Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Regulamin obrad Walnego Zebrania Członków SMZK

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 
(1 głos, średnia ocena: 5.00 na 5)

 

    

Regulamin Walnego Zebrania
   
Członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

   

    

Rozdział I
Postanowienia ogólne
 

§ 1

1. Walne Zebranie zwołuje Zarząd, zawiadamiając członków SMZK o terminie, miejscu i porządku obrad nie później niż na 14 dni przed datą jego odbycia.

2. Porządek obrad i termin Walnego Zebrania ustala Zarząd.

3. Materiały przewidziane do rozpatrzenia przez Walne Zebranie wraz z projektami uchwał przewidzianych do podjęcia, Zarząd udostępnia członkom na życzenie.

4. Walne Zebranie może obradować i podejmować uchwały przy obecności co najmniej 1/4 liczby członków. W razie braku wymaganej liczby obecnych członków, Walne Zebranie przystępuje do obrad po upływie 30 minut od pierwszego terminu posiedzenia. W drugim terminie Walne Zebranie może podejmować uchwały niezależnie od liczby obecnych członków.

5. Członkowie Stowarzyszenia potwierdzają swoją obecność na Walnym Zebraniu podpisując listę obecności.

6. Walne Zebranie obraduje według niniejszego regulaminu

    

Rozdział II
Przebieg obrad i podejmowanie uchwał

 

§ 2

1. Walne Zebranie otwiera Prezes Zarządu.

2. Po otwarciu Zebrania członkowie dokonują wyboru:
- przewodniczącego i sekretarza Zebrania,
- Komisji Wyborczej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
Wyboru dokonuje się spośród obecnych członków Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

3. Komisje, o których mowa w pkt 2 składają się z 3 do 5 członków każda.

 

§ 3

1. Po przeprowadzeniu wyborów, o których mowa w § 2, obradami Walnego Zebrania kieruje przewodniczący Walnego Zebrania, do pracy przystępują: sekretarz i Komisje.

2. Przewodniczący Walnego Zebrania, po sprawdzeniu listy obecności, informuje o zdolności Walnego Zebrania do podejmowania uchwał.

 

§ 4

1. Przewodniczący Zebrania przedstawia program obrad i poddaje go pod głosowanie. Przed uchwaleniem programu, zebrani mogą wnioskować włączenie także innych spraw do programu obrad .

2. W dalszej kolejności obrady toczą się zgodnie z uchwalonym programem. Przewodniczący zebrania może udzielić głosu poza porządkiem obrad lub w związku z dyskusją jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego lub sprostowania błędnie zrozumianego stwierdzenia mówcy.

3. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:
    a) przerwanie lub odroczenie Walnego Zebrania na inny termin,
    b) przejście do porządku dziennego,
    c) głosowanie bez dyskusji,
    d) zmianę kolejności programu obrad,
    e) stwierdzenie kworum,
    f) przeliczenie głosów,
    g) zmianę przewodniczącego Walnego Zebrania.

4. O przyjęciu lub odrzuceniu wniosku formalnego, o którym mowa w ust. 3. Walne Zebranie rozstrzyga większością głosów.

 

§ 5

1. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego.

2. Z obrad Walnego Zebrania sekretarz zebrania sporządza protokół, który podpisują przewodniczący zebrania oraz sekretarz.

 

Rozdział III
Zadania Komisji

 

§ 6

Do obowiązków Komisji Uchwał i Wniosków należy:
    a) rejestrowanie treści składanych wniosków i rozstrzygnięcie o celowości ich przyjęcia
    b) opracowanie uchwał zgodnie ze stanowiskiem Walnego Zebrania,
    c) przeprowadzenie głosowania nad uchwałami,
    d) sporządzenie protokołu ze swojej pracy, przedstawienie go zebranym i złożenie przewodniczącemu Zebrania w celu włączenia do protokołu ogólnego z obrad.

 

§ 7

Do obowiązków Komisji Wyborczej należy:
    a) przygotowanie proponowanej części listy kandydatów do władz Stowarzyszenia i przedstawienie jej uczestnikom Walnego Zebrania (zgodnie z § 9 ust. 2 niniejszego Regulaminu)
    b) przyjmowanie zgłoszeń kandydatur do władz stowarzyszenia,
    c) przeprowadzenie głosowania i liczenie głosów,
    d) sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie wyników.

     

Rozdział IV
Sprawy wyborcze

 

§ 8

Zgodnie z postanowieniami § 30 Statutu, wybory władz stowarzyszenia odbywają się jawnie, zwykłą większością głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

 

§ 9

1. Walne Zebranie dokonuje oddzielnie wyboru prezesa Zarządu spośród kandydatów zgłoszonych przez członków.

2. Kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej w liczbie stanowiącej 60% statutowej liczby tych organów, proponuje Komisja Wyborcza, pozostałe 40% zgłaszają członkowie obecni na Zebraniu.

3. Zgłoszenie kandydata do władz Stowarzyszenia wymaga uzyskania jego zgody.

 

§ 10

1. Głosowanie na członków Zarządu oraz na członków Komisji Rewizyjnej odbywa się na każdego kandydata oddzielnie.

2. Dopuszcza się możliwość głosowania na całą listę kandydatów, jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów nie jest większa od statutowej liczby członków danego organu.

 

§ 11

Władze Stowarzyszenia konstytuują się na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

    

Rozdział V
Nadzwyczajne Walne Zebranie

 

§ 12

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest w trybie i na zasadach określonych w Statucie.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

3. Do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu.

   

Rozdział VI
Przepisy końcowe

 

§ 13

1. Regulamin, wchodzi w życie z chwilą uchwalenia, przez Walne Zebranie i ma zastosowanie do obrad każdego Walnego Zebrania Stowarzyszenia. Może być stosowany odpowiednio do obrad Walnego Zebrania Członków Oddziału Stowarzyszenia.

2. Zmiana treści Regulaminu może nastąpić na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub członków Stowarzyszenia biorących udział w Walnym Zebraniu, zdolnym do podejmowania uchwał.

   

 


 
Autorem tego artykułu jest Zarząd Główny SMZK

Zobacz inne artykuły tego autora >>

Aby dodawać komentarze musisz się uprzednio zalogować!

Lista artykułów

Nowości

 1. Galeria wycieczki autokarowej Klimkówka, Łosie, Bielanka, Szymbark - 6 lipca 2024
 2. Promocja książki Zdzisława Gila "Refleksje konserwatora zabytków" - 26 czerwca 2024
 3. "Z zagadnień najstarszej ikonografii niezachowanych kościołów drewnianych Małopolski Południowej" - prelekcja dr Tadeusza Łopatkiewicza - 4 czerwca 2024
 4. "Pamięci Żydów z Jedlicza oraz osób ratujących ich życie w czasie zagłady" - prelekcja st. ofic. ż.w. Bogdana Jaskółki - 7 maja 2024
 5. "Z zagadnień najstarszej ikonografii niezachowanych kościołów drewnianych Małopolski Południowej" - wykład dra t. Łopatkiewicza - 15 maja 2024
 6. "Ks. płk. Józef Panaś - duchowny, społecznik, żołnierz, patriota" - prelekcja dr inż. Stanisława Szafrana - 9 kwietnia 2024
 7. Galeria fotograficzna uroczystości 161. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego - 22 stycznia 2024
 8. Relacja z promocji albumu Zbigniewa Więcka
 9. Galeria fotograficzna promocji albumu Zbigniewa Więcka (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 10. Relacja ze Spaceru pamięci - 30 października 2023
 11. Galeria fotograficzna Spaceru pamięci - 30 października 2023 (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 12. Jubileusz 50-lecia działalności Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej - 3 października 2023
 13. Program działalności Oddziału krakowskiego SMZK w sezonie 2023/2024
 14. Wywiad Doroty Suwalskiej z Tadeuszem Łopatkiewiczem o SMZK - 14 lipca 2023
 15. Relacja z wykładu z okazji 65-lecia SMZK - 14 czerwca 2023
 16. Galeria fotograficzna wykładu „65 lat działalności SMZK” w obiektywie Joanny Łach
 17. Książka Tadeusza Łopatkiewicza dotycząca dziewiętnastowiecznych relacji konserwatorskich o zabytkach Krosna i powiatu
 18. Galeria Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 19. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Krakowskiego SMZK za kadencję 2017-2020
 20. Relacja filmowa z uroczystej LXIII Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 21. Relacja filmowa z referatu dr Tadeusza Łopatkiewicza - Prezesa ZG SMZK na uroczystej Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 22. Relacja z Jubileuszu 45-lecia oddziału krakowskiego SMZK - 2 października 2018
 23. Relacja z 45. Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec 2018" - 23 września 2018
 24. Uroczysta LXIII Sesja Rady Miasta inaugurująca uroczystości jubileuszu 60-lecia SMZK - 22 września 2018
 25. Promocja VIII tomu Studiów krośnieńskich - 22 września 2018
 26. Wernisaż wystawy "Publikacje książkowe członków SMZK" - 22 września 2018
 27. Władze Stowarzyszenia w XVIII kadencji (2022-2025)
 28. Archiwum newsletterów
 29. Archiwum Aktualności SMZK
Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar