Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Statut Stowarzyszenia 2008

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 
(1 głos, średnia ocena: 5.00 na 5)

 

STATUT
STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI KROŚNIEŃSKIEJ

(tekst jednolity uchwalony w dniu 28.09.2008 r.)

Rozdział I
NAZWA, TEREN, SIEDZIBA, CHARAKTER PRAWNY

§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę – STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZIEMI KROŚNIEŃSKIEJ, w skrócie S.M.Z.K.

§ 2.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną

§ 3.
S.M.Z.K. jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, a terenem jego działalności jest obszar Polski.

§ 4.
S.M.Z.K. ma prawo zakładania Oddziałów i Kół według zasad organizacyjnych, przewidzianych w niniejszym Statucie. Siedzibą władz naczelnych Stowarzyszenia jest miasto Krosno

§ 5.
Stowarzyszenie posiada własne środki materialne, własną odznakę oraz ma prawo używania pieczęci prostokątnej i okrągłej z herbem Krosna i napisem: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej – Zarząd Główny w Krośnie.

§ 5a.
1. Stowarzyszenie może nawiązywać łączność i współpracę z organizacjami o podobnych celach, istniejącymi w kraju i za granicą.
2. Stowarzyszenie może przystępować do krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji, których cele są zbliżone do jego zadań i celów.

Rozdział II
CELE, ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 6. S.M.Z.K. jest zrzeszeniem obywateli związanych pochodzeniem, zamieszkaniem lub sympatią z ziemią krośnieńską. Obejmuje ono swą działalnością zagadnienia nauki, kultury i sztuki oraz zagadnienia gospodarcze ziemi krośnieńskiej. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 7.
Celami S.M.Z.K. są:
a) współdziałanie w podnoszeniu poziomu życia kulturalnego i gospodarczego ziemi krośnieńskiej,
b) krzewienie w społeczeństwie właściwego stosunku do dziedzictwa
dóbr kultury i uczestnictwa w ich ochronie,
c) rozbudzanie wśród mieszkańców zainteresowania życiem, wyglądem oraz rozwojem Krosna i ziemi krośnieńskiej i pogłębianie przywiązania do niej,
d)
współdziałanie na rzecz ochrony zabytków miasta i ziemi krośnieńskiej.

§ 8.
Podstawowymi środkami dla osiągnięcia celów Stowarzyszenia są:
a) pozyskiwanie członków i angażowanie ich do pracy na rzecz Stowarzyszenia,
b) pomoc w określaniu najkonieczniejszych potrzeb rozwojowych ziemi krośnieńskiej przez nawiązywanie współpracy z naukowcami i fachowcami wszystkich dziedzin,
c) organizowanie odczytów, sesji popularnonaukowych, wystaw, konkursów, dyskusji, wycieczek krajoznawczych, prowadzenie działalności wydawniczej, współpraca ze środkami masowego przekazu
d) udział w wychowaniu młodzieży przez budzenie zainteresowań przeszłością, teraźniejszością i przyszłością ziemi krośnieńskiej, jej życiem gospodarczym, historią, zabytkami, plastyką, muzyką, literaturą, sportem oraz organizowanie innych imprez rozrywkowych dla młodzieży,
e) inicjowanie działalności inwestycyjnej w zakresie potrzeb kulturalnych i rekreacyjnych oraz niesienie pomocy w opiece nad zabytkami i ich konserwacją,
f) opieka nad młodzieżą studiującą na uczelniach i tworzenie funduszu stypendialnego,
g) współpraca z władzami, organizacjami we wszystkich przedsięwzięciach, mających na celu rozwój ekonomiczny i kulturalny ziemi krośnieńskiej.

Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9. Członkami S.M.Z.K. mogą być osoby fizyczne, związane z ziemią krośnieńską pochodzeniem, zamieszkaniem lub sympatią oraz osoby prawne, które przez swój udział chcą pomóc w rozwoju tej ziemi.

§ 10.
Osoby fizyczne mogą być członkami:
a) rzeczywistymi,
b) honorowymi,
c) wspierającymi.

§ 11.
Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi.

§ 12.
Członkami rzeczywistymi mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 16 lat, złożą deklarację i zostaną przyjęte przez Zarząd Główny lub Zarządy Oddziałów Stowarzyszenia.

§ 13.
Członkami honorowymi mogą być osoby wybitnie zasłużone dla ziemi krośnieńskiej. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Głównego. Członkowie honorowi zwolnieni są od obowiązku płacenia składek członkowskich. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Głównego.

§ 14.
Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne, o ile wniosą do Zarządu Głównego, Zarządu Oddziału lub Koła:
a) pisemną deklarację,
b) uiszczą zadeklarowaną składkę,
c) zostaną przyjęte przez właściwy
Zarząd S.M.Z.K.

§ 15.
Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 16.
1.Każdy członek Stowarzyszenia ma obowiązek pracy społecznej na rzecz Stowarzyszenia i winien się podporządkować przepisom Statutu i uchwałom Stowarzyszenia.
2.Członkowie organów wykonawczych Stowarzyszenia pełnią honorowo
swoje funkcje i czynności.

§ 17.
Członkowie wpłacają z góry roczne składki członkowskie w wysokości uchwalonej przez Walne Zebranie Członków

§ 18.
1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia
2. Członkowie wspierający nie mają biernego i czynnego prawa wyborczego,
mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 19.
Członkostwo Stowarzyszenia wygasa na skutek skreślenia z listy członków, dobrowolnego wystąpienia i śmierci.
Przyczynami skreślenia z listy członków są:
a) utrata praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
b) stałe uchylanie się od pracy w Stowarzyszeniu,
c) nieusprawiedliwione niepłacenie składek w ciągu 2 lat,
d) nieprzestrzeganie postanowień Statutu.
O skreśleniu z listy decyduje Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału. Odwołanie należy wnieść do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu Głównego w ciągu 14 dni od chwili zawiadomienia o decyzji o skreśleniu.

§ 20.
Zarząd Stowarzyszenia może przyznać członkom wyróżnienia i nagrody za aktywną pracę społeczną na rzecz idei Stowarzyszenia . Zasady przyznawania określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

Rozdział IV
ORGANIZACJA ORAZ WŁADZE STOWARZYSZENIA, ODDZIAŁÓW TERENOWYCH I KÓŁ

§ 21. Organizacja Stowarzyszenia obejmuje:
a) członków zrzeszonych w siedzibie S.M.Z.K. oraz na terenie ziemi krośnieńskiej,
b) członków zrzeszonych w Oddziałach terenowych poza siedzibą Stowarzyszenia,
c) członków zrzeszonych w Kołach. Oddziały i Koła mogą powstawać za zgodą Zarządu Głównego S.M.Z.K.w miejscowościach, w których liczba członków Stowarzyszenia przekracza 10 osób fizycznych. Oddziały nie mniejsze niż 15-osobowe mogą posiadać osobowość prawną za zgodą Zarządu Głównego.

§ 22.
Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd Główny,
c) Główna Komisja Rewizyjna.

§ 23.
Władzami Oddziałów terenowych są:
a) Walne Zebranie Oddziału,
b) Zarząd Oddziału,
c) Komisja Rewizyjna Oddziału.
Oddziały terenowe działają w terenie i w siedzibach określonych przez Zarząd Główny S.M.Z.K. w Krośnie i podlegają mu organizacyjnie. Zadaniem ich jest realizowanie statutowego celu Stowarzyszenia.

§ 24.
Władzami Kół są:
a) Walne Zebranie,
b) Zarząd Koła,

c) Komisja Rewizyjna Koła.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA, KADENCJA WŁADZ

§ 25. 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą S.M.Z.K. Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia raz na trzy lata.
2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa trzy lata
3. Walne Zebranie:
a) ustala okresowe zadania S.M.Z.K.,
b) rozpatruje sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) uchwala zmianę Statutu,
d) wybiera Prezesa i członków Zarządu Stowarzyszenia, członków Komisji Rewizyjnej oraz powołuje inne organy niezbędne dla działalności Stowarzyszenia,
e) rozpatruje odwołania w sprawie skreślenia z listy członków
f) uchwala wnioski dotyczące majątku Stowarzyszenia,
g) udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi.
Wszystkie spory wynikłe na tle członkostwa bądź też odwołania od decyzji Zarządu Stowarzyszenia rozstrzygane są ostatecznie przez Walne Zebranie Członków.

§ 26.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, a w szczególnych przypadkach na wniosek:
a) Komisji Rewizyjnej,
b) lub 1/3 członków Stowarzyszenia.

§ 27.
Wybory do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i innych niezbędnych organów Stowarzyszenia są jawne.

§ 28.
Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów uprawnionych do głosowania, obecnych na zebraniu.

§ 29.
Porządek dzienny Walnego Zebrania winien być podany do wiadomości członków na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

§ 30.
Wnioski dotyczące zmian statutowych i organizacyjnych winny być nadesłane na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

§ 31. Zarząd S.M.Z.K. jest organem wykonawczym. Rozstrzyga, kieruje i koordynuje pracą wszystkich agend powołanych lub zorganizowanych przez S.M.Z.K., ustala plany działalności, zatwierdza regulaminy, określa potrzeby finansowe w ramach ustalonego budżetu. We wszystkich czynnościach kieruje się planem pracy opartym na Statucie, regulaminach i uchwałach Walnego Zebrania. Zarząd jest odpowiedzialny za swe czynności tylko przed Walnym Zebraniem.

§ 32.
W przypadku ustąpienia członków Zarządu w trakcie kadencji, Zarządowi przysługuje prawo dokooptowania nowych członków w miejsce ustępujących, jednak nie więcej niż 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 33.
Zarząd Główny Stowarzyszenia składa się z 20 – 25 członków wybranych przez Walne Zebranie. Zarząd wybiera ze swego grona Prezydium w składzie 7 osób, w tym:
a)
I i II wiceprezesa,
b) sekretarza,
c) skarbnika.
W skład Zarządu Głównego wchodzą przewodniczący Komisji problemowych.

§ 34.
a) Prezes Zarządu lub upoważnieni członkowie Zarządu reprezentują Stowarzyszenie na zewnątrz. Prezes Zarządu kieruje całokształtem spraw Stowarzyszenia, ma prawo kontrolować działalność wszystkich organów S.M.Z.K. z wyjątkiem Komisji Rewizyjnej,
b) Zarząd na wniosek członków może powołać stałe lub doraźne Komisje względnie rzeczoznawców do spraw specjalnych,
c) uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
Posiedzenia Zarządu i podejmowane na nich uchwały są protokołowane,
d) posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące,
e) w przypadku dłuższej nieobecności prezesa Zarządu jego funkcję pełni I wiceprezes.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 35. Zadaniem Komisji rewizyjnej jest:
1) przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Zarządu, wszelkich agend organizowanych w ramach S.M.Z.K.,
2) wystąpienie z wnioskami o udzielenie absolutorium Zarządowi.

§ 36.
Komisja Rewizyjna posiada własny regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków

§ 37.
Komisja Rewizyjna jest odpowiedzialna za spełnienie czynności przed Walnym Zebraniem Członków (Walnym Zebraniem Oddziału) i jest obowiązana składać mu szczegółowe sprawozdanie.

§ 38.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5-ciu członków wybranych na okres kadencji władz Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna ma prawo kooptowania do swego grona nowych członków w miejsce ustępujących, nie więcej niż 1/3 składu Komisji wybranej przez Walne Zebranie.

WŁADZE ODDZIAŁU I KOŁA

§ 39. Postanowienia Statutu mają odpowiednie zastosowanie do władz i organów wykonawczych Oddziałów i Kół z tym, że
a) Walne Zebranie Oddziału i Koła nie ma uprawnień określonych
w z § 25, pkt c/ i e/
b)
Zarząd Oddziału utrzymuje stały kontakt z Zarządem Głównym S.M.Z.K. i przesyła mu sprawozdanie ze swej działalności organizacyjnej i finansowej.

Rozdział V
PODSTAWY I FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ S.M.Z.K.

§ 40. Dla zrealizowania zasad określonych niniejszym Statutem S.M.Z.K. ma prawo posiadania środków materialnych i prawo zarządzania nimi. Umowy, zobowiązania oraz wszelkie akty prawne wiążące Stowarzyszenie pod względem finansowym muszą być podpisane przez prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika – dotyczy to władz wszystkich szczebli.

§ 41.
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
a) składek członkowskich,
b) dotacji,
c) darowizn,
d) spadków,
e) zapisów,

f) dochodów z majątku Stowarzyszenia i imprez lub przedsięwzięć przez Stowarzyszenie podejmowanych,
g) z ofiarności publicznej i wszelkich innych wpływów wynikających z działalności statutowej Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzyści z ofiarności publicznej

§ 42.
Wszelkie postanowienia organów wykonawczych Stowarzyszenia, zmierzające do uszczuplenia majątku Stowarzyszenia wymagają zgody Walnego Zebrania.

Rozdział VI
ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 43. S.M.Z.K. może się rozwiązać na mocy uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 3/4 głosów przy obecności 2/3 ogólnej liczby członków.
O przeznaczeniu majątku S.M.Z.K. decyduje Walne Zebranie tą samą większością głosów

§ 44.
W sprawach nieregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Prawa o Stowarzyszeniach.


Niniejszy tekst jednolity Statutu zawiera zmiany uchwalone na Walnym Zebraniu Członków w dniu 28 września 2008 r. i
został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 19.12.2008 r. (Postanowienie RZ.XII NS-Rej.KSR/011057/08/514)

Zob. też: archiwalny maszynopis pierwszego Statutu >> Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Krośnieńskiej z 1958 roku


 

Lista artykułów

Nowości

 1. Galeria wycieczki autokarowej Klimkówka, Łosie, Bielanka, Szymbark - 6 lipca 2024
 2. Promocja książki Zdzisława Gila "Refleksje konserwatora zabytków" - 26 czerwca 2024
 3. "Z zagadnień najstarszej ikonografii niezachowanych kościołów drewnianych Małopolski Południowej" - prelekcja dr Tadeusza Łopatkiewicza - 4 czerwca 2024
 4. "Pamięci Żydów z Jedlicza oraz osób ratujących ich życie w czasie zagłady" - prelekcja st. ofic. ż.w. Bogdana Jaskółki - 7 maja 2024
 5. "Z zagadnień najstarszej ikonografii niezachowanych kościołów drewnianych Małopolski Południowej" - wykład dra t. Łopatkiewicza - 15 maja 2024
 6. "Ks. płk. Józef Panaś - duchowny, społecznik, żołnierz, patriota" - prelekcja dr inż. Stanisława Szafrana - 9 kwietnia 2024
 7. Galeria fotograficzna uroczystości 161. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego - 22 stycznia 2024
 8. Relacja z promocji albumu Zbigniewa Więcka
 9. Galeria fotograficzna promocji albumu Zbigniewa Więcka (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 10. Relacja ze Spaceru pamięci - 30 października 2023
 11. Galeria fotograficzna Spaceru pamięci - 30 października 2023 (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 12. Jubileusz 50-lecia działalności Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej - 3 października 2023
 13. Program działalności Oddziału krakowskiego SMZK w sezonie 2023/2024
 14. Wywiad Doroty Suwalskiej z Tadeuszem Łopatkiewiczem o SMZK - 14 lipca 2023
 15. Relacja z wykładu z okazji 65-lecia SMZK - 14 czerwca 2023
 16. Galeria fotograficzna wykładu „65 lat działalności SMZK” w obiektywie Joanny Łach
 17. Książka Tadeusza Łopatkiewicza dotycząca dziewiętnastowiecznych relacji konserwatorskich o zabytkach Krosna i powiatu
 18. Galeria Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 19. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Krakowskiego SMZK za kadencję 2017-2020
 20. Relacja filmowa z uroczystej LXIII Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 21. Relacja filmowa z referatu dr Tadeusza Łopatkiewicza - Prezesa ZG SMZK na uroczystej Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 22. Relacja z Jubileuszu 45-lecia oddziału krakowskiego SMZK - 2 października 2018
 23. Relacja z 45. Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec 2018" - 23 września 2018
 24. Uroczysta LXIII Sesja Rady Miasta inaugurująca uroczystości jubileuszu 60-lecia SMZK - 22 września 2018
 25. Promocja VIII tomu Studiów krośnieńskich - 22 września 2018
 26. Wernisaż wystawy "Publikacje książkowe członków SMZK" - 22 września 2018
 27. Władze Stowarzyszenia w XVIII kadencji (2022-2025)
 28. Archiwum newsletterów
 29. Archiwum Aktualności SMZK
Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar