Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Sprawozdanie z działalności w latach 2014-2017

Email Drukuj PDF
(2 głosów, średnia ocena: 5.00 na 5)

 

S p r a w o z d a n i e   z   d z i a ł a l n o ś c i

Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

w latach 2014-2017

 

W dniu 21 września 2014 r. w sali narad Urzędu Miasta w Krośnie odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym podsumowano działalność organizacji w latach 2011-2014 i dokonano wyboru nowego Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej na XVI kadencję tj. na lata 2014-2017.

Prezesem została ponownie Wanda Belcik, natomiast Zarząd Główny ukonstytuował się następująco: I wiceprezes - Tadeusz Łopatkiewicz, II wiceprezes - Halina Tenerowicz, sekretarz - Jan Lusznia, skarbnik - Stanisław Lorens; członkowie prezydium - Andrzej Prugar, Maciej Zborowski; członkowie Zarządu - Józef Bielański, Henryk Bogacz, Alojzy Cabała, Helena Chodorowska, Mieczysław Fejkiel, Zdzisław Gil, Piotr Grudysz, Roman Klara, Adam Krzanowski, Ryszard Krzywda, Zdzisław Łopatkiewicz, Barbara Pawlak, Marian Terlecki, Zbigniew Więcek.

Główna Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w składzie: przewodnicząca -Teresa Sznajder, wiceprzewodnicząca - Ewa Tomkiewicz, sekretarz - Marek Jędrzejczyk.

W związku z rezygnacją Jana Luszni z funkcji sekretarza w dniu 16 czerwca 2015 r. ZG na posiedzeniu w październiku powierzył pełnienie tej funkcji Romanowi Klarze oraz włączył do swego składu Jana Stachyraka, w miejsce zmarłego19 września Józefa Bielańskiego.

Oddziały Stowarzyszenia miały własne zarządy i komisje rewizyjne. W minionej kadencji prezesami Zarządów Oddziałów byli: w Krakowie - dr inż. Stanisław Szafran, w Lublinie - mgr Leon Ginalski, w Warszawie - mgr Alfred Ostafil, we Wrocławiu - dr Stanisław Solecki.

Kierunki działalności Stowarzyszenia zostały przyjęte w uchwale w dn. 21 września 2014 r., zgodnie z którą Zarząd ustalał konkretne zadania w ramach rocznych planów pracy. W każdym roku realizowane były następujące zadania:

 • popularyzacja tematyki regionalnej
 • poszukiwanie nowych elementów i włączanie ich do działalności programowej
 • inspirowanie badań regionalnych i kontynuowanie działalności wydawniczej
 • współdziałanie z władzami samorządowymi, jednostkami kultury, szkołami i organizacjami społecznymi
 • utrzymywanie kontaktów z Oddziałami

Zadania zawarte w uchwale Walnego Zebrania, które dotyczyły ufundowania i odsłonięcia tablic ku czci: Jana Krzanowskiego, Pawła z Krosna i Antoniego Chojcana nie zostały zrealizowane ze względu na brak zgody właściciela budynku (LO w Krośnie) oraz braku funduszy na ten cel.

    

I. Upowszechnianie tematyki regionalnej

W latach 2014-2017 kontynuowano różne formy pracy Stowarzyszenia - wykłady, wystawy, prezentacje książek, kiermasze, doroczne spotkania "Na rodzinnej ziemi", wycieczki krajoznawcze i spotkania integracyjne, działalność tę prowadzono systematycznie.

W okresie kadencji zrealizowano łącznie: 17 wykładów, 6 wystaw, 10 wycieczek (w tym 3 zagraniczne), 6 spotkań, 5 prezentacji książek, 2 konkursy, 3 kiermasze książek (podczas Dni Krosna). Szczegółowy wykaz imprez zawiera załącznik do niniejszego sprawozdania.

Tematyka wykładów była różnorodna i obejmowała zagadnienia historyczne związane z Krosnem, tematy dotyczące zabytków i ich ochrony, z zakresu literatury, biografistyki, krajoznawstwa i archeologii.

Temat "Krosno w czasie I wojny" omówiła dr Ewa Bereś, przeżycia wojenne Augusta Mazurkiewicza z czasów I wojny przedstawił mgr Andrzej Kosiek. Tematy związane z zabytkami Krosna podejmowali mgr Zdzisław Gil i dr Marta Rymar. Członkowie SMZK mieli okazję wysłuchać prelekcji o podkarpackich dworach, cerkwi w Bałuciance wygłoszonych przez Z. Gila. Sylwetki krośnian (Tadeusz Sarapuk, Jan Krzanowski, Władysław Glazar, Karol Lewicki) prezentował mgr Adam Krzanowski. Odkrycia archeologiczne w Karpatach omówił prof. Jan Machnik, a walory krajoznawcze Krosna i okolic w przewodnikach Mieczysława Orłowicza przedstawił Marian Terlecki. Jan Lusznia i Tadeusz Gajewski podejmowali tematy literackie. "Język poetycki depozytariuszem wartości" to temat przedstawiony przez Jana Lusznię, T. Gajewski omówił twórczość Jana Zycha, poety z Korczyny, którego 20. rocznicę śmierci obchodziliśmy w 2015 r.

Rocznica ta była inspiracją do wprowadzenia do programu działalności Stowarzyszenia w latach 2015-2017 konkursu recytatorskiego poezji Jana Zycha, według propozycji dr. Tadeusza Łopatkiewicza. Konkurs cieszył się zainteresowaniem młodzieży z Krosna i powiatu krośnieńskiego. W kolejnych edycjach uczestniczyło 50 (2015 r.) i 59 (2016) uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Współorganizatorami konkursu byli: Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Korczynie. Z ramienia ZG w pracach konkursowych uczestniczyli: Henryk Bogacz, Jan Lusznia i Tadeusz Łopatkiewicz.

W ramach popularyzacji regionu członkowie Stowarzyszenia wygłaszali prelekcje poza organizacją. Dr Piotr Łopatkiewicz omówił temat "Kształt średniowiecznego Krosna", Tadeusz Łopatkiewicz prezentował książkę "Jan Zych (1931-1995). Przywracanie pamięci", a Zdzisław Łopatkiewicz przedstawił działalność Władysława Dubisa (wszystkie wystąpienia w Krakowie w 2016 r.). W 2017 r. Zdzisław Gil przedstawił temat "Odnowa cerkwi w Bałuciance", a T. Łopatkiewicz przedstawił wspomnienia z wycieczki po Białorusi (oba wystąpienia w Krakowie). Swoją poezję prezentowała również w Oddziale krakowskim Bronisława Betlej.

Członkowie Zarządu Głównego wygłaszali prelekcje w środowisku Krosna: Zbigniew Więcek zaprezentował temat "Konstytucja 3 Maja" w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej, Adam Krzanowski wygłosił prelekcję o Franciszku Nowakiewiczu (1887-1940) w Osiedlowym Klubie "Puchatek", Tadeusz Łopatkiewicz uczestniczył w konferencji zorganizowanej w ramach Tygodnia Architektury przez PWSZ w Krośnie, podczas której zaprezentował temat "Dziewiętnastowieczna ikonografia kościoła farnego w Krośnie".

Referaty oraz towarzyszące im wystawy fotografii poza środowiskiem krośnieńskim prezentował Zdzisław Gil. Wykład "Dwory południowo-wschodniej Polski" wraz z pokazem multimedialnym i wystawą fotografii wygłosił w listopadzie 2016 r. w Muzeum w Bieczu, a w kwietniu 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Korczynie przygotował wystawę fotografii "Cerkwie i ikonostasy w południowo-wschodniej Polsce". Poprzedziła ją prelekcja "Ikona - symbolem pojednania chrześcijan Wschodu i Zachodu" wraz z pokazem multimedialnym. Wystawy ze zbiorów własnych prezentowali również: Zbigniew Więcek - kartki bożonarodzeniowe i noworoczne w GOK w Korczynie (grudzień 2016 r.) i Jan Stachyrak - kolekcję dzwonków w Gminnej Bibliotece Publicznej w Korczynie (maj 2016 r.) i w Galerii w Rymanowie Zdroju (sierpień 2017 r.)

Ważnym zadaniem Stowarzyszenia jest dokumentowanie historii ziemi krośnieńskiej. W minionej kadencji członkowie ZG opracowali następujące książki: "Jan Zych (1931-1995). Przywracanie pamięci" Tadeusz Łopatkiewicz wspólnie z Bożeną Gruszką. Adam Krzanowski i Anna Ociepka opracowali biografie "Krośnieńscy nauczyciele: Jan Krzanowski (1921-1984) i "Tadeusz Sarapuk (1931-1994)". Zbigniew Więcek i Dariusz Kulig opracowali "Katalog widokówek Krosna. T. 2 Lampy naftowe ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Krośnie" (2015). Wanda Belcik, Adam Krzanowski i Tadeusz Łopatkiewicz przygotowali biogramy osób zasłużonych dla Podkarpacia opublikowane w suplemencie "Słownika twórców kultury i oświaty XIX i XX w. Polski południowo-wschodniej" wydany przez Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Adam Krzanowski opracował również i wydał własnym nakładem w 2016 r. książkę "Krośnieńskie stadiony (1928-2015)"oraz zrealizowaną przez Krośnieńską Oficynę Wydawniczą publikację "Z historii sztandaru Hufca ZHP im. Jana i Stanisława Magurów 1930-1960-2015".

Zgodnie z wieloletnią tradycją ZG kontynuował organizację dorocznych spotkań "Na rodzinnej ziemi", których celem jest ukazywanie pozytywnych zmian w Krośnie i regionie.

W dniu 19 września 2015 r. spotkanie z udziałem delegacji z Krakowa, Lublina i Wrocławia odbyło się w Łękach Dukielskich. Zorganizowano je we współpracy z Kołem Miłośników Historii Łęk Dukielskich, Stowarzyszeniem Kulturalno-Rekreacyjnym"Jedność" w Łękach Dukielskich, burmistrzem Miasta i Gminy Dukla, Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce oraz dyrekcją Zespołu Szkół Publicznych w Łękach Dukielskich. Program obejmował zwiedzanie Muzeum w Bóbrce, drewnianego kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Wietrznie, złożenie wiązanki kwiatów pod pomnikiem na Wzgórzu 534 (Franków), zwiedzanie Szkoły w Łękach Dukielskich, wizytę w kościele polsko-katolickim z okazji 90-lecia istnienia parafii w tej miejscowości, wizytę na farmie wiatrowej Myszkowskie, gdzie prof. Ireneusz Soliński objaśniał działanie farmy oraz spotkanie z burmistrzem Andrzejem Bytnarem i pracownikami gminy Dukla. Bogaty program spotkania uzupełniały: degustacja potrawy regionalnej "bandurzak" oraz występy miejscowych zespołów Tołhaje, Mali Łęczanie i Łęczanie.

Program przygotował zespół pod kierunkiem Macieja Zborowskiego w składzie: Józef Bielański, Zdzisław Gil i Henryk Bogacz. W spotkaniu uczestniczyło 95 osób.

Kolejne spotkanie odbyło się w gminie Wojaszówka w dniu 10 września 2016 r. z udziałem 80 osób, w tym delegacji z Oddziałów w Krakowie, Lublinie i Wrocławiu oraz zasłużonego dla gminy Stanisława Pomprowicza, Członka Honorowego Stowarzyszenia. W programie znalazły się następujące punkty: zwiedzanie dworu i Izby Pamięci Rodu Starowieyskich w Bratkówce, wizyta w Browarze Rzemieślniczym w Wojkówce, zwiedzanie Muzeum Wsi w Odrzykoniu i dawnej cerkwi greckokatolickiej pw. Św. Paraskewy w Rzepniku. Na cmentarzu w Rzepniku zapalono znicze na grobach dr. Modesta Humieckiego, lekarza i burmistrza Krosna oraz prof. krośnieńskiego Liceum Bazylego Bika i jego żony Zofii. Podczas spotkania wójt gminy Wojaszówka Sławomir Stefański omówił walory przyrodnicze gminy, osiągnięcia gospodarcze i plany inwestycyjne, a w godzinach popołudniowych uczestnicy zostali ugoszczeni gorącym posiłkiem przez Koło Gospodyń Wiejskich w Ustrobnej. Spotkanie umilił zespól ludowy "Przybowianki". Program przygotowali: Jan Stachyrak, Henryk Bogacz, Stanisław Lorens i Tadeusz Łopatkiewicz.

Każdego roku w styczniu organizowaliśmy towarzyskie spotkania noworoczne. W 2015 r. spotkanie odbyło się w stołówce Kasyno Family z udziałem ponad 60 osób oraz gości: Piotra Przytockiego, prezydenta Krosna, Bronisława Barana, zastępcy prezydenta Krosna, Jana Juszczaka, starosty krośnieńskiego i Teresy Leśniak, dyrektora Krośnieńskiej Biblioteki. Wieczór uprzyjemnił występ harcerzy z 4 Drużyny Harcerskiej "Z Nienacka" im. Szarych Szeregów działającej przy parafii Ducha Św. w Krośnie, którzy śpiewali pieśni harcerskie i kolędy.

W latach 2016 i 2017 spotkania odbywały się w stołówce KHS. W programie były: informacja o działalności Zarządu Głównego w mijającym roku i planach na rok następny, uroczysta kolacja, życzenia i wspólna zabawa. Oprawę muzyczną zapewniał Robert Czelny, a spotkanie przygotowywał zespół pod kierunkiem Haliny Tenerowicz. W 2016 r. uczestniczyło 50 osób oraz Piotr Przytocki, Prezydent Miasta Krosna, Bronisław Baran, zastępca Prezydenta, Adolf Kasprzyk, wicestarosta krośnieński i Jan Jakubowski, architekt, projektant hali sportowej w Krośnie, a w 2017 r. 40 osób i gość Piotr Przytocki.

Ważne miejsce w działalności Stowarzyszenia zajmowały prezentacje książek. W dniu 22 września 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Korczynie Tadeusz Łopatkiewicz prezentował książkę "Jan Zych (1931-1995). Przywracanie pamięci". Powtórna prezentacja tej książki odbyła się w lutym 2016 r. w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej w Krośnie. Uczestniczyła w niej współautorka Bożena Gruszka oraz laureatka I edycji konkursu recytatorskiego poezji Jana Zycha - Marlena Niemiec, która przedstawiła utwór "Pokój". Zbigniew Więcek omawiał wspólnie z Dariuszem Kuligiem "Katalog widokówek Krosna 1968-1988, t. 2. Lampy naftowe ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Krośnie", również w Krośnieńskiej Bibliotece, podczas otwarcia wystawy "70 lat Instytutu Nafty i Gazu w Krośnie" w listopadzie 2015 r., na której prezentowane były między innymi zbiory Mariana Terleckiego i Zbigniewa Więcka. Spotkanie zgromadziło byłych i obecnych pracowników Instytutu, a o jego historii mówił prof. Jan Lubaś.

We wrześniu 2016 r. ukazał się 7 tom serii "Krosno: Studia z dziejów miasta i regionu", a jego promocja odbyła się 1 października. W spotkaniu uczestniczyli autorzy artykułów, prof. Franciszek Leśniak, redaktor naukowy tomu, Bronisław Baran, zastępca prezydenta Miasta Krosna, Anna Dubiel, przewodnicząca Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta, Małgorzata Błaż, pracownica Wydziału Kultury UM oraz liczna grupa członków Stowarzyszenia. Sprzedaż wydawnictw prowadzili: Barbara Pawlak i Ryszard Krzywda.

W dniu 16 marca 2017 r. książkę "Białobrzegi. Historia i teraźniejszość" omawiał Michał Łuczaj, wydawca i właściciel Krośnieńskiej Oficyny Wydawniczej. Książka jest dziełem wspólnym Artura Baty i Michała Łuczaja.

Formą popularyzacji tematyki regionalnej były kiermasze wydawnictw własnych Stowarzyszenia. W mijającej kadencji odbywały się trzykrotnie na krośnieńskim rynku, podczas Dni Krosna. Przygotowywał je zespół w składzie: Teresa Sznajder. Marek Jędrzejczyk i Ewa Tomkiewicz, w 2017 r. realizację tego zadania podjęli: Wanda Belcik, Stanisław Lorens, Ewa Tomkiewicz i Barbara Pawlak.

Wyjątkowo bogata była oferta wycieczek, które cieszyły się niesłabnącym zainteresowaniem członków. W styczniu 2015 r. odbył się wyjazd do Krakowa, którego celem było zwiedzenie wystaw "Mit Galicji" w Międzynarodowym Centrum Kultury oraz wystawy malarstwa Olgi Boznańskiej w Muzeum Narodowym. Kierownikiem wycieczki była Barbara Pawlak.

W dniach 3-7 czerwca tego samego roku wyjechaliśmy na Białoruś, by zwiedzać miejsca związane z historią i kulturą Rzeczpospolitej. Na trasie wycieczki znalazły się: Brześć Skoki - Wołczyn - Różana - Kosów Poleski - Baranowicze - Nieśwież - Mir -Zaosie - Nowogródek - Stare Wasiliszki - Grodno. Wycieczkę przygotował zespół pod kierunkiem Stanisława Lorensa.

Pod koniec czerwca celem kolejnej wycieczki była ziemia gorlicka i wiodła "Szlakiem kiwonów, pałaców i cmentarzy". Zwiedziliśmy stare kopalnie Petrol, Królówka, sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego w Kobylance, Muzeum Przemysłu Naftowego i Etnografii w Libuszy, otoczenie pałacu Skrzyńskich w Zagórzanach, cmentarz w Łużnej-Pustkach, dwór Długoszów w Siarach, kościół w Libuszy i Sękowej oraz cerkiew w Owczarach. Program wycieczki przygotował i rolę przewodnika pełnił Roman Klara przy współpracy Tadeusza Łopatkiewicza.

Ostatnia wycieczka w sezonie letnim 2015 r. pod nazwą "Śladami Ordynacji Jarosławskiej" miała miejsce 22 sierpnia. Zwiedziliśmy: w Przeworsku - żywy skansen Pastewnik, bazylikę kolegiacką oraz pałac Lubomirskich, w Jarosławiu - renesansowe kamienice w rynku oraz podziemną trasę, cerkiew greckokatolicką, opactwo benedyktynek, kościół Bożego Ciała i klasztor dominikanek. Program wycieczki przygotowała i zespołem kierowała Barbara Pawlak.

W miesiącach letnich (czerwiec-sierpień) 2016 r. odbyły się trzy wyprawy przyrodnicze, a ich celem była rekreacja oraz ukazanie walorów turystycznych i bogactwa natury w powiatach krośnieńskim i strzyżowskim. Ich pomysłodawcą i realizatorem był Jan Stachyrak, przy współpracy Henryka Bogacza i Stanisława Lorensa.

W dniu 4 czerwca odbyła się wyprawa do rezerwatu "Źródliska Jasiołki", a 9 lipca wycieczka na trasie: Wola Komborska - Kombornia - Jabłonica Polska z wizytą w pracowni artysty malarza i rzeźbiarza Grzegorza Tomkowicza.

Trasa sierpniowej wycieczki wiodła przez miejscowości Strzyżów - Stępina - Gogołów - Lubla.

Równie bogaty, jak w latach poprzednich, jest rok 2017, w którym odbyły się następujące wyjazdy. W dniu 20 maja - koleją Franciszka Józefa - Sianki - Włosianka, w dniu 7-8 lipca wyjazd do Lwowa i okolic, podczas którego zwiedziliśmy także zabytki w następujących miejscowościach: Żółkiew, Krechów, Czerwonograd (Krystynopol), Bełz i Sokal. Wycieczkę przygotował zespół w składzie: Henryk Bogacz, Stanisław Lorens i Ryszard Krzywda.

W sierpniu miała miejsce wyprawa na Pogórze Dynowskie. W programie zaproponowano: zwiedzanie zespołu pałacowo-parkowego Łastowieckich w Hadlach Szklarskich, przejazd Przeworską Kolejką Wąskotorową "Pogórzanin" z Hadli do Dynowa, zwiedzanie miejscowości Dynów, Pawłokoma, Dąbrówka Starzeńska, Jawornik Ruski, Piątkowa, Pruchnik. Pomysłodawcą wycieczki i jej przewodnikiem był Roman Klara.

       

II. Wydawnictwa

We wrześniu 2016 r. ukazał się VII tom serii "Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu", owoc pracy 12 autorów artykułów oraz sekretarza redakcji dr Tadeusza Łopatkiewicza, który te materiały zebrał, opracował redakcyjnie i czuwał nad całością tomu, aż do etapu końcowego.

Była to realizacja uchwały, którą Zarząd Główny podjął na posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2013 na wniosek Tadeusza Łopatkiewicza.

Redaktorem naukowym tomu był prof. dr hab. Franciszek Leśniak, obwolutę zaprojektowała Ewa Cisowska, a realizację wydawniczą zapewniło Wydawnictwo Ruthenus Rafała Barskiego.

Na tom składa się 13 artykułów, wśród których jest 4 autorów, członków Stowarzyszenia: Wanda Belcik, Tadeusz Łopatkiewicz, Piotr Łopatkiewicz i Marian Terlecki. Został wzbogacony o nowy dział - recenzje oraz zaopatrzony w indeks nazwisk i indeks geograficzny. Zawiera omówienie działalności Stowarzyszenia w latach 1996-2014.

Książka ukazała się dzięki wsparciu finansowemu gminy Krosno. Trafiła do bibliotek, Oddziałów zamiejscowych Stowarzyszenia, szkół i odbiorców indywidualnych.

     

III. Współdziałanie

W kadencji 2014-2017 Zarząd Główny współpracował z władzami samorządowymi Krosna i powiatu krośnieńskiego, samorządami gmin: Dukla, Korczyna, Wojaszówka, instytucjami kultury w Krośnie i powiecie krośnieńskim, dyrektorami szkół w Łękach Dukielskich i Bratkówce, stowarzyszeniami oraz kołami gospodyń wiejskich w Łękach Dukielskich i Ustrobnej.

Co roku w czerwcu uczestniczyliśmy w obchodach Dni Krosna, a w 2015 podczas Karpackich Klimatów Wanda Belcik i Tadeusz Łopatkiewicz wzięli udział w audycji o działalności Stowarzyszenia emitowanej w Internecie przez Telewizję Obiektyw. Nasi przedstawiciele uczestniczyli w kolejnych XXIV, XXV i XXVI Forum Organizacji Pozarządowych, I Sejmiku Senioralnym i szkoleniach organizowanych przez Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. W 2016 r. Zbigniew Więcek wziął udział w II Kongresie Regionalnych Towarzystw Kultury organizowanym przez Uniwersytet Rzeszowski.

Delegacja Stowarzyszenia wzięła udział w uroczystości nadania imienia Jana Zycha Bibliotece Gminnej w Korczynie, była fundatorem nagrody dla laureata pleneru rzeźbiarskiego w Korczynie. Trzykrotnie w ciągu minionej kadencji byliśmy współorganizatorami Krośnieńskiego Konkursu Literackiego i fundatorami nagrody za utwór poświęcony Krosnu. Uczestniczyliśmy w obchodach jubileuszowych: Muzeum Rzemiosła w Krośnie, Muzeum Zamkowego w Odrzykoniu, Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego w Jaśle (wszystkie wydarzenia w 2015 r.)

W dniu 10 maja 2016 r. delegacja SMZK w składzie: Wanda Belcik, Marek Jędrzejczyk, Zbigniew Więcek uczestniczyła w Krakowie w obchodach 100. rocznicy urodzin Stanisława Jakubczyka, malarza urodzonego w Lubatowej, który otrzymał pamiątkowy medal Stowarzyszenia oraz list z życzeniami.

Stale współpracowaliśmy z Krośnieńską Biblioteką Publiczną, gdzie odbywały się wykłady i spotkania. Wśród podmiotów, z którymi współpracowaliśmy w różnych zakresach wymienić trzeba: Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, Zarząd Rejonowy PCK, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Muzeum Rzemiosła w Krośnie, Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie, Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych, Nadleśnictwo Rymanów i Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych. Utrzymywaliśmy stałe kontakty z Oddziałami zamiejscowymi Stowarzyszenia, szczególnie aktywnie z Oddziałem krakowskim w sprawach programowych, o których już wcześniej była mowa.

Formą popularyzacji działań Stowarzyszenia jest witryna internetowa administrowana przez Tadeusza Łopatkiewicza, gdzie ukazały się teksty członków organizacji: Wandy Belcik, Marii Frydrych, Adama Krzanowskiego, Tadeusza Łopatkiewicza oraz współpracujących ze Stowarzyszeniem - Joanny Łach i Natalii Podkul. Witryna zawiera bogatą dokumentację fotograficzną działalności organizacji, którą wykonał Tadeusz Łopatkiewicz. Stowarzyszenie ma również swoją stronę na Facebooku.

      

IV. Sprawy organizacyjne

Zarząd Główny dokładał starań o pozyskanie nowych członków. Służyła temu stale aktualizowana przez administratora witryna internetowa oraz pozytywna opinia środowiska o działaniach organizacji.

Liczba nowych członków zapisanych w kolejnych latach przedstawia się następująco: 2015 - 4 osoby, 2016 - 3 osoby, 2017 - 10 osób. Ogólna liczba w Krośnie wynosi 240 osób, z czego aktywność wykazuje 1/4 zapisanych. Przyczyny małej aktywności to zły stan zdrowia lub podeszły wiek. Zaległości w opłacaniu składek utrzymują się podobnie jak w poprzedniej kadencji, od roku do kilku lat.

W okresie sprawozdawczym, to jest do 22 września 2017 r., Zarząd odbył 25 posiedzeń: w 2014 r. (od 21 września) - 3, w 2015 - 8, w tym jedno wyjazdowe w Bałuciance, w 2016 - 7, w tym wyjazdowe w Korczynie, w 2017 - 7, w tym wyjazdowe w Muzeum Kultury Szlacheckiej w Kopytowej oraz 3 zebrania Prezydium. Każde zawierało co najmniej 4 tematy dotyczące spraw bieżących, planów pracy i sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej, omówienia programów imprez i inne.

     

V. Inne sprawy

W 2015 r. Stowarzyszenie otrzymało nagrodę Prezydenta Miasta Krosna w dziedzinie kultury za całokształt działalności. Nagrodę Prezydenta Krosna otrzymali również członkowie Stowarzyszenia: Zbigniew Więcek (w 2016 r.) i Jan Kanty Lusznia (w 2017 r.). Stanisław Pomprowicz został wyróżniony tytułem "Za zasługi dla Krosna". Powyższe są dowodem uznania dla pracy społecznej Zarządu Głównego i jego członków. Członkowie ZG: Zdzisław Gil i Marian Terlecki zostali uhonorowani w 2017 r. medalem "Zasłużony dla Krośnieńskiej Numizmatyki".

W 2015 r. ZG podjął uchwałę w sprawie wydrukowania papierowych teczek i toreb z logo organizacji. Projekt wykonał Tadeusz Łopatkiewicz, a realizację 200 toreb i 300 okładek zlecono firmie HEDOM z Krosna. W tym samym roku zakupiono w firmie BIMAX baner z logo SMZK.

       

Zakończenie

Wszystkie zadania wymienione w niniejszym sprawozdaniu zostały wykonane dzięki pracy społecznej członków ZG i GKR i wielu osób spoza Stowarzyszenia, którzy służyli pomocą w zakresie współorganizowania imprez oraz poprzez udostępnianie własnego sprzętu (komputery, drukarki, materiały biurowe), prywatnych samochodów i telefonów.

W imieniu Zarządu składam wszystkim serdeczne podziękowania mając nadzieję, że służy to budowaniu wspólnego dobra.

 

 

PREZES

mgr Wanda Belcik

 
 

 


Załącznik do Sprawozdania

 


Wykaz wykładów, spotkań, prezentacji książek, wycieczek

zrealizowanych przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

w latach 2014 - 2017 (do 22 września)

Rok 2014 (od 22 września)

 • Wykład: Język poetycki depozytariuszem wartości - mgr Jan Lusznia - 23 października
 • Wykład: Krosno w czasie I wojny światowej - dr Ewa Bereś - 13 listopada
 • Wykład: Tadeusz Sarapuk (1931-1994) krośnieński pasjonat sportu, trener i nauczyciel - mgr Adam Krzanowski - 19 listopada
 • Wykład: Mgr Jan Krzanowski (1921-194) krośnieński pedagog - mgr Adam Krzanowski - 3 grudnia

 

Rok 2015

 • Spotkanie noworoczne - 8 stycznia
 • Wycieczka do Krakowa w celu zwiedzenia wystaw "Mit Galicji" i "Olga Boznańska" - 24 stycznia
 • Wykład: Listy wojenne Augusta Mazurkiewicza - mgr Andrzej Kosiek - 16 marca
 • Wykład: Ćwierćwiecze Muzeum Rzemiosła w Krośnie - mgr Ewa Mańkowska - 16 kwietnia
 • Wykład: Odnowa cerkwi w Bałuciance - mgr Zdzisław Gil - 12 maja
 • I Konkurs recytatorski poezji Jana Zycha - 27 maja
 • Wykład: Jan Zych i jego związki z Krośnieńskiem - Tadeusz Gajewski - 17 czerwca
 • Kiermasz wydawnictw SMZK podczas Dni Krosna - 14 czerwca
 • Wycieczka na Białoruś - 3-7 czerwca
 • Wycieczka po ziemi gorlickiej: "Szlakiem kiwonów, pałaców i cmentarzy" - 27 czerwca
 • Wycieczka: "Śladami ordynacji Jarosławskiej - Przeworsk -Jarosław" - 22 sierpnia
 • Spotkanie przedstawicieli Oddziałów "Na rodzinnej ziemi - Łęki Dukielskie 2015" - 19 września
 • Wykład: Zabytkowe drzwi żelazne kamienicy Rynek 24 na tle podobnych wyrobów z terenów Podkarpacia - mgr Zdzisław Gil - 21 października
 • Wystawa: 70 lat Instytutu Nafty i Gazu w Krośnie oraz promocja "Katalogu widokówek Krosna z lat 1968-1988", t. 2 - 12 listopada
 • Wykład: Z podróży po Białorusi. Wspomnienia i refleksje - dr Tadeusz Łopatkiewicz - 10 grudnia

 

Rok 2016

 • Spotkanie noworoczne - stołówka KHS - 12 stycznia
 • Prezentacja książki Bożeny Gruszki i Tadeusza Łopatkiewicza "Jan Zych (1931-1995). Przywracanie pamięci" - 17 lutego
 • Wykład: Stan zachowania zabytków w Krośnie - dr Marta Rymar - 14 marca
 • Wykład: Krosno i okolice w przewodnikach Mieczysława Orłowicza (1881-1959) - mgr Marian Terlecki - 25 kwietnia
 • Wykład: Najnowsze, rewelacyjne odkrycia archeologiczne w rejonie Beskidu Niskiego - prof. Jan Machnik - 12 maja
 • Wycieczka: Rezerwat "Źródliska Jasiołki" - 4 czerwca
 • Kiermasz wydawnictw SMZK podczas Dni Krosna - 5 czerwca
 • Wycieczka: Wola Komborska - Kombornia - Jabłonica Polska - 9 lipca
 • Wycieczka: Strzyżów - Stępina - Gogołów - 6 sierpnia
 • Spotkanie przedstawicieli Oddziałów "Na rodzinnej ziemi - Wojaszówka 2016" - 10 września
 • Prezentacja VII tomu serii "Krosno: studia z dziejów miasta i regionu" - 1 października
 • II Konkurs recytatorski poezji Jana Zycha - 19 października
 • Wykład: Stan zachowania podkarpackich dworów - mgr Zdzisław Gil - 24 listopada

 

Rok 2017 (do 22 września)

 • Spotkanie noworoczne
 • Wykład: Krośnieński lekarz i społecznik, dr Władysław Glazar (1907-1985) - mgr Adam Krzanowski - 25 stycznia
 • Wykład: Działalność dr. Zygmunta Rogala Lewickiego (1877-1946) Dyrektora Szpitala Powiatowego w Krośnie w latach 1911-1946 - mgr Adam Krzanowski, Bolesław Rygiel - 22 lutego
 • Prezentacja książki: "Białobrzegi. Historia i teraźniejszość" - Michał Łuczaj - 16 marca
 • Wykład: Krośnieńskie lotnisko w perspektywie najbliższych 20 lat - Grzegorz Oszal - 20 kwietnia
 • Wycieczka: Koleją Franciszka Józefa: Sianki-Wołosianka - 20 maja
 • Kiermasz wydawnictw SMZK podczas Dni Krosna - 4 czerwca
 • Wycieczka do Lwowa i okolic - 7-8 lipca
 • Wycieczka na Pogórze Dynowskie - 26 sierpnia
 •  

   

  PREZES

  mgr Wanda Belcik

 
Autorem tego artykułu jest Wanda Belcik

Zobacz inne artykuły tego autora >>

Aby dodawać komentarze musisz się uprzednio zalogować!

Lista artykułów

Nowości

 1. "Z zagadnień najstarszej ikonografii niezachowanych kościołów drewnianych Małopolski Południowej" - wykład dra t. Łopatkiewicza - 15 maja 2024
 2. "Ks. płk. Józef Panaś - duchowny, społecznik, żołnierz, patriota" - prelekcja dr inż. Stanisława Szafrana - 9 kwietnia 2024
 3. "Protokół dyplomatyczny na co dzień" - prelekcja płk Marka Kołacza - 5 marca 2024
 4. Galeria fotograficzna uroczystości 161. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego - 22 stycznia 2024
 5. Tradycyjne "Spotkanie Opłatkowe" 2024 Oddziału Krakowskiego SMZK - 9 stycznia 2024
 6. Relacja z promocji albumu Zbigniewa Więcka
 7. Galeria fotograficzna promocji albumu Zbigniewa Więcka (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 8. Relacja ze Spaceru pamięci - 30 października 2023
 9. Galeria fotograficzna Spaceru pamięci - 30 października 2023 (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 10. Jubileusz 50-lecia działalności Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej - 3 października 2023
 11. Program działalności Oddziału krakowskiego SMZK w sezonie 2023/2024
 12. Wywiad Doroty Suwalskiej z Tadeuszem Łopatkiewiczem o SMZK - 14 lipca 2023
 13. Relacja z wykładu z okazji 65-lecia SMZK - 14 czerwca 2023
 14. Galeria fotograficzna wykładu „65 lat działalności SMZK” w obiektywie Joanny Łach
 15. Książka Tadeusza Łopatkiewicza dotycząca dziewiętnastowiecznych relacji konserwatorskich o zabytkach Krosna i powiatu
 16. Galeria Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 17. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Krakowskiego SMZK za kadencję 2017-2020
 18. Relacja filmowa z uroczystej LXIII Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 19. Relacja filmowa z referatu dr Tadeusza Łopatkiewicza - Prezesa ZG SMZK na uroczystej Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 20. Relacja z Jubileuszu 45-lecia oddziału krakowskiego SMZK - 2 października 2018
 21. Relacja z 45. Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec 2018" - 23 września 2018
 22. Uroczysta LXIII Sesja Rady Miasta inaugurująca uroczystości jubileuszu 60-lecia SMZK - 22 września 2018
 23. Promocja VIII tomu Studiów krośnieńskich - 22 września 2018
 24. Wernisaż wystawy "Publikacje książkowe członków SMZK" - 22 września 2018
 25. Władze Stowarzyszenia w XVIII kadencji (2022-2025)
 26. Archiwum newsletterów
 27. Archiwum Aktualności SMZK
Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar