Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Pięćdziesięciolecie SMZK

50-lecie Stowarzyszenia

Email Drukuj PDF
(9 głosów, średnia ocena: 4.56 na 5)
 

Andrzej Kosiek

 

50 lat służymy Krosnu i regionowi

 

Aktywna obecność naszej korporacji w mieście i regionie trwa nieprzerwanie pół wieku. „Złoty jubileusz” Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej daje okazję, aby przypomnieć, iż jesteśmy najstarszą spośród wszystkich obecnie czynnych organizacji społeczno-kulturalnych w regionie. Stowarzyszenie powstało na fali przemian po wydarzeniach Października 1956 r. dzięki aktywności, jaką wtedy wykazała się grupa działaczy. Także aktywność kolejnych szeregów członkowskich rozmiłowanych w „małej ojczyźnie”, mocno z nią związanych mentalnie i emocjonalnie, sprawia, iż od dwóch pokoleń nieprzerwanie i z sercem pracujemy na jej rzecz.

Nasza organizacja (do 1973 Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Krośnieńskiej) wyrasta swymi korzeniami i równocześnie czerpie żywotność z gleby, którą są szeroko pojęte tradycje regionu. Aktualnie zrzeszamy ok. 550 członków. Działają oni nie tylko w oddziale macierzystym w Krośnie. Poprzez oddziały terenowe obecni jesteśmy także od szeregu lat w 4. dużych ośrodkach kraju - Krakowie (1973), Warszawie (1974), Wrocławiu (1992) i Lublinie (2000). Naszą rolą jest podtrzymywanie więzi krośnian z miejscem ich urodzenia,  z „krajem lat dziecinnych”. Staramy się ponadto wychodzić naprzeciw zainteresowaniom społecznym, wnosząc kulturotwórczy wkład w najnowsze dzieje miasta i okolicy. Swoim profilem obejmujemy głównie różne zagadnienia z zakresu nauki, kultury i sztuki; również w mniejszym stopniu gospodarki regionu. Tym samym - podejmując szereg prób owocnej dla środowiska pracy społecznej - spełniamy istotne zadania animatorów życia kulturalnego.

101_1500Jednym z podstawowych zadań organizacji jest popularyzacja i budzenie zainteresowań przeszłością najbliższej okolicy, prezentacja sylwetek osób zasłużonych oraz postaci godnych uwagi, lecz zapomnianych. Realizacji celów programowych służą różne formy działalności (odczyty, sesje, narady, wystawy, wycieczki krajoznawcze, dyskusje, współpraca z władzami, instytucjami, organizacjami). Jako miłośnicy współpracujący także ze szkołami staramy się wpływać na wychowanie młodzieży, ożywczo pobudzać i kształtować jej zainteresowania regionem.

Stowarzyszenie nawiązuje również do współczesności, zwraca uwagę na zmiany, odnotowuje aktualne osiągnięcia, które zachodzą czy pojawiają się w różnych dziedzinach życia. W miarę swoich sił i umiejętności służymy pomocą w zakresie opieki nad zabytkami, ich konserwacji, rejestrujemy dawne i aktualne doświadczenia historyczne oraz w każdy możliwy sposób współdziałamy na rzecz podnoszenia poziomu życia kulturalnego i gospodarczego Krosna oraz okolicy, głównie w granicach powiatu.

Ważnym fragmentem działalności naszej organizacji jest systematyczne pomnażanie dorobku wydawniczego, gdyż w dokumentowaniu przeszłości wyraża się nasza istotna służba na rzecz społeczeństwa.

 

* * *

 

Centralne uroczystości związane z 50. rocznicą działalności Stowarzyszenia odbyły się w dniach 27-28 IX 2008 r. Patronat honorowy nad nimi objęły władze Krosna - prezydent Piotr Przytocki i przewodniczący Rady Miasta Stanisław Słyś oraz powiatu krośnieńskiego - starosta Jan Juszczak i przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Krężałek.

 

101_1481Na program obchodów złożyły się cztery powiązane z sobą części, z których każda miała inny wymiar i charakter.

 27 IX (godz. 10.00) rozpoczęła je XXXI Uroczysta Sesja Rady Miasta Krosna w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (zob. relację video >>). Jej obrady otworzył S. Słyś, który powitał przedstawicieli władz państwowych, samorządowych województwa podkarpackiego, powiatu krośnieńskiego i miasta Krosna, jak również gospodarzy obiektu i wielu zaproszonych gości. Wśród gości obecny był m.in. ks. prał. Tadeusz Szetela, Honorowy Obywatel miasta Krosna.

W części wstępnej informację „50 lat SMZK”, która była zarysem historii, przedstawił prezes Marian Terlecki, kierujący organizacją od kilkunastu lat (zob. relację video >>). Także grono społeczników uhonorowano odznaczeniami i wyróżnieniami państwowymi, resortowymi i lokalnymi.

Z rąk wicewojewody podkarpackiego Małgorzaty Chomycz i senatora Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Piotrowicza Krzyże Zasługi odebrali: Andrzej Prugar (Złoty) i Tadeusz Łopatkiewicz (Srebrny). Następnie przedstawiciele władz państwowych przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” wręczyli 9. społecznikom z Krosna (Zdzisław Gil, Andrzej Kosiek, Stanisław Pomprowicz, Stanisław Steliga, Halina Tenerowicz, Maciej Zborowski; wcześniej takie odznaczenia otrzymali Marian Terlecki i Zbigniew Więcek), Krakowa (Artur Bęben), Lublina (Leon Ginalski) i Wrocławia (Antoni Chojcan).

101_1430Równocześnie prezes M. Terlecki odebrał z rąk prezydenta P. Przytockiego medal „Za zasługi dla Krosna”, a od starosty J. Juszczaka pamiątkowy grawerton, który w uznaniu dla Stowarzyszenia przekazały władze powiatu. Prezydent Krosna i Przewodniczącego Rady Miasta Krosna wręczyli licznej grupie długoletnich i zasłużonych działaczy okolicznościowe listy gratulacyjne oraz pamiątkowe znaczki z herbem miasta. Wykonany w związku z jubileuszem medal pamiątkowy otrzymali też reprezentanci władz lokalnych, krośnieńscy radni, przedstawiciele szeregu współpracujących instytucji oraz 60. działaczy korporacji.

Podczas sesji Stowarzyszenie odebrało liczne wyrazy uznania, laudacje i gratulacje od wielu organizacji i instytucji kultury. Na koniec P.Przytocki zaprezentował „Strategię rozwoju miasta Krosna na lata 2004-2013”, którą uchwaliła Rada Miasta Krosna (2004). W ramach ciekawego pokazu multimedialnego omówił konkretne (zrealizowane i zaplanowane) działania miasta w takich obszarach strategicznych jak: Ład przestrzenny - Przedsiębiorczość - Sfera społeczna - Ekologia - Wizerunek.

101_1414Tego dnia po południu (godz. 15.00) rozpoczęło się tradycyjne Spotkanie „Na rodzinnej ziemi 2008”. Organizowane corocznie przyjacielskie spotkanie przedstawicieli pięciu oddziałów Stowarzyszenia tym razem miało miejsce w Krościenku Wyżnym, skąd wywodził się dr nauk med. Antoni Lorens (1888-1962), jeden z głównych inicjatorów i projektodawców korporacji przed półwieczem. Jego uczestnicy, zapoznawszy się najpierw z dawnym zespołem dworskim (inf. o nim Zdzisław Gil), przybyli następnie do Szkoły Podstawowej. W sali z malarstwem miejscowego artysty Tadeusza Marszałka wysłuchali ciekawej prelekcji „Z przeszłości Krościenka Wyżnego” (dr Edward Marszałek), a rzeczową relację dotyczącą aktualnych problemów gminy, która ostatnio odnotowała znaczące sukcesy (m.in. w 2005 r. tytuł najlepszej gminy w kraju) przedstawił wójt Jan Kuźnar. Miłośnicy regionu (łącznie 126 uczestników) obejrzeli też ekologiczny program artystyczny, który wykonali uczniowie szkoły.

Zwiedziwszy następnie kościół parafialny pw. św. Marcina, o którym interesująco,  z zaangażowaniem i troską opowiadał miejscowy proboszcz ks. Jan Szpunar oraz prowadzoną przez Zofię Przybyłę wiejską Izbę Muzealną, trzecią w powiecie (po Zyndranowej i Jaszczwi), powrócili do szkoły, aby wspólnie z gospodarzami spożyć spóźniony lunch, podzielić się wrażeniami, wymienić doświadczenia i wznieść toast za dalszą pomyślność.

 

 

* * *

 

101_154228 IX (godz. 10.30), w związku z kończącą się obecnie statutową kadencją władz, Stowarzyszenie odbyło Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które obradowało w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy ul. Staszica (zob. relację video >>). Po wykonaniu wymaganych procedurą czynności, wysłuchano sprawozdań z działalności (2005-08) i udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.

W dyskusji zabrał głos m.in. przewodniczący Rady Miasta S. Słyś. W imieniu władz komunalnych dziękował Stowarzyszeniu za promocję oraz propagowanie Krosna i regionu. Pochwalił dawną jego inicjatywę – hejnał (1972), który obecnie emitowany jest codziennie z wieży kościoła farnego. Poinformował również, że aktualnie Rada dąży (m.in. z członkami Stowarzyszenia) do ustalenia „umownej” daty lokacji miasta, że pracuje nad przygotowaniem insygniów miasta (pieczęć, klucz) oraz współpracuje nad uznaniem wizerunku Matki Bożej Murkowej czczonego w kościele oo. Franciszkanów patronką i opiekunką Krosna (trwa procedura tej intencji, która ma oprzeć się o decyzję Stolicy Apostolskiej). Zaznaczył, że zapowiedziana koronacja obrazu M. B. Murkowej (VI 2010) i przyjęcie Jej za Patronkę miasta ma być połączone z ufundowaniem chorągwi Krosna z wizerunkiem M. B. Murkowej.

Zebranie podjęło szereg uchwał; dokonano też wyboru nowych władz korporacji na najbliższe trzy lata. Zarządem Głównym (25 osób) kieruje obecnie Prezydium (7 osób) w składzie: Marian Terlecki (prezes), Stanisław SteligaHalina Tenerowicz (wiceprezesi), Andrzej Kosiek (sekretarz), Irena Farska (skarbnik) oraz Andrzej PrugarMaciej Zborowski (członkowie). Na czele Głównej Komisji Rewizyjnej (3 osoby) stanęła Teresa Sznajder.

101_1628Tego samego dnia (godz. 18.00) członkowie Stowarzyszenia, ich rodziny i zaproszeni goście uczestniczyli w uroczystym jubileuszowym koncercie galowym. Z udziałem zespołów zagranicznych i miejscowych odbył się on w sali widowiskowej Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie i trwał dwie godziny (zob. relację video >>).

Wystąpiły trzy zespoły chóralne z zagranicy: Koszycki Chór Nauczycielski (Słowacja - dyr. Jan Hrubovčák), spontanicznie oklaskiwany za żywe tańce Zespół Folklorystyczny „Zemplin” z Michaloviec (Słowacja - choreograf Peter Cicák; kierownik kapeli L’ubomir Buraš) oraz wykonujący profesjonalnie trudne technicznie utwory Chór Kameralny im. Mychajła Werbytskiego ze Stryja (Ukraina - dyr. Igor Mychajliw).

Obok Zespołu Tańca Ludowego „Pogórzanie” z podkrośnieńskiej Głowienki (choreograf Małgorzata Machnik), który wykonał wiązankę tańców krośnieńskich, Krosno godnie i bardzo korzystnie reprezentowały: Chór Mieszany „Echo” (dyr. Mariola Waliszko-Rybczak), W drugiej części koncertu młodzież tej Szkoły (orkiestra smyczkowa i chór mieszany) wykonała „Suitę Krośnieńską” w 10. obrazach, która była ciekawą i udaną stylizacją dawnej lokalnej muzyki ludowej.

Finałowym akcentem koncertu, który słowem wiązała Mariola Waliszko-Rybczak, było obdarowanie osób prowadzących zespoły medalami pamiątkowymi i kwiatami. Natomiast licznie przybyła publiczność nagrodziła mocnymi brawami orkiestrę i zjednoczone pięknymi głosami zespoły chóralne. Na koniec potężnie i imponująco zaprezentowały one utwór „Jeszcze jeden mazur dzisiaj”.

Fot. Zdzisław Gil


Zobacz też dwa fotoreportaże z Jubiluszu 50-lecia Stowarzyszenia, autorstwa Zdzisława Gila oraz Zbigniewa Więcka
Z uroczystości jubileuszowych dostępne są także trzy nagrania wideo (ponad 65 minut), autorstwa Pana Grzegorza Skwary. Zobacz niżej:
Zobacz też - Władze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w półwieczu
Zobacz też - artykuł A. Kosieka "Jubileusz" (dot. jubileuszu 40-lecia SMZK)

 
 
  Uroczysta Sesja Rady Miasta Krosna
z okazji pięćdziesięciolecia Stowarzyszenia

Autor: Grzegorz Skwara - www.7dni.info
czas nagrania: 28'42
 
 
belka

 
     
  Przemówienie Mariana Terleckiego - Prezesa SMZK
na uroczystości pięćdziesięciolecia Stowarzyszenia

Autor: Grzegorz Skwara - www.7dni.info
czas nagrania: 17'41
 
 
belka

 
     
  Uroczysty koncert
z okazji pięćdziesięciolecia Stowarzyszenia

Autor: Grzegorz Skwara - www.7dni.info
czas nagrania: 18'48

 
 
belka

 

 


 
Autorem tego artykułu jest Andrzej Kosiek

Zobacz inne artykuły tego autora >>

Dodaj komentarz

Komentarze wyrażają jedynie prywatne opinie użytkowników i SMZK nie ponosi za nie odpowiedzialności. Szanujemy wolność i swobodę wypowiedzi, ale cenimy również dbałość o kulturę języka. Nie będziemy tolerować wypowiedzi obraźliwych i naruszających ogólnie przyjęte normy współżycia społecznego. Pragniemy dyskusji rzeczowej i pożytecznej dla innych. Zastrzegamy sobie tym samym możliwość usuwania komentarzy, które rażąco odbiegają od netykiety oraz savoir-vivre'u


Kod antyspamowy
Odśwież

Lista artykułów

Nowości

 1. "Migracje duże i małe w świetle prehistorii" - wykład prof. dra hab. Jana Machnika - 5 grudnia 2017
 2. Galeria fotograficzna wyjazdowego posiedzenia ZG SMZK w Korczynie - 5 grudnia 2017
 3. Podpisy krośnian z roku 1926 - Polska Deklaracja o Podziwie i Przyjaźni dla USA
 4. Recenzja książki "Lekarze Krosna"
 5. Wernisaż wystawy obrazów Stanisława Jakubczyka w Pałacu Sztuki w Krakowie - 14 listopada 2017
 6. Relacja z wykładu dra Tadeusza Łopatkiewicza o Stanisławie Witkosiu - 15 listopada 2017
 7. Galeria fotograficzna wykładu dra Tadeusza Łopatkiewicza o Stanisławie Witkosiu - 15 listopada 2017
 8. Wieczór pamięci o doktorze Zygmuncie Lewickim w Oddziale SMZK w Krakowie - 7 listopada 2017
 9. Zaproszenie na XVIII Krośnieński Konkurs Literacki
 10. Relacja z III Konkursy recytatorskiego poezji Jana Zycha - 25 października 2017
 11. Galeria fotograficzna III Konkursu recytatorskiego poezji Jana Zycha - 25 października 2017
 12. Władze Stowarzyszenia w XVII kadencji (2017-2020)
 13. Uchwała Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK
 14. Sprawozdanie z działalności w latach 2014-2017
 15. Galeria fotograficzna Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Iwonicz-Zdrój" - 23 września 2017
 16. Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017
 17. Galeria fotograficzna 24. posiedzenia ZG SMZK
 18. Program spotkań Oddziału krakowskiego SMZK w sezonie 2017/2018
 19. Prezentacja najnowszego tomu Studiów krośnieńskich - 1 października 2016
 20. Galeria fotograficzna Spotkania promującego VII tom Studiów krośnieńskich
 21. Siódmy tom Studiów krośnieńskich do rąk czytelników oddajemy
 22. Archiwum newsletterów
 23. Archiwum Aktualności SMZK
Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

Pogoda

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar