Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Protokół Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

Email Drukuj PDF
(1 głos, średnia ocena: 5.00 na 5)

 

Protokół Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego

Członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 sobota, 23 września 2017, godz. 9:00
sala konferencyjna Urzędu Miasta w Krośnie, ul. Staszica 2

    


Porządek obrad (podany w zaproszeniach i na witrynie internetowej SMZK

 1. Otwarcie Zebrania;
 2. Uchwalenie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej;
 3. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej;
 4. Wybór Komisji Wyborczej oraz Komisji Uchwał i Wniosków;
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej (wyłożonego do wglądu);
 6. Podjęcie Uchwały o nadaniu tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej;
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego i Zarządów Oddziałów Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w latach 2014-2017;
 8. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej;
 9. Dyskusja nad pkt. 7 i 8;
 10. Uchwała w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego Miłośników Ziemi Krośnieńskiej;
 11. Wybór prezesa Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości rocznej składki członkowskiej;
 13. Wolne wnioski;
 14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz podjęcie uchwał;
 15. Zamknięcie obrad.

Ad 1.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej otworzyła Pani Wanda Belcik, Prezes ZG SMZK. Inaugurując obrady stwierdziła, że kończąca się właśnie XVI kadencja była czasem aktywnej działalności Stowarzyszenia, czasem udanej współpracy z władzami lokalnymi, instytucjami oraz organizacjami pożytku publicznego, czasem budowania wspólnoty członków Stowarzyszenia. Zwróciła uwagę na fakt, że w nadchodzącym 2018 roku Stowarzyszenie obchodzić będzie swoje 60-lecie, podkreśliła swoje nadzieje i obawy z tym związane.

Następnie Pani Wanda Belcik, Prezes ZG SMZK, powitała gości:

- Panią Annę Dubiel, Radną Rady Miasta Krosna, Przewodnicząca Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Krosna;
      - Pana Piotra Grudysza, Radnego Rady Miasta Krosna, członka ZG Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej;
      - Panią Małgorzatę Błaż reprezentującą Urząd Miasta Krosna;

oraz reprezentantów oddziałów zamiejscowych:

- Panów: Stanisława Szafrana, Romana Kahula, Czesława Rybickiego i Albina Wojnara (z Oddziału krakowskiego);
      - Panów: Leona GinalskiegoMariana Kliszczewskiego (z oddziału lubelskiego);
      - Pana Grzegorza Gładysza - w zastępstwie Pana Andrzeja Gładysza (z Oddziału wrocławskiego).

Pani Wanda Belcik, Prezes ZG SMZK wspomniała osoby zmarłe w mijającej kadencji i poprosiła uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięci następujących osób:

- z Oddziału w Krakowie: Artur Bęben, Roman Cetnarowicz, Eugenia Lęcznar, Barbara Zając;
      - z Oddziału w Warszawie: Czesław Urbanik, Barbara Winiarz;
      - z Oddziału we Wrocławiu: Adolf Ciuła, Józef Łukasik;
      - z Oddziału w Krośnie: Bronisława Betlej, Józef Bielański, Józef Bochenek, Jadwiga Guzik, Emil Klimek, Wiesława Klimek, Władysław Łapka, Stanisław Steliga, Helena Teneta-Marszałek, Piotr Zoła.


Ad 2.

Pani Wanda Belcik, Prezes ZG SMZK, zaproponowała, by Regulamin Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w brzmieniu przyjętym przez Zarząd Główny na posiedzeniu w dniu 15 września 2014 r. i wyłożony do wglądu na sali obrad przed ich rozpoczęciem został przyjęty bez odczytywania. Wniosek ten został przyjęty przez zebranych jednogłośnie, bez głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się.


Ad 3.

Pani Wanda Belcik, Prezes ZG SMZK, wystąpiła z propozycją, aby przewodniczącym obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej został Pan Andrzej Prugar, a sekretarzem Roman Klara. Wymienieni wyrazili zgodę na kandydowanie na te funkcje. W odrębnych głosowaniach przedłożone kandydatury wybrano przy pełnym poparciu uczestników obrad (jednogłośnie, bez głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się).


Ad 4.

Pan Andrzej Prugar podziękował za wybór w imieniu swoim oraz w imieniu Pana Romana Klary i objął przewodnictwo Zebrania. Przystąpił do wyboru Komisji Wyborczej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. Poprosił o zgłaszanie imiennych propozycji. "Z Sali" do Komisji Wyborczej zgłoszono następujące osoby: Henryka Bogacza, Mieczysława FejklaStanisława Lorensa, a do Komisji Uchwał i Wniosków: Zdzisława Gila, Ryszarda KrzywdęJana Lusznię. Przewodniczący Zebrania poinformował jednocześnie, że osoby te zgodziły się na kandydowanie. Innych propozycji imiennych nie przedstawiono. W odrębnych głosowaniach Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborczego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej wybrało jednogłośnie, bez głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się, Komisję Wyborczą oraz Komisję Uchwał i Wniosków w składzie jak wyżej.

Pan Andrzej Prugar, Przewodniczący Zebrania, poprosił powołane komisje o ukonstytuowanie się i przystąpienie do pracy.


Ad 5.

Pan Andrzej Prugar, Przewodniczący Zebrania, przypomniał, że protokół poprzedniego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej (które odbyło się w dniu 21 września 2014 r.) zgodnie z informacją podaną wcześniej w przesłanych zaproszeniach jest aktualnie wyłożony do wglądu w sekretariacie Walnego Zebrania. Poinformował też, że w stosownym czasie został zamieszczony na witrynie internetowej Stowarzyszenia. Były więc możliwości i czas na zapoznanie się z tym dokumentem. Zaproponował jego przyjęcie. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborczego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej jednogłośnie, bez głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się, zaaprobowało przyjęcie tego dokumentu.

Pan Andrzej Prugar, Przewodniczący Zebrania, stwierdził, że zgodnie z listą obecności w Walnym Zebraniu bierze udział 52 osoby. Stwierdził, że tym samym zebranie jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał.


Ad 6.

Pan Andrzej Prugar, Przewodniczący Zebrania, poprosił Panią Wandę Belcik, Prezes ZG SMZK, o przedstawienie treści uchwały Zarządu Głównego, który w porozumieniu z Oddziałami wnioskował o nadanie tytułu Honorowy Członek Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej wybranym osobom. Pani Wanda Belcik, Prezes ZG SMZK, odczytała uchwałę i zaproponowała, aby godność tę Walne Zebranie nadało następującym osobom:

 • Romanowi Kahulowi, Markowi Kołaczowi, Andrzejowi Kuźniarskiemu (z Oddziału w Krakowie)
 • Tadeuszowi Urbanowi (z Oddziału w Lublinie)
 • Andrzejowi Gładyszowi, Barbarze Kinarz (z Oddziału we Wrocławiu)
 • Mieczysławowi Fejklowi, Markowi Jędrzejczykowi, Ryszardowi Krzywdzie, Janowi Luszni (z Oddziału w Krośnie).

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej przyjęło przedstawioną treść uchwały głosując jednogłośnie, bez głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się. Pani Wanda Belcik, Prezes ZG SMZK, wręczyła wyróżnienia osobom uhonorowanym tytułem oraz złożyła im gratulacje.


Ad 7.

Pan Andrzej Prugar, Przewodniczący Zebrania, poprosił Panią Wandę Belcik, Prezes ZG SMZK, o przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Głównego SMZK w latach 2014-2017. Prezes W. Belcik odczytała wspomniane sprawozdanie, natomiast niektóre wątki działalności zamiejscowych Oddziałów Stowarzyszenia podjęli ich przedstawiciele zabierając głos w dyskusji w ramach punkt 9 "Porządku obrad" (sprawozdanie w załączeniu).


Ad 8.

Pan Andrzej Prugar, Przewodniczący Zebrania, poprosił Pana Marka Jędrzejczyka, o przedstawienie sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej. Zwrócił uwagę, że zawsze to sprawozdanie odczytywała Przewodnicząca Komisji, Pani Teresa Sznajder, niestety z powodu choroby nie jest w stanie tego uczynić. Pan Andrzej Prugar, przekazał uczestnikom zebrania pozdrowienia od Pani Teresy Sznajder. Po odczytaniu sprawozdania Pan Marek Jędrzejczyk zgłosiła wniosek, by Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.


Ad 9 - dyskusja nad pkt. 7 i 8.

W dyskusji jako pierwszy głos zabrał Pan Stanisław Szafran, Prezes krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia. Odniósł się do działalności Oddziału Stowarzyszenia w Krakowie. Ubolewał nad zmniejszaniem się liczby członków krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia (170 członków przed laty, obecnie 31 członków, martwił się brakiem obecności młodzieży wśród członków Stowarzyszenia, martwił się "brakiem szaleńców, którzy szukają własnych korzeni". Wśród spraw wymagających zastanowienia się wymienił sprawę usytuowania prawnego Oddziałów Zaapelował, aby nowa kadencja była kadencją namysłu nad przyszłością Stowarzyszenia. Podziękował za "wizyty gości z Krosna", podziękował za przeprowadzanie odczytów oraz wykładów w krakowskim Oddziale Stowarzyszenia.

W podobnym duch wypowiedział się Pan Leon Ginalski z lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia. Pan Marian Kliszczewski powiedział, że czuje się zaszczycony przynależnością do Stowarzyszenia. Przedstawiciele Oddziałów dziękując Panu Tadeuszowi Łopatkiewiczowi za prowadzenie witryny internetowej Stowarzyszenia zgodnie podkreślali rolę tej witryny w integracji rozsianych po Polsce i świecie krośnian.


Ad 10.

Pan Andrzej Prugar, Przewodniczący Zebrania, poddał pod głosowanie wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej jednogłośnie, bez głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się, udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu. W oparciu o wynik głosowania Pan Andrzej Prugar, Przewodniczący Zebrania stwierdził, że ustępujący Zarząd Główny Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej otrzymał absolutorium.

Ad 11.
a) wybory Prezesa Zarządu Głównego

W pierwszej kolejności, zgodnie z postanowieniami §25 ust. 3 pkt. d Statutu SMZK przeprowadzono wybory prezesa Zarządu Głównego. Prowadzący obrady Andrzej Prugar udzielił głosu Pani Wanda Belcik, dotychczasowej Prezes ZG SMZK, która podkreśliła, że czuje się w obowiązku "przekazać tę funkcję w godne ręce" i zaproponowała do pełnienia tej funkcji Pana Tadeusza Łopatkiewicza. Zwróciła uwagę na fakt, że Pan Tadeusz Łopatkiewicz jest długoletnim członkiem Stowarzyszenia (został nim jako uczeń), w ostatniej kadencji pełnił funkcję I Wiceprezesa ZG SMZK i sprawdził się w tej funkcji - "zdał egzamin" ze swojej działalności. Stwierdziła, że z całą odpowiedzialnością rekomenduje go Walnemu Zebraniu na tę funkcję.
Innych kandydatów nie zgłoszono. Przeprowadzono jawne głosowanie, podczas którego za kandydaturą Pana Tadeusza Łopatkiewicza głosowało 51 osób, 1 osoba wstrzymała się.

Pan Andrzej Prugar, Przewodniczący Zebrania, stwierdził, że Pan Tadeusz Łopatkiewicz został wybrany na Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej na okres kadencji 2017-2020.

b) wybory członków Zarządu Głównego

Pan Henryk Bogacz, Przewodniczący Komisji Wyborczej, wystąpił z wnioskiem, aby Walne Zebranie ustaliło liczbę członków Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej, gdyż według §33 Statutu Zarząd Główny składa się z 20 do 25 członków, zaś według §38 Statutu Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków. Przeprowadzono głosowanie w tych sprawach i jednomyślnie uchwalono, że Walne Zebranie wybierze do Zarządu Głównego 24 członków (w tym wybrany już Prezes), a do Głównej Komisji Rewizyjnej wybierze 3 członków.

Pan Henryk Bogacz, Przewodniczący Komisji Wyborczej, zaproponował do Zarządu Głównego (zgodnie z jego postanowieniem z dnia 11 września 2017 r., że w oparciu o §9 ust 2 Regulaminu Walnego zebrania zgłasza 60% kandydatów do nowego Zarządu, czyli 13 osób) następujące osoby, które wyraziły zgodę na kandydowanie: Wanda Belcik, Henryk Bogacz, Mieczysław Fejkiel, Zdzisław Gil, Roman Klara, Jan Kanty Lusznia, Zdzisław Łopatkiewicz, Barbara Pawlak, Andrzej Prugar, Jan Stachyrak, Stanisław Szafran, Marian Terlecki, Zbigniew Więcek, Maciej Zborowski.

Następnie z sali zgłoszono kandydatury 9 innych osób, które wyraziły zgodę na ubieganie się o członkostwo w Zarządzie Głównym (pozostałe 40%). Były to następujące osoby: Leon Ginalski, Andrzej Gładysz, Piotr Grudysz, Halina Kudrykiewicz, Elżbieta Leśniak, Stanisław Lorens, Aldona Merska-Sroka, Ewa Tomkiewicz, Krzysztof Urbanek. Innych kandydatur nie zgłoszono.

Pan Henryk Bogacz, Przewodniczący Komisji Wyborczej, zaproponował, by zastosować zapis §10 ust. 2 "Regulaminu Walnego Zebrania Członków SMZK" i przeprowadzić głosowanie na całą listę obejmującą wszystkich 24 kandydatów. Uczestnicy zebrania jednomyślnie zaakceptowali tę procedurę głosowania. W wyniku przeprowadzonego w chwilę później głosowania Walne Zebranie jednomyślnie - bez głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się - wybrało 24 członków Zarządu Głównego.

Pan Andrzej Prugar, Przewodniczący Zebrania, stwierdził, że Walne Zebranie wybrało Zarząd Główny Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej na okres 2017-2020 w następującym składzie: Wanda Belcik, Henryk Bogacz, Mieczysław Fejkiel, Zdzisław Gil, Leon Ginalski, Andrzej Gładysz, Piotr Grudysz, Roman Klara, Halina Kudrykiewicz, Elżbieta Leśniak, Stanisław Lorens, Jan Kanty Lusznia, Zdzisław Łopatkiewicz, Aldona Merska-Sroka, Barbara Pawlak, Andrzej Prugar, Jan Stachyrak, Stanisław Szafran, Marian Terlecki, Ewa Tomkiewicz, Krzysztof Urbanek, Zbigniew Więcek, Maciej Zborowski.

c) wybory Głównej Komisji Rewizyjnej

Pan Henryk Bogacz, Przewodniczący Komisji Wyborczej, zarekomendował do Głównej Komisji Rewizyjnej w imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia następujące osoby, które potwierdziły chęć kandydowania, a to: Marka Jędrzejczyka, Jana KielaraKrystynę Surdej.

Pan Henryk Bogacz, Przewodniczący Komisji Wyborczej, zaproponował, by zastosować zapis §10 ust. 2 "Regulaminu Walnego Zebrania Członków SMZK" i przeprowadzić głosowanie na całą listę kandydatów do Głównej Komisji Rewizyjnej. Uczestnicy zebrania jednomyślnie zaakceptowali tę procedurę głosowania. W wyniku przeprowadzonego w chwilę później głosowania Walne Zebranie jednomyślnie - bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się - wybrało 3 kandydatów do Głównej Komisji Rewizyjnej.

Pan Andrzej Prugar, Przewodniczący Zebrania, stwierdził, że Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze dokonało wyboru Komisji Rewizyjnej na okres 2017-2020 w następującym składzie: Marek Jędrzejczyk, Jan KielarKrystyna Surdej.

Na tym wybory władz zakończono.


Ad 12.

Pan Andrzej Prugar, Przewodniczący Zebrania, podziękował Panu Henrykowi Bogaczowi, Przewodniczącemu Komisji Wyborczej, za przeprowadzenie wyborów władz Stowarzyszenia. Poprosił Pana Tadeusza Łopatkiewicza, Prezesa ZG SMZK, o zajęcie miejsca za stołem prezydialnym i poprowadzenie dalszej części obrad. Pan Tadeusz Łopatkiewicz podziękował za wybór i obdarzenie go zaufaniem. Poprosił wszystkich o wsparcie go w działaniach na rzecz utrzymania wysokiego poziomu działalności merytorycznej Stowarzyszenia. Podziękował też gorąco za dotychczasowe kierowanie Stowarzyszeniem Pani Wandzie Belcik.

Pan Tadeusz Łopatkiewicz, Prezes ZG SMZK, przeszedł do realizacji punktu porządku obrad dotyczącego ustalenia wysokości składki członkowskiej. Poprosił Pana Stanisława Lorensa, dotychczasowego Skarbnika Stowarzyszenia, o przedstawienie zebranym informacji dotyczących składek - wpływów z tego tytułu, wydatków, itp. Po krótkiej dyskusji, Pan Tadeusz Łopatkiewicz, Prezes ZG SMZK, złożył wniosek o podniesienie rocznej składki członkowskiej do kwoty 30 zł (z 25 zł).

W wyniku przeprowadzonego w chwilę później głosowania Walne Zebranie jednomyślnie - bez głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się - uchwaliło podniesienie rocznej składki członkowskiej od roku 2018 do kwoty 30 zł.


Ad 13.

W tym punkcie porządku dziennego nie zgłoszono żadnych wolnych wniosków.


Ad 14.

Pan Ryszard Krzywda, Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków, złożył sprawozdanie z jej prac i przedstawił projekt uchwały. Na wniosek Pana Tadeusza Łopatkiewicza, Prezesa ZG SMZK, projekt uchwały został poddany pod głosowanie. Walne Zebranie jednomyślnie - bez głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się - przyjęło projekt uchwały (uchwała w załączeniu).


Ad 15.

Na zakończenie obrad Pan Tadeusz Łopatkiewicz, Prezes ZG SMZK, pogratulował członkom Zarządu Głównego wyboru, podziękował przedstawicielom władz oraz reprezentantom oddziałów zamiejscowych za udział w Zebraniu. Podziękował członkom dotychczasowego Zarządu Głównego za czynną pomoc w zorganizowaniu Walnego Zebrania, w tym za przygotowanie dokumentów i podarunków związanych z tym wydarzeniem. Życzenia owocnej pracy nowo wybranemu Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia złożyła Pani Anna Dubiel, radna Rady Miasta Krosna, Przewodniczącą Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Krosna.

Zamykając obrady Pan Tadeusz Łopatkiewicz, Prezes ZG SMZK, poinformował, że ukonstytuowanie się składu Prezydium Zarządu Głównego nastąpi na jego pierwszym posiedzeniu w nowej kadencji.
 

Krosno, 23 września 2017 r.

Sekretarz Walnego Zebrania

Roman Klara

 

Przewodniczący Walnego Zebrania

Andrzej Prugar


 

 
Autorem tego artykułu jest Roman Klara

Zobacz inne artykuły tego autora >>

Aby dodawać komentarze musisz się uprzednio zalogować!

Lista artykułów

Nowości

 1. "Ks. płk. Józef Panaś - duchowny, społecznik, żołnierz, patriota" - prelekcja dr inż. Stanisława Szafrana - 9 kwietnia 2024
 2. "Protokół dyplomatyczny na co dzień" - prelekcja płk Marka Kołacza - 5 marca 2024
 3. Galeria fotograficzna uroczystości 161. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego - 22 stycznia 2024
 4. Tradycyjne "Spotkanie Opłatkowe" 2024 Oddziału Krakowskiego SMZK - 9 stycznia 2024
 5. "Mikołaj Kopernik - życie i działalność" - prelekcja mgr Doroty Janeczko - 7 listopada 2023
 6. Relacja z promocji albumu Zbigniewa Więcka
 7. Galeria fotograficzna promocji albumu Zbigniewa Więcka (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 8. Relacja ze Spaceru pamięci - 30 października 2023
 9. Galeria fotograficzna Spaceru pamięci - 30 października 2023 (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 10. Jubileusz 50-lecia działalności Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej - 3 października 2023
 11. Program działalności Oddziału krakowskiego SMZK w sezonie 2023/2024
 12. Wywiad Doroty Suwalskiej z Tadeuszem Łopatkiewiczem o SMZK - 14 lipca 2023
 13. Relacja z wykładu z okazji 65-lecia SMZK - 14 czerwca 2023
 14. Galeria fotograficzna wykładu „65 lat działalności SMZK” w obiektywie Joanny Łach
 15. Książka Tadeusza Łopatkiewicza dotycząca dziewiętnastowiecznych relacji konserwatorskich o zabytkach Krosna i powiatu
 16. Galeria Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 17. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Krakowskiego SMZK za kadencję 2017-2020
 18. Relacja filmowa z uroczystej LXIII Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 19. Relacja filmowa z referatu dr Tadeusza Łopatkiewicza - Prezesa ZG SMZK na uroczystej Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 20. Relacja z Jubileuszu 45-lecia oddziału krakowskiego SMZK - 2 października 2018
 21. Relacja z 45. Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec 2018" - 23 września 2018
 22. Uroczysta LXIII Sesja Rady Miasta inaugurująca uroczystości jubileuszu 60-lecia SMZK - 22 września 2018
 23. Promocja VIII tomu Studiów krośnieńskich - 22 września 2018
 24. Wernisaż wystawy "Publikacje książkowe członków SMZK" - 22 września 2018
 25. Władze Stowarzyszenia w XVIII kadencji (2022-2025)
 26. Archiwum newsletterów
 27. Archiwum Aktualności SMZK
Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar