Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Protokół Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 21 września 2014

Email Drukuj PDF
(2 głosów, średnia ocena: 5.00 na 5)

Protokół Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego

Członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 niedziela, 21 września 2014, godz. 10:00
sala konferencyjna Urzędu Miasta w Krośnie, ul. Staszica 2

    


Porządek obrad (podany w zaproszeniach i na witrynie internetowej SMZK)

 1. Otwarcie Zebrania
 2. Uchwalenie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania
 3. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania
 4. Wybór Komisji Wyborczej oraz Komisji Uchwał i Wniosków
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania (wyłożonego do wglądu)
 6. Podjęcie Uchwały o nadaniu tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego i Zarządów Oddziałów w latach 2011-2014
 8. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej
 9. Dyskusja nad pkt. 7 i 8
 10. Uchwała w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego
 11. Wybór prezesa Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej
 13. Wolne wnioski
 14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz podjęcie uchwał
 15. Zamknięcie obrad.
Ad 1.
Walne Zebranie otworzyła prezes ZG Wanda Belcik. Inaugurując obrady zaakcentowała, że kończąca się piętnasta kadencja była czasem aktywnej działalności Stowarzyszenia, zaangażowania grupy członków naszej organizacji oraz udanej współpracy z władzami lokalnymi, instytucjami i organizacjami pożytku publicznego.

Następnie powitała gości:

- p. Piotra Przytockiego, Prezydenta Miasta Krosna
      - p. Bronisława Barana, zastępcę Prezydenta Miasta Krosna
      - p. Piotra Grudysza, radnego Rady Miasta Krosna, członka Stowarzyszenia

oraz reprezentantów oddziałów zamiejscowych:

- z Krakowa delegację z prezesem Stanisławem Szafranem i członków ZO - Czesława Rybickiego oraz Albina Wojnara
      - z Lublina: prezesa Leona Ginalskiego i członka ZO Mariana Kliszczewskiego
      - z Warszawy: wiceprezesa ZO Czesława Urbanika
      - z Wrocławia: prezesa ZO Stanisława Soleckiego i członków ZO - Mieczysława GinalskiegoTadeusza Wójcika.

Z kolei wymieniła osoby zmarłe w mijającej kadencji i poprosiła uczestników Walnego Zebrania, by minutą ciszy uczcili ich pamięć. Były to następujące osoby:

- z Oddziału w Krakowie: Kazimierz Habrat
      - z Oddziału w Lublinie: Roman Gadzikowski, Stanisław Wojda
      - z Oddziału w Warszawie: Jan Bielecki, Józef Mercik, Tadeusz Szczudlik
      - z Oddziału we Wrocławiu: Stanisław Bek, Antoni Chojcan, Józef Fornal, Alicja Koszowska, Leszek Krupski, Mieczysław Neuman, Janina Samsonowicz, Ewa Starzyk, Stanisław Szuba, Jerzy Woźniak
      - z Oddziału w Krośnie: Bronisław Burek, Józef Cymerman, Jan Deptuch, Jan Grudysz, Barbara Kuszaj-Krzanowska, Kazimiera Westrych.


Ad 2.

Prezes W. Belcik zaproponowała, by Regulamin Obrad Walnego Zebrania w brzmieniu przyjętym przez Zarząd Główny na posiedzeniu w dn. 15 września 2014 r. i wyłożony do wglądu na sali obrad przed ich rozpoczęciem przyjąć bez odczytywania. Wniosek został zaakceptowany jednomyślnie.


Ad 3.

W. Belcik wystąpiła z propozycją, aby przewodniczącym Walnego Zebrania został Andrzej Prugar, a sekretarzem Jan Lusznia. W odrębnych głosowaniach przedłożone kandydatury wybrano przy pełnym poparciu uczestników obrad.


Ad 4.

A. Prugar podziękował za wybór i objął przewodnictwo Zebrania. Przystąpił do wyboru Komisji Wyborczej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. Poprosił o zgłaszanie imiennych propozycji. Zgłoszono z sali do Komisji Wyborczej: Mieczysława Fejkla, Henryka BogaczaMarka Jędrzejczyka, a do Komisji Uchwał i Wniosków: Tadeusza Łopatkiewicza, Adama KrzanowskiegoRyszarda Krzywdę. Przewodniczący Zebrania poinformował jednocześnie, że osoby te zgodziły się na kandydowanie. Innych propozycji imiennych nie przedstawiono. Walne Zebranie przy pełnej aprobacie wybrało w/w komisje w składzie jak wyżej.


Ad 5.

Przewodniczący A. Prugar przypomniał, że protokół poprzedniego Walnego Zebrania z 25 września 2011 r., zgodnie z informacją podaną wcześniej w przesłanych zaproszeniach jest aktualnie wyłożony do wglądu w sekretariacie Walnego Zebrania. Poinformował też, iż od 3 tygodni znajduje się na witrynie internetowej Stowarzyszenia. Były więc możliwości i czas na zapoznanie się z tym dokumentem. Zaproponował jego przyjęcie. Walne Zebranie bez głosu sprzeciwu zaaprobowało przyjęcie tego dokumentu.
Prowadzący obrady podał, że zgodnie z listą obecności w Walnym Zebraniu bierze udział 54 osoby. Stwierdził, że tym samym jest ono prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał.


Ad 6.

Przewodniczący Zebrania poprosił prezes W. Belcik o przedstawienie treści uchwały ZG, który wnioskował w porozumieniu z Oddziałami o nadanie tytułu Honorowy Członek Stowarzyszenia. W. Belcik odczytała uchwałę i zaproponowała, aby godność tę Walne Zebranie nadało następującym osobom:

 • Jolancie Ulman (z Oddziału w Krakowie)
 • Józefowi Filarowi, Marianowi Kliszczewskiemu, Edwardowi Pałysowi (z Oddziału w Lublinie)
 • Lidii Szczepaniak (z Oddziału w Warszawie)
 • Zdzisławowi Gilowi, Stanisławowi Lorensowi, Teresie Sznajder, Lidii TerleckiejZbigniewowi Więckowi (z Oddziału w Krośnie).

Walne Zebranie przyjęło przedstawioną treść uchwały głosując jednomyślnie (w zał. uchwała nr 1). Prezes W. Belcik wręczyła dyplomy osobom uhonorowanym tytułem i złożyła im gratulacje.


Ad 7.

Prezes W. Belcik odczytała sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego w latach 2011-2014, natomiast niektóre wątki działalności oddziałów zamiejscowych podjęli przedstawiciele tych struktur Stowarzyszenia zabierając głos w dyskusji (punkt 9 "Porządku obrad")


Ad 8.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej odczytała jej przewodnicząca Teresa Sznajder. Zgłosiła propozycję, by Walne Zebranie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.


Ad 9 - dyskusja nad pkt. 7 i 8.

W dyskusji jako pierwszy o głos poprosił Stanisław Pomprowicz. Odniósł się do działalności Stowarzyszenia, w którego władzach zasiadał od 1984 r. Ocenił tę działalność bardzo pozytywnie. Wspomniał pierwszych prezesów: Franciszka KrausaJana Krzanowskiego. Dziękował za lata owocnej współpracy na forum Zarządu Głównego. Poinformował, nie kryjąc wzruszenia, o rezygnacji z udziału w pracach Stowarzyszenia, co motywował zaawansowanym wiekiem i stanem zdrowia dodając " nadszedł czas, że trzeba odejść". Zaapelował do młodych, by wstępowali w szeregi naszej organizacji i kontynuowali rozpoczęte przed prawie 60 laty dzieło. Osobiście podziękował prezes W. Belcik, i pogratulował wyróżnionym tytułem "Honorowego Członka Stowarzyszenia".

Prezes W. Belcik w krótkich słowach wyraziła wdzięczność S. Pomprowiczowi za jego wieloletnią, aktywną działalność w szeregach Stowarzyszenia, przekazała mu list z podziękowaniami i pamiątkę książkową.

A. Prugar powitał przybyłego w tej właśnie chwili na Walne Zebranie Janusza Michalaka, znanego regionalistę z Iwonicza-Zdroju.

Stanisław Solecki, prezes oddziału we Wrocławiu, mówił o wydanych tam biogramach krośnian, książce sfinansowanej z funduszy miejskich, wrocławskich. Poinformował, że zwołane zostało nadzwyczajne zebranie oddziału, ale okazało się nieważne ze względu na brak quorum. Oddział liczy 28 członków, w większości są to osoby bardzo zaawansowanym wieku, niepełnosprawne. Podzielił się też wspomnieniami osobistymi związanymi z początkiem swoich studiów lekarskich,

Zbigniew Więcek stwierdził, że pozycja wrocławska (biogramy krośnian) została wysoko oceniona przez krośnieńskich regionalistów.

Stanisław Szafran, mówił o wieloletniej działalności oddziału w Krakowie, przedstawił niektóre formy jego aktywności. Oddział liczy ok. 50 członków, ale przed laty, w początkowym okresie istnienia, za pierwszego prezesa p. Wojnara było 170 osób. Obecnie spotkania w gronie krakowskich członków Stowarzyszenia odbywają się co miesiąc. Złożył podziękowania "familii" (jak to określił) Łopatkiewiczów, Zdzisławowi Gilowi, Andrzejowi Kośkowi, p. Bronisławie Betlej za udział w tych spotkaniach w formie prelekcji i prezentacji własnej twórczości. Uczestniczy w nich od 18 do 30 osób. Poważną bolączką nazwał brak naboru młodzieży do działalności w naszej organizacji. To problem szerszy, bo faktycznie powszechny. Być może rozwiązanie dylematu, choćby częściowe, przyniesie ustawa o stowarzyszeniach, nad którą trwają prace w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej. Powinniśmy iść w takim kierunku: dać młodzieży możliwość wyartykułowania swoich propozycji. Władze PWSZ w Krośnie wykazują brak zainteresowania takimi formami aktywności, jakie oferuje SMZK. Dlatego, jak zaznaczył "moja działalność na tym terenie sprowadza się do dbania o Fundację Muzeum Przemysłu Naftowego w Bóbrce". Zwrócił się do przedstawicieli władz Krosna, by na Rondzie Naftowców został umieszczony element związany z przemysłem naftowym np. kiwon.

Albin Wojnar podziękował Zarządowi Głównemu za inicjowanie i prowadzenie wielostronnej działalności. Szczególne podziękowania skierował pod adresem T. Łopatkiewicza za stworzenie i administrowanie witryną internetową Stowarzyszenia, która spełnia rolę integracyjną w odniesieniu do członków i sympatyków organizacji, także krośnian, którzy nie mieszkają w miejscu swego urodzenia.

Piotr Przytocki, Prezydent Miasta Krosna, pogratulował Stowarzyszeniu bogatej działalności, a prezes W. Belcik zaangażowania się w tę działalność kosztem życia osobistego. Oddziałom zamiejscowym podziękował za to, że mimo trudności trwają i konsolidują krośnian. Dalszą część wystąpienia poświęcił Krosnu stwierdzając, że miasto jest atrakcyjne turystycznie, a fakt, że mniej osób wyjeżdża z Krosna za granicę w poszukiwaniu pracy niż z sąsiednich powiatów świadczy o właściwym kierunku działań samorządu. Życzył Stowarzyszeniu kolejnych lat aktywnego włączania się w życie miasta i owocnej pracy, by SMZK było, jak dotąd widoczne. Odpowiadając na postulat S. Szafrana zaznaczył, że sprawa jest do przemyślenia, być może kiwon będzie zamontowany przy szkole naftowej.

Prezes Wanda Belcik podziękowała Prezydentowi za słowa uznania dla Stowarzyszenia i dla niej osobiście oraz za życzenia dalszej skutecznej działalności organizacji w mieście i dla miasta.

Przewodniczący Zebrania A. Prugar powitał przybyłą na obrady Annę Dubiel, radną, przewodniczącą Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta.

Leon Ginalski stwierdził, że przyjazd do Krosna sprawia członkom oddziałów wielką przyjemność. Podziękował p. prezes i Zarządowi Głównemu za przyznanie tytułu "Honorowy Członek SMZK" trzem osobom ze środowiska lubelskiego. Oddział w Lublinie liczy ok. 20 osób i mimo mniejszej aktywności członków organizuje zebrania i odczyty. Podał, że w maju 2015 r. planowane są obchody 15-lecia oddziału, co sprzyjać powinno aktywizacji krośnian w Lublinie. Skierował do zebranych życzenia udanych wyborów, a delegację ZG wraz z prezesem zaprosił na wspomniane uroczystości jubileuszowe.

Marian Kliszczewski podziękował krośnianom za dobrą organizację spotkań "Na rodzinnej ziemi", a T. Łopatkiewiczowi za prowadzenie witryny internetowej Stowarzyszenia. Życzył wszystkim dobrego zdrowia.

Czesław Urbanik również podziękował Zarządowi Głównemu za całokształt pracy, za utrwalanie świadomości historycznej i świadomości dziedzictwa pokoleń. Odniósł się też do pracy oddziału w Warszawie określając ją jako zawężoną ze względu na niewielką liczbę członków oraz na ograniczenia organizacyjne. Krośnianie w Warszawie spotykają się od października do czerwca, wiedzę o poczynaniach Zarządu w Krośnie czerpią z witryny internetowej. Wymienił tematy zorganizowanych przez oddział prelekcji i działania podejmowane w celu pozyskania nowych członków ze środowiska akademickiego, niestety nieudane.

Stanisław Rysz wskazywał na niewystarczające (w porównaniu z Tarnowem) ślady pamięci o Janie Szczepaniku w Krośnie, który tu się kształcił, a w zawodzie nauczyciela pracował m. in. w Korczynie i Potoku.

Zdzisław Gil występując ad vocem przypomniał, że Jan Szczepanik ma w Krośnie ulicę i szkołę swojego imienia, tablicę na budynku Mazurkiewiczów oraz ekspozycję w Muzeum Podkarpackim, a więc pamięć o nim jest w Krośnie wielowymiarowa.


Ad 10.

A. Prugar postawił pytanie, czy zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie ma wolę udzielenia absolutorium kończącemu kadencję Zarządowi Głównemu. Zaproponował w tej sprawie przyjęcie uchwały. Walne Zebranie zagłosowało następująco: 50 głosów za, 1 głos wstrzymujący się, udzielając tym samym absolutorium Zarządowi Głównemu. W oparciu o wynik głosowania przewodniczący Zebrania stwierdził, że ustępujący Zarząd Główny otrzymał absolutorium (uchwała nr 2).

Ad 11.
a) wybory Prezesa Zarządu Głównego
W pierwszej kolejności, zgodnie z postanowieniami §25 ust. 3 pkt. d Statutu przeprowadzono wybory prezesa Zarządu Głównego. Prowadzący obrady Andrzej Prugar udzielił głosu Marianowi Terleckiemu, który zaproponował do pełnienia tej funkcji Wandę Belcik, dotychczasową prezes (w latach 2011-2014) i członka Zarządu Głównego od 2008 r. M. Terlecki podkreślił, że W. Belcik w pełni zdała egzamin z kadencji, a nabyte doświadczenie pozwoli jej dalej kierować skutecznie Stowarzyszeniem w realizacji jego celów i zadań.
Innych kandydatów nie zgłoszono. Przeprowadzono jawne głosowanie, podczas którego na kandydaturę Wandy Belcik głos oddało 49 osób, jedna osoba wstrzymała się. Przewodniczący zebrania stwierdził, że Wanda Belcik została wybrana na prezesa Zarządu Głównego na okres kadencji 2014-2017.

b) wybory członków Zarządu Głównego
Przewodniczący Komisji Wyborczej H. Bogacz wystąpił z wnioskiem, aby Walne Zebranie ustaliło liczbę członków Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej, gdyż według §33 Statutu Zarząd Główny składa się z 20 do 25 członków, zaś według §38 Statutu Komisja Rewizyjna z 3 do 5 członków. Przeprowadzono głosowanie w tych sprawach i jednomyślnie uchwalono, że Walne Zebranie wybierze do Zarządu Głównego 25 członków (w tym wybrany już prezes), a do Komisji Rewizyjnej 3 członków.

Przewodniczący Komisji Wyborczej zaproponował do Zarządu Głównego (zgodnie z jego postanowieniem z 15 września 2014 r., że w oparciu o §9 ust 2 Regulaminu Walnego zebrania zgłasza 60% kandydatów do nowego Zarządu, czyli 13 osób) następujące osoby, które wyraziły zgodę na kandydowanie: Józef Bielański, Helena Chodorowska, Mieczysław Fejkiel, Zdzisław Gil, Adam Krzanowski, Stanisław Lorens, Jan Kanty Lusznia, Tadeusz Łopatkiewicz, Zdzisław Łopatkiewicz, Andrzej Prugar, Halina Tenerowicz, Marian Terlecki, Maciej Zborowski.

Z kolei zgłoszono z sali kandydatury prezesów zarządów oddziałów zamiejscowych: Stanisława Soleckiego (Wrocław), Stanisława Szafrana (Kraków), Leona Ginalskiego (Lublin), Alfreda Ostafila (Warszawa). Osoby te zaproponował M. Terlecki.

Następnie z sali zgłoszono kandydatury 7 innych osób, które podobnie jak prezesi oddziałów wyraziły zgodę na ubieganie się o członkostwo w Zarządzie Głównym (pozostałe 40%). Byli to: Henryk Bogacz, Alojzy Cabała, Piotr Grudysz, Roman Klara, Ryszard Krzywda, Barbara Pawlak, Zbigniew Więcek. Innych kandydatur nie przedstawiono.

Przewodniczący Komisji Wyborczej zaproponował, by zastosować zapis §10, ust. 2 "Regulaminu Walnego Zebrania Członków SMZK" i przeprowadzić głosowanie na całą listę 24 kandydatów. Uczestnicy zebrania jednomyślnie zaakceptowali tę formę głosowania. W jego wyniku Walne Zebranie jednomyślnie wybrało 24 członków Zarządu Głównego.

Po przeprowadzonym głosowaniu przewodniczący Zebrania Andrzej Prugar stwierdził, że Walne Zebranie wybrało Zarząd Główny na okres 2014-2017 w następującym składzie: Wanda Belcik, Józef Bielański, Henryk Bogacz, Alojzy Cabała, Helena Chodorowska, Mieczysław Fejkiel, Zdzisław Gil, Leon Ginalski (Lublin), Piotr Grudysz, Roman Klara, Adam Krzanowski, Ryszard Krzywda, Stanisław Lorens, Jan Kanty Lusznia, Tadeusz Łopatkiewicz, Zdzisław Łopatkiewicz, Alfred Ostafil (Warszawa), Barbara Pawlak, Andrzej Prugar, Stanisław Solecki (Wrocław), Stanisław Szafran (Kraków), Halina Tenerowicz, Marian Terlecki, Zbigniew Więcek, Maciej Zborowski.

c) wybory Głównej Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący Komisji Wyborczej zarekomendował do Komisji Rewizyjnej w imieniu Zarządu Głównego następujące osoby, które potwierdziły chęć kandydowania, a to: Teresę SznajderMarka Jędrzejczyka, Z sali padła kandydatura Ewy Tomkiewicz, która wyraziła zgodę.

Walne Zebrania głosowało na całą listę 3 kandydatów do Komisji Rewizyjnej i dokonało ich wyboru.

Po głosowaniu A. Prugar stwierdził, że Walne Zebranie dokonało wyboru Komisji Rewizyjnej na okres 2014-2017 w następującym składzie: 1. Marek Jędrzejczyk, 2. Teresa Sznajder, 3. Ewa Tomkiewicz.

Na tym wybory władz zakończono.


Ad 12.

Prezes W. Belcik zapowiedziała realizację punktu porządku obrad dotyczącego ustalenia wysokości składki członkowskiej. Poinformowała, że w Zarządzie Głównym są dwa stanowiska w tej sprawie, jedno optujące za utrzymaniem składki w dotychczasowej wysokości tj. 25 zł rocznie, drugie za tym, by tę kwotę podnieść. W dyskusji Alojzy Cabała był za ustaleniem składki członkowskiej w wysokości 30 zł argumentując, że nie jest to suma wygórowana (2,5 zł miesięcznie), wzrost o 5 zł dla nikogo nie powinien być "bolesny", a konieczne wydatki np. na prowadzenie korespondencji, dofinansowanie organizacji Walnego Zebrania nie będą powodować napięć finansowych. Z kolei Stanisław Lorens - skarbnik Stowarzyszenia w kadencji 2011-2014 stwierdził, że aktualna wysokość składki wystarcza na pokrycie najbardziej niezbędnych wydatków. Stanowisko Lorensa poparł T. Łopatkiewicz. W zarządzonym przez prezes W. Belcik głosowaniu Walne Zebranie podjęło decyzję o utrzymaniu składki członkowskiej na poziomie 25 zł rocznie (48 głosów za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się).


Ad 13.

Prowadząca obrady udzieliła głosu Czesławowi Urbanikowi, który wystąpił z dwoma wnioskami: po pierwsze zaproponował, by Zarząd Główny podjął się zorganizowania w Krośnie prelekcji, które wygłosiłby p. Kozłowski z Warszawy, znawca problematyki kresowej. Po drugie podał pomysł, żeby w planach pracy ZG na poszczególne lata kadencji 2014-2017 znalazły się obchody ważnych wydarzeń historycznych.

W tym punkcie porządku dziennego innych wniosków nie zgłoszono.


Ad 14.

Adam Krzanowski, przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków złożył sprawozdanie z jej prac i przedstawił projekt uchwały. Projekt ten poddała pod głosowanie prowadząca obrady prezes W. Belcik. Został przyjęty jednomyślnie (uchwała nr 4).


Ad 15.

Na koniec obrad prezes W. Belcik pogratulowała wyboru członkom Zarządu Głównego, podziękowała przedstawicielom władz oraz reprezentantom oddziałów zamiejscowych za udział w Zebraniu. Wręczyła im okolicznościowe upominki. Członkom Zarządu Głównego wyraziła wdzięczność za czynną pomoc w zorganizowaniu Walnego Zebrania, w tym przygotowanie dokumentów i podarunków związanych z tym wydarzeniem. Zamykając obrady poinformowała, że ukonstytuowanie się składu Prezydium Zarządu Głównego nastąpi na jego pierwszym posiedzeniu w nowej kadencji. Na koniec zaprosiła wszystkich członków Zarządu Głównego do wspólnej pamiątkowej fotografii.
 

Krosno, 21 września 2014 r.

Sekretarz Walnego Zebrania

Jan Kanty Lusznia

 

Przewodniczący Walnego Zebrania

Andrzej Prugar


 

 
Autorem tego artykułu jest Wanda Belcik

Zobacz inne artykuły tego autora >>

Aby dodawać komentarze musisz się uprzednio zalogować!

Lista artykułów

Nowości

 1. "Protokół dyplomatyczny na co dzień" - prelekcja płk Marka Kołacza - 5 marca 2024
 2. "Z zagadnień onomastyki - nazwy miejscowe i nazwy osobowe" - prelekcja dr Alicji Orzechowskiej - 6 lutego 2024
 3. Galeria fotograficzna uroczystości 161. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego - 22 stycznia 2024
 4. Tradycyjne "Spotkanie Opłatkowe" 2024 Oddziału Krakowskiego SMZK - 9 stycznia 2024
 5. "Mikołaj Kopernik - życie i działalność" - prelekcja mgr Doroty Janeczko - 7 listopada 2023
 6. Relacja z promocji albumu Zbigniewa Więcka
 7. Galeria fotograficzna promocji albumu Zbigniewa Więcka (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 8. Relacja ze Spaceru pamięci - 30 października 2023
 9. Galeria fotograficzna Spaceru pamięci - 30 października 2023 (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 10. Jubileusz 50-lecia działalności Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej - 3 października 2023
 11. Program działalności Oddziału krakowskiego SMZK w sezonie 2023/2024
 12. Wywiad Doroty Suwalskiej z Tadeuszem Łopatkiewiczem o SMZK - 14 lipca 2023
 13. Relacja z wykładu z okazji 65-lecia SMZK - 14 czerwca 2023
 14. Galeria fotograficzna wykładu „65 lat działalności SMZK” w obiektywie Joanny Łach
 15. Książka Tadeusza Łopatkiewicza dotycząca dziewiętnastowiecznych relacji konserwatorskich o zabytkach Krosna i powiatu
 16. Galeria Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 17. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Krakowskiego SMZK za kadencję 2017-2020
 18. Relacja filmowa z uroczystej LXIII Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 19. Relacja filmowa z referatu dr Tadeusza Łopatkiewicza - Prezesa ZG SMZK na uroczystej Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 20. Relacja z Jubileuszu 45-lecia oddziału krakowskiego SMZK - 2 października 2018
 21. Relacja z 45. Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec 2018" - 23 września 2018
 22. Uroczysta LXIII Sesja Rady Miasta inaugurująca uroczystości jubileuszu 60-lecia SMZK - 22 września 2018
 23. Promocja VIII tomu Studiów krośnieńskich - 22 września 2018
 24. Wernisaż wystawy "Publikacje książkowe członków SMZK" - 22 września 2018
 25. Władze Stowarzyszenia w XVIII kadencji (2022-2025)
 26. Archiwum newsletterów
 27. Archiwum Aktualności SMZK
Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar