji popularnonaukowych, wystaw, konkursów, dyskusji, wycieczek krajoznawczych, prowadzenie działalności wydawniczej, współpraca ze środkami masowego przekazu,

               c) udział w wychowaniu młodzieży przez budzenie zainteresowań przeszłością, teraźniejszością i przyszłością ziemi krośnieńskiej, jej życiem gospodarczym, historią, zabytkami, plastyką, muzyką, literaturą, sportem oraz organizowanie innych imprez rozrywkowych dla młodzieży,

               d) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i włączanie ich do różnorodnych form aktywności fizycznej, turystycznej, kulturalnej, zdrowotnej i intelektualnej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań,

               e) inicjowanie działalności inwestycyjnej w zakresie potrzeb kulturalnych i rekreacyjnych oraz pomocy w opiece nad zabytkami i ich konserwacją,

               f) inicjowanie i propagowanie działań w zakresie ekologii i ochrony środowiska,

               g) współpraca z władzami, organizacjami oraz instytucjami kultury i edukacji we wszystkich przedsięwzięciach mających na celu rozwój ekonomiczny, edukacyjny i kulturalny ziemi krośnieńskiej.

    

Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10.  Członkami SMZK mogą być osoby fizyczne, związane z ziemią krośnieńską pochodzeniem, zamieszkaniem lub sympatią oraz osoby prawne, które chcą wspierać działania statutowe Stowarzyszenia dla dobra tej ziemi.

§ 11.  Osoby fizyczne mogą być członkami:

               a) rzeczywistymi,

               b) honorowymi,

               c) wspierającymi.

§ 12.  Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi.

§ 13.  Członkami rzeczywistymi mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 16 lat, złożą deklarację i zostaną przyjęte przez Zarząd Główny lub Zarządy Oddziałów Stowarzyszenia.

§ 14.  Członkami honorowymi mogą być osoby wybitnie zasłużone dla ziemi krośnieńskiej. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Głównego. Członkowie honorowi zwolnieni są od obowiązku płacenia składek członkowskich. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Głównego.

§ 15.  Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne, o ile wniosą do Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału lub Koła:

               a) pisemną deklarację,

               b) uiszczą zadeklarowaną składkę,

               c) zostaną przyjęte przez właściwy Zarząd SMZK.

§ 16.  Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 17.  1. Każdy członek Stowarzyszenia ma obowiązek pracy społecznej na rzecz Stowarzyszenia, podporządkowania się przepisom Statutu i uchwałom Stowarzyszenia.

          2. Członkowie organów wykonawczych Stowarzyszenia pełnią honorowo swoje funkcje i czynności.

          3. Dopuszcza się możliwość otrzymywania przez członków Zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu, oraz w sporach z nim, Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tej Komisji lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.

§ 18.  Członkowie wpłacają z góry roczne składki członkowskie w wysokości uchwalonej przez Walne Zebranie Członków.

§ 19.  1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

               a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

               b) korzystania z wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

               c) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

          2. Członkowie wspierający nie mają biernego i czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 20.  1. Członkostwo Stowarzyszenia wygasa na skutek skreślenia z listy członków, dobrowolnego wystąpienia i śmierci. Przyczynami skreślenia z listy członków są:

               a) utrata praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

               b) stałe uchylanie się od pracy w Stowarzyszeniu,

               c) nieusprawiedliwione niepłacenie składek w ciągu dwóch kolejnych lat,

               d) nieprzestrzeganie postanowień Statutu.

          2. O skreśleniu z listy decyduje Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału.

          3. Odwołanie należy wnieść do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji o skreśleniu.

§ 21.  Zarząd Główny Stowarzyszenia może przyznać członkom wyróżnienia i nagrody za aktywną pracę społeczną na rzecz idei Stowarzyszenia. Zasady przyznawania określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

     

Rozdział IV
ORGANIZACJA, ODDZIAŁY TERENOWE, WŁADZE STOWARZYSZENIA, KADENCJA WŁADZ

§ 22.  Organizacja Stowarzyszenia obejmuje:

               a) członków zrzeszonych w siedzibie SMZK oraz na terenie ziemi krośnieńskiej,

               b) członków zrzeszonych w Oddziałach terenowych poza siedzibą Stowarzyszenia,

               c) członków zrzeszonych w Kołach.

§ 23.  1. Oddziały terenowe i Koła mogą powstawać za zgodą Zarządu Głównego w innych miejscowościach, w których liczba członków Stowarzyszenia przekracza 10 osób fizycznych w odniesieniu do Oddziału i 5 w przypadku Koła. Zadaniem Oddziałów terenowych jest realizowanie statutowych celów Stowarzyszenia.

          2. Oddziały terenowe stosują postanowienia niniejszego Statutu, działają w terenie w siedzibach określonych przez Zarząd Główny SMZK w Krośnie, podlegają mu organizacyjnie.

          3. Oddziały nie mniejsze niż 15-osobowe mogą uzyskać osobowość prawną za zgodą Zarządu Głównego, po spełnieniu warunków określonych w niniejszym statucie,

          4. Wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz wniosek o wykreślenie Oddziału z KRS składa Zarząd Główny.

§ 24.  Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:

               a) Walne Zebranie Członków,

               b) Zarząd Główny,

               c) Główna Komisja Rewizyjna.

§ 25.  Władzami Oddziałów terenowych są:

               a) Walne Zebranie Oddziału,

               b) Zarząd Oddziału,

               c) Komisja Rewizyjna Oddziału.

§ 26.  Kołem kieruje przewodniczący Koła.

§ 27.  Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa trzy lata.

    

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

§ 28.  1 Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą SMZK.

          2. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia co trzy lata.

3. Walne Zebranie Członków:

               a) ustala okresowe zadania Stowarzyszenia,

               b) rozpatruje sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

               c) uchwala zmianę Statutu,

               d) uchwala minimalną kwotę rocznej składki członkowskiej,

               e) wybiera Prezesa i członków Zarządu Stowarzyszenia, członków Komisji Rewizyjnej,

               f) rozpatruje odwołania w sprawie skreślenia z listy członków,

               g) uchwala wnioski dotyczące majątku Stowarzyszenia,

               h) udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi,

               i) powołuje pełnomocnika do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim,

               j) wszystkie spory wynikłe na tle członkostwa, bądź też odwołania od decyzji Zarządu Stowarzyszenia, rozstrzygane są ostatecznie przez Walne Zebranie Członków.

§ 29.    Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie w okresie kadencji z inicjatywy Zarządu, a w szczególnych przypadkach na wniosek:

               a) Komisji Rewizyjnej,

               b) lub 1/3 członków Stowarzyszenia.

§ 30.    Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej są jawne.

§ 31.    Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów uprawnionych do głosowania, obecnych na zebraniu.

§ 32.    Porządek obrad Walnego Zebrania winien być podany do wiadomości członków Stowarzyszenia na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

§ 33.    Wnioski dotyczące zmian statutowych i organizacyjnych winny być nadesłane do Zarządu nie później niż 7 dni przed terminem Walnego Zebrania.

    

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

§ 34.  1. Zarząd SMZK jest organem wykonawczym. We wszystkich czynnościach kieruje się postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zebrania.

          2.W szczególności do kompetencji Zarządu należy:

               a) ustalanie planów działalności i budżetu,

               b) określanie potrzeb finansowych,

               c) zatwierdzanie regulaminów wewnętrznej działalności,

               d) powoływanie zespołów i komisji do realizacji określonych zadań oraz nadzorowanie i koordynowanie ich pracy,

               e) podejmowanie decyzji w sprawie uzyskania osobowości prawnej przez Oddziały terenowe, opracowanie i składnie wniosków o wpis Oddziału do Krajowego Rejestru Sądowego oraz o jego wykreślenie,

               f) podejmowanie decyzji o skreśleniu z listy członków,

               g) podejmowanie decyzji w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Członków.

          3. Zarząd jest odpowiedzialny za swe czynności tylko przed Walnym Zebraniem.

          4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Posiedzenia Zarządu i podejmowane na nich uchwały są protokołowane.

          5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

§ 35.    W przypadku ustąpienia członków Zarządu w trakcie kadencji Zarządowi przysługuje prawo dokooptowania nowych członków w miejsce ustępujących, jednak nie więcej niż 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 36.    Zarząd Główny Stowarzyszenia składa się z prezesa Zarządu i 12-20 członków wybranych przez Walne Zebranie. Zarząd wybiera ze swego grona Prezydium w składzie 7 osób, w tym:

               a) dwóch wiceprezesów: I i II (pierwszego i drugiego)

               b) sekretarza,

               c) skarbnika,

               d) dwóch członków Prezydium.

§ 37.  1. Prezes Zarządu lub upoważnieni członkowie Zarządu reprezentują Stowarzyszenie na zewnątrz.

          2. Prezes Zarządu kieruje całokształtem spraw Stowarzyszenia, ma prawo kontrolować działalność powołanych zespołów i komisji, z wyjątkiem Komisji Rewizyjnej.

          3. W przypadku dłuższej nieobecności prezesa Zarządu jego funkcję pełni I wiceprezes.

    

KOMISJA REWIZYJNA

§ 38.  Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest:

               a) przeprowadzenie przynajmniej jeden raz w roku kontroli całokształtu działalności Zarządu,

               b) występowanie z wnioskami o udzielenie absolutorium Zarządowi,

               c) reprezentowanie Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim,

               d) występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

§ 39.  Komisja Rewizyjna posiada własny regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

§ 40.  Komisja Rewizyjna jest odpowiedzialna za spełnienie czynności przed Walnym Zebraniem Członków (Walnym Zebraniem Oddziału) i jest obowiązana składać mu szczegółowe sprawozdanie.

§ 41.  Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5-ciu członków wybranych na okres kadencji władz Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna ma prawo kooptowania do swego grona nowych członków w miejsce ustępujących, nie więcej niż 1/3 składu Komisji wybranej przez Walne Zebranie.

     

WŁADZE ODDZIAŁU I KOŁA

§ 42.  1. Postanowienia Statutu mają odpowiednie zastosowanie do władz i organów wykonawczych Oddziałów, z tym że:

               a) Walne Zebranie Oddziału i Koła nie ma uprawnień określonych w § 28.3. pkt c) i d) Statutu,

               b) Walne Zebranie Członków Oddziału może przyjąć regulamin określający szczegółową jego organizację i sposób działania; postanowienia regulaminu nie mogą naruszać postanowień Statutu Stowarzyszenia.

           2. Zarząd Oddziału utrzymuje stały kontakt z Zarządem Głównym SMZK i przesyła mu sprawozdanie ze swej działalności organizacyjnej i finansowej.

      

Rozdział V
PODSTAWY I FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ SMZK

§ 43.  Dla zrealizowania zasad określonych niniejszym Statutem SMZK ma prawo posiadania środków materialnych i prawo zarządzania nimi. Umowy, zobowiązania oraz wszelkie akty prawne wiążące Stowarzyszenie pod względem finansowym muszą być podpisane przez prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika - dotyczy to władz Stowarzyszenia i Oddziałów.

§ 44.  1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

               a) składek członkowskich,

               b) dotacji,

               c) darowizn,

               d) spadków,

               e) zapisów,

               f) dochodów z majątku Stowarzyszenia,

               g) z ofiarności publicznej i wszelkich innych wpływów wynikających z działalności statutowej Stowarzyszenia.

           2. Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzyści z ofiarności publicznej.

§ 45.  Wszelkie postanowienia organów wykonawczych Stowarzyszenia zmierzające do uszczuplenia majątku Stowarzyszenia wymagają zgody Walnego Zebrania.

    

Rozdział VI
ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 46.  SMZK może się rozwiązać na mocy uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 3/4 głosów przy obecności połowy ogólnej liczby członków.

          O przeznaczeniu majątku SMZK decyduje Walne Zebranie tą samą większością głosów

§ 47.  W sprawach nieregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Prawa o Stowarzyszeniach.

   

Sekretarz ZG

mgr inż. Roman Klara

  Prezes ZG

dr Tadeusz Łopatkiewicz

   

   

 
Zob. też: Poprzedni Statut SMZK uchwalony w roku 2008 >>
Zob. też: archiwalny maszynopis pierwszego Statutu >> Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Krośnieńskiej z 1958 roku
 

     

 


 
Autorem tego artykułu jest Zarząd Główny SMZK

Zobacz inne artykuły tego autora >>

Lista artykułów

Nowości

 1. Galeria wycieczki autokarowej Klimkówka, Łosie, Bielanka, Szymbark - 6 lipca 2024
 2. Promocja książki Zdzisława Gila "Refleksje konserwatora zabytków" - 26 czerwca 2024
 3. "Z zagadnień najstarszej ikonografii niezachowanych kościołów drewnianych Małopolski Południowej" - prelekcja dr Tadeusza Łopatkiewicza - 4 czerwca 2024
 4. "Pamięci Żydów z Jedlicza oraz osób ratujących ich życie w czasie zagłady" - prelekcja st. ofic. ż.w. Bogdana Jaskółki - 7 maja 2024
 5. "Z zagadnień najstarszej ikonografii niezachowanych kościołów drewnianych Małopolski Południowej" - wykład dra t. Łopatkiewicza - 15 maja 2024
 6. "Ks. płk. Józef Panaś - duchowny, społecznik, żołnierz, patriota" - prelekcja dr inż. Stanisława Szafrana - 9 kwietnia 2024
 7. Galeria fotograficzna uroczystości 161. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego - 22 stycznia 2024
 8. Relacja z promocji albumu Zbigniewa Więcka
 9. Galeria fotograficzna promocji albumu Zbigniewa Więcka (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 10. Relacja ze Spaceru pamięci - 30 października 2023
 11. Galeria fotograficzna Spaceru pamięci - 30 października 2023 (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 12. Jubileusz 50-lecia działalności Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej - 3 października 2023
 13. Program działalności Oddziału krakowskiego SMZK w sezonie 2023/2024
 14. Wywiad Doroty Suwalskiej z Tadeuszem Łopatkiewiczem o SMZK - 14 lipca 2023
 15. Relacja z wykładu z okazji 65-lecia SMZK - 14 czerwca 2023
 16. Galeria fotograficzna wykładu „65 lat działalności SMZK” w obiektywie Joanny Łach
 17. Książka Tadeusza Łopatkiewicza dotycząca dziewiętnastowiecznych relacji konserwatorskich o zabytkach Krosna i powiatu
 18. Galeria Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 19. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Krakowskiego SMZK za kadencję 2017-2020
 20. Relacja filmowa z uroczystej LXIII Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 21. Relacja filmowa z referatu dr Tadeusza Łopatkiewicza - Prezesa ZG SMZK na uroczystej Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 22. Relacja z Jubileuszu 45-lecia oddziału krakowskiego SMZK - 2 października 2018
 23. Relacja z 45. Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec 2018" - 23 września 2018
 24. Uroczysta LXIII Sesja Rady Miasta inaugurująca uroczystości jubileuszu 60-lecia SMZK - 22 września 2018
 25. Promocja VIII tomu Studiów krośnieńskich - 22 września 2018
 26. Wernisaż wystawy "Publikacje książkowe członków SMZK" - 22 września 2018
 27. Władze Stowarzyszenia w XVIII kadencji (2022-2025)
 28. Archiwum newsletterów
 29. Archiwum Aktualności SMZK
Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar